مقیاس اندازه گیری و اعتبار یا پایایی

دانلود پایان نامه
روش تحقیق این پژوهش توصیفی می باشد.زیرا واقعیت را آن چنان که هست مورد توجه قرار داده ونشان می دهد و در باره ی آن نیز بحث و تحلیل می کند.دربخش توصیفی،خصوصیات جامعه آماری تحقیق بر اساس اطلاعات به دست آمده بیان شده است و در بخش تحلیلی بر اساس اطلاعات کسب شده،تحلیل های آماری بر مبنای آزمون فرضیه ها و دست یابی به نتایج انجام گرفته است.
3-4- نوع تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است.از این روش برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه استفاده و برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق که در فصل اول به آن ها اشاره شده است ازاین روش بهره گرفته می شود.
3-5- جامعه آماری
از آن جا که جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شهروندان بزرگ سال شهر تهران می باشند،لذا سعی شده تا ازمناطق شمال،جنوب،شرق،غرب ومرکزاین شهر افرادی درنظر گرفته شوند.بنابراین جامعه آماری شهروندان مناطق1،3،4،5،10و15شهرداری تهران می باشند
3-6- روش جمع آوری اطلاعات وابزارپژوهش
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق،یکی از مراحل اساسی آن است.در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات هم از روش کتابخانه ای وهم از روش میدانی استفاده شده است.درمطالعات کتابخانه ای با توجه به توصیفی بودن روش تحقیق،ادبیات،بیان موضوع،اهمیت موضوع مطالعه گردیده است و باتوجه به اهداف مورد نظر در تحقیق در ادامه آن از پرسشنامه استفاده شده است.
3-7- تعیین اندازه جامعه نمونه
باتوجه فرمول کوکران اندازه جامعه نمونه بشرح ذیل محاسبه گردید

جمعیت جامعه مخاطب مردم شهر تهران،مناطق 1،3،4،5،10، 15 می باشند که باتوجه به فرمول اندازه نمونه 313 نفر برآورد گردید که محقق برای اطمینان خاطر اقدام به توزیع 360 پرسشنامه بین مردم شهر تهران،مناطق مذکور نموده که داده های319پرسشنامه قابل استفاده بوده است.
3-8- اعتبار یا پایایی(reliability)
منظور از اعتبارآزمون ، دقت اندازه گیری و اثبات و پایایی آن است منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شذه هرمتغیر تا چه حدی می تواند بیانگرنمره واقعی آن باشد(نگهبان،67:1384) داده های جمع آوری شده را محک می زنیم تا مشخص گردد اطلاعات استخراج شده از پر سشنامه تا چه میزان هبستگی درونی دارندبرای این منظور ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می نمایم.
آزمون کرونباخ تعداد آزمود نی ضریب کرونباخ 0.726
تعداد متغیر ها ی شر کت کننده در آزمون اعتبار(cases valid) 30
تعداد متغیر ها ی شر کت داده نشد ه در آزمون اعتبار(Excluded) 0 تعداد گویه 18
جدول(3-1)جدول کرونباخ برای تعیین تعدادمتغیرهای شرکت داده شده ونداده شده در آزمون اعتبار
3-9- روایی پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه تحقیق باتوجه به مبانی نظری تحقیق که در ادبیات رساله حاضر آمده است و بتواند آنچه را که محقق سعی در یافتن و سنجش آن است بسنجد طراحی گردیده است و از نظر اساتید و صاحب نظران برای بهینه شد ن پرسشنامه استفاده گردیده است ودرنهایت نظرات سازنده اساتید راهنما و مشاور نیز در این زمینه راه گشابوده است.
3-10- روش آزمون وتحلیل های آماری
محقق در گام نخست اعتبار(reliability) داده های جمع آوری شده را محک زد تا مشخص نماید اطلاعات استخراج شده از پر سشنامه تا چه میزان همبستگی درونی دارندبرای این منظور ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمود.-آزمون کرونباخ برای محک اعتبار(reliability) پر سشنامه ای که بصورت طیف لیکرت طراحی شده مناسب است وسپس با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با توجه به نوع متغیر(کیفی)ومقیاس اندازه گیری(رتبه ای)داده ها سازگاری دارد. اطلاعات جمع آوری شده،دسته بندی وتجزیه و تحلیل گردید.محقق در گام بعدی با اسفاده ازآمار توصیفی،اطلاعات جمع آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراونی خلاصه کرده وبه کمک نمودار نشان داده است وبا استفاده آمار استنباطی ،باانجام ازمون کای اسکوئ ر(خی دو)استقلال متغیر ها مورد ارزیابی قرار داده است (کمپ،143:1385) و برای تعیین شدت ارتباط از ضریب توافقی استفاده شده است.