مقیاس اندازه گیری و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
16 SPSS انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن 782/0 بوده است که این میزان، نشان از پایایی مناسب این ابزار می باشد.

جدول 3-2- پایایی پرسشنامه تحقیق
ردیف ابعاد تعداد سؤالات آلفای کرونباخ
1 احساس معنی داری 3 839/0
2 احساس خود اثربخشی 4 822/0
3 احساس شایستگی 4 729/0
4 احساس خود تعیینی 4 768/0
5 مهارتهای زندگی 4 762/0
6 مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی 4 772/0
7 توانمندسازی دانش آموزان 23 924/0
مقیاس اندازه گیری
در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاسها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و بوگاردوس)، و برای پاسخ به سوالات از مقیاس لیکرت استفاده شده است، بدین صورت که برای هر سوال از 4 گزینه استفاده شده است.
جدول 3-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه تحقیق
گزینه ها کاملا مخالفم مخالفم
موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4
جامعه و نمونه آماری پژوهش
پس از انتخاب موضوع پژوهش و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند (مقیمی دهکردی، 1390: 58).
از آنجائی که جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دبیرستان های هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) بوده و تعداد آنها محدود و معین می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول اول کوکران استفاده گردید. با توجه به اینکه تعداد کل دانش آموزان دبیرستان های هوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) 2608 نفر می باشد نمونه بر اساس این تعداد 335 نفر می شود که به همین تعداد دانش آموزان دبیرستان های غیرهوشمند نیز انتخاب خواهد شد و در انتها مقایسه ای بین تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند و غیرهوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) نیز به عمل خواهد آمد.