مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد و باورهای ارتباطی ناکارآمد

دانلود پایان نامه

3-2-1- مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد (RBI)
این مقیاس شامل یک پرسشنامهی 40 سوالی است که برای اندازهگیری باورهای غیرمنطقی دربارهی روابط زناشویی توسط ایدلسون و اپشتاین (1982) ساخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس از 72/0تا 81/0 برآورد شده است و هر خرده مقیاس رابطه معناداری با مقیاسهای زناشویی دارد (الیری ، 1987). نسخه فارسی آن توسط مظاهری و پوراعتماد (1382) ترجمه و تهیه گردید. جیمز ، هانسلی و همسورث (2002)برای 5 خرده مقیاس این مقیاس ضریب آلفای 58/0 تا 83/0 را گزارش کردهاند. در پژوهش حیدری و همکاران (1384) همسانی درونی برای خردهمقیاسها از 47/0 تا 70/0 بدست آمد. این مقیاس دارای 5حیطه (باور ارتباطی غیرمنطقی ) میباشد.
باور تخریبگربودن عدم توافق ، به معنای اعتقاد به آسیبزا بودن اختلافنظر میباشد (سؤالهای 1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36).
توقع کشف افکار ، به معنای انتظار داشتن از همسر به درک احساسات و افکار و نیازهای همسرش بدون ابراز و بیان آنها میباشد (سؤالهای 2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37).
باور به تغییرناپذیری همسر ، اعتقاد به غیرقابل تغییر بودن رفتارهای همسر و تکرار آنها در آینده میباشد (سؤالهای 3، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 38).
باور کمالگرایی جنسی ، انتظار از همسر به برقراری رابطه کامل جنسی بدون توجه به شرایط و نیازهای همسر (سؤالهای 4، 9، 14، 19، 24، 29، 34، 39).
باور تفاوت جنسها ، انتظار از همسر بدون درنظرگرفتن تفاوتهای شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد و یا تفاوتهای مادرزادی را علت اختلافات دانستن (سؤالهای 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40).
پاسخنامه این مقیاس از نوع لیکرت بوده و آزمودنیها عقیده خود را در مورد هر عبارت در قالب یکی از گزینههای 0: کاملاً غلط، 1: غلط، 2: احتمالاً غلط، 3: احتمالاً درست، 4: درست، 5: کاملاً درست ابراز میدارند. با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارات هر خردهمقیاس، نمره خردهمقیاس مربوطه محاسبه و با جمع کردن نمره 5خردهمقیاس، نمره کل باورهای ارتباطی محاسبه میشود. لازم به ذکر است که سؤالات 2، 7، 9، 13، 16، 18، 25، 28، 29، 31، 33، 34 و 36 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده داشتن باورهای ارتباطی غیرمنطقیتر است.
3-2-2- پرسشنامه رضایت جنسی لارسون
این پرسشنامه دارای 25 سؤال است که در پاسخ هر سؤال، پنج گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اکثر اوقات و همیشه گنجانده شده است و با توجه به گزینه انتخابی به هر سؤال یک تا پنج نمره داده میشود، قابل ذکر است که سؤالات 4، 5، 6، 7، 8، 11، 14، 15، 18، 20، 24، 25 نمره معکوس میگیرند. در ایران مشکبید و شمس مفرحه از این پرسشنامه در تحقیق خود در سال 1380 استفاده کردند و برای تعیین اعتبار علمی آن از روش اعتبار محتوا و برای تعیین اعتماد علمی ابزار، روش آزمون مجدد به کار گرفته شد که با درجه همبستگی 98/0 تأیید گردید (به نقل از رحمانی و همکاران، 1389). همچنین رحمانی و همکاران (1389) جهت تعیین پایایی ابزار از روش «آزمون مجدد» استفاده کردند و 86/0=r بدست آمد.
3-2-3- پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر فرم اصلاح شده (RDAS)
این پرسشنامه توسط باسبی و همکاران ساختهشده است (به نقل از عیسینژاد، احمدی و اعتمادی، 1388). فرم اصلی این مقیاس توسط اسپنیر (1976) و بر اساس نظریه لیوایز و اسپنیر (1979)، درمورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده است. فینچام و برادبری (1987) نیز پس از مطرح کردن نظریه خود در مورد کیفیت زناشویی، این پرسشنامه را به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی میکنند. این پرسشنامه 14 سؤالی، از روی فرم اصلی 32سؤالی اسپنیر ساخته شده است که به صورت طیف 6 تایی از «0» تا «5» نمرهگذاری میشود؛ پاسخ کاملاً موافق نمره «5» و پاسخ کاملاً مخالف نمره «0» میگیرد. لازم به ذکر است سؤالات 7، 8، 9 و 10 این پرسشنامه نمره معکوس میگیرد. این ابزار از سه خردهمقیاس «توافق» (سؤالهای 1 تا 6)، «رضایت» (سؤالهای 7 تا 10)، و «انسجام» (سؤالهای 11 تا 14) تشکیل شده است که در مجموع نمرات بالا نشاندهنده کیفیت زناشویی بالاتر است.
تحلیل عاملی تأییدی، ساختار سهعاملی پرسشنامه را در ایالات متحده تأیید کرده و روایی آن را نشان داده است. اعتبار پرسشنامه نیز به شیوهی آلفای کرونباخ در مطالعه هاتلیست و میلر (2005) از 80/0 تا 90/0 گزارش شده است. روایی و اعتبار این پرسشنامه، توسط عیسینژاد مورد بررسی قرار گرفته و از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی ساختاری آن تأیید شده است. همچنین میزان اعتبار، برای عاملهای رضایت، توافق و انسجام به شیوهی آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 89/0 و 86/0 و برای کل پرسشنامه 92/0 به دست آمده است.
3-3- طرح تحقیق
طرح تحقیق حاضر همبستگی و روش آماری مورداستفاده رگرسیون است. در این پژوهش محقق از طریق جمعآوری اطلاعات به بررسی اثر پیشبینیکنندگی رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد بر سازگاری زناشویی میپردازد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پرفشار سیبری و اندازه گیری

3-4- روش اجرا
از جامعه مورد بررسی 100 نفر از افراد متأهل مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد «نشاط امین» و «ایمان» به روش در دسترس انتخاب شدند. علت عدم استفاده از روشهای نمونهگیری دیگر مانند تصادفی ساده، منظم، طبقهای، خوشهای و … عدم دسترسی به تمام جامعه تحقیق و همچنین عدم همکاری اکثر افراد در این زمینه میباشد. طی روزهای هفته پس از به اطلاع رساندن موضوع پژوهش، جلب رضایت آزمودنیها، اطمینان دادن به آنها از بابت محرمانه بودن اطلاعات و استفاده از اطلاعات پرسشنامهها تنها برای مطالعه حاضر، پرسشنامه حاوی سه مقیاس مربوط به متغیرهای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت و به همسران آنها نیز پرسشنامه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی ارائه گردید. سپس توضیحات لازم جهت تکمیل پرسشنامهها ارائه شد. از حدود 100 جفت پرسشنامه توزیع شده در نهایت 74 پرسشنامه تکمیل شده در اختیار ما قرار گرفت.
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش پس از جمعآوری پرسشنامهها و اطمینان از کامل بودن آنها نمرات آنها با روشهای ذکر شده محاسبه گردیده و با استفاده از روشهای آماری زیر تجزیه و تحلیل شد:
روشهای آمار توصیفی از جمله محاسبهی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و …
محاسبه ضریب رگرسیون بین مدتزمان مصرف و ترک مواد و متغیرهای تحقیق برای سه سؤال پژوهش و همچنین فرضیات 1 تا 4 پژوهش
آزمون t مستقل در نمونههای درمان نشده و دارای درمان (حداقل 6ماه) برای فرضیات 5 تا 9 پژوهش
ضمناً تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS نسخه 21 انجام گرفته و سطح معناداری 05/0 تعیین شد.
فصل چهارم
یافته‌ها و نتایج