مقیاس بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی زوجین

دانلود پایان نامه

ادیب راد، نسترن. ادیب راد، مجتبی. (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 13، 99-110.
ادیب راد، نسترن. (1385). بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 5، شماره 19، 35-47.
احمدنیا، شیرین. (1383). اثرات اشتغال زنان بر سلامت خانواده. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12.
احمد پور دیزچی، جمیله.(1389). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه منطقه 8 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
افضلی، اعظم.(1386). بررسی رابطه خوشبینی با بهزیستی روانشناختی و سبک های مقایسه ای بادانشجویان. پایان نامه، دانشگاه علامه طباطبایی
اقدامی، زهرا. حسین چاری، مسعود.(1387). تاثیر دشواری کار زنان شاغل و همکاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های روانی فرزندان. دو فصلنامه مطالعات زنان، سال 6، شماره 1، 53 – 69.
امیری مجد، مجتبی. زری مقدم، فاطمه. (1389). رابطه‌ی شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک. فصلنامه علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4، صص 9-21.
بابایی فرد، اسدلله. (1392). سنجش تاثیرات اشتغال زنان برخانواده و روابط اجتماعی (مطالعه موردی شهر آران و بیدگل). نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 3، صص 451- 427.
باقریان، مهرنوش. بهشتی، سعید. (1390). بررسی اثر بخشی آموزش مهرتهای ارتباطی زناشویی بر سازگاری زناشویی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. سال دوم، شماره 6، 73-89.
برنشتاین، ف؛ برنشتاین، م. ت. (1380). روش های درمان مشکلات زناشویی، ترجمه توزنده جانی و کمال پور، مشهد، نشر مرندیز.
برنشتاین، فیلیپ. اچ؛ برنشتاین، مارسی، تی.(1382). زناشویی درمانی، (ترجمه حمیدرضا سهرابی). تهران: رسا (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).
بخشایش، علیرضا.، انتظاری، الهام. (1390). رابطه کمال گرایی و باورهای غیر منطقی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان یزد. اندیشه های نوین تربیتی، دوره 7، شماره 1. صص 9-28.
بشلیده، کیومرث؛ تقی پور، منوچهر؛ هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل؛ جزایری، سید زبیده. (1390). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، سال اول، شماره 1، صص 123- 144.
بنی اسدی شهر بابک، حسن.، رشیدی، شهربانو.، حسینی فرد، سید مهدی. (1391). رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی. مجله طب نظامی، شماره 1، مسلسل 3، صص 184-190.
بوستانی پور، علیرضا. (1386). بررسی تاثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های هر دو شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی.(1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، سال 14 ، شماره 2، 146-151.
پاینز، آیالامالاچ. (1381). چه کنیم تا عشق رویای مان به دلزدگی نینجامد. ترجمه ف. شاداب. تهران، انتشارات ققنوس (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996).
پاینز، آیالامالاچ.(1383). دلزدگی از روابط زناشویی. ترجمه سید حبیب گوهری راد و کامران افشار. تهران، انتشارت رادمهر (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996)
پولادی، طاهره.(1391). بررسی رابطه بین ابعاد پرخاشگری با بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان خرم آباد. پایان نامه. دانشگاه علامه طباطبایی.
پیشگاهی فرد، زهرا.، عبدی، فاطمه.، متقی، سمیرا.، متقی، افشین.(1391). بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی خودپایی بین دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل. فصلنامه جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره دوم،39-53.
توسلی، افسانه؛ سعیدی، وحیده. (1390). تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده های شهر ایوانکی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 3، صص 133- 149.
ثنایی، باقر.(1375). ازدواج، انگیزه ها، پرتگاه و سلامت آن. پژوهش های تربیتی 3 و 4 (4): 19-43.
جهانگیر، پانته آ. (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضامندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل (خانه دار) شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، 177-192.