مقیاس بهزیستی روانشناختی و محاسبه آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده می شود:
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی: این پرسشنامه که در سال 1989 توسط ریف ساخته شده است ی پرسش نامه 84 آیتمی است که بهزیستی روانی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد و از شش خرده مقیاس تشکیل شده است که هر مقیاس از 14 سوال تشکیل شده است. این خرده مقیاس ها عبارتند از:
1-ارتباط با دیگران: این مقیاس در برگیرنده ی سوالات 1 ، 7، 13 ،19، 25، 31، 37، 43، 49، 55، 61، 67، 73، 79 می باشد.
2-استقلال: این مقیاس شامل سوالات 2، 8، 14، 20، 26، 32، 38، 44، 50، 56، 62، 68، 74، 80 می باشد.
3-تسلط محیطی: این مقیاس شامل سوالات 3، 9، 15، 21، 27، 33، 39، 45، 51، 57، 63، 69، 75، 81 میباشد.
4-رشد فردی: این مقیاس شامل سوالات 4، 10، 16، 22، 28، 34، 40، 46، 52، 58، 64، 70، 76، 82 می باشد.
5- هدفمندی در زندگی: این مقیاس شامل سوالات 5، 11، 17، 23، 29، 35، 41، 47، 53، 59، 65، 71، 77، 83 می باشد.
6-پذیرش خود:این مقیاس شامل سوالات 6، 12، 18، 24، 30، 36 ،42، 48، 54، 60، 66، 72، 78، 84 می باشد.
ون دیراندانک(2005، به نقل نعیمی،1392) ضرایب آلفای کرونباخ را برای نسخه 14 سوالی در مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود به ترتیب 90/0، 80/0، 83/0، 77/0، 84/0، 82/0 به دست داد. چنگ و چان(2005، به نقل نعیمی،1392) ضرایب آلفای کرانباخ را برای مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود به ترتیب 59/0 ،63/0، 55/0، 65/0، 70/0 و 59/0 گزارش کردند.ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 82/0 و خرده مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود مختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی به ترتیب 71/0، 77/0، 78/0، 77/0، 70/0، 78/0 گزارش شده است(بیانی، کوچکی، بیانی،1387). ضریب پایایی محاسبه شده برای آزمون بهزیستی روانشناختی ریف به طور کلی در پژوهش حاضر 91/0 بدست آمد.
روش نمره گذاری: از شرکت کنندگان خواسته می شود که مشخص کنند. هر عبارت چقدر در مورد آنها کاربرد دارد. پاسخ هر آزمودنی در دامنه ای از یک تا شش قرار می گیرد 1.کاملا مخالفم 2. تاحدی مخالفم 3. مخالفم4. موافقم 5. تا حدی موافقم 6. کاملا موافقم. نمرات بالاتر، نشان دهنده بهزیستی روان شناختی بالا است عبارات 2، 4، 7 ، 9، 11، 13، 15، 17، 18، 20، 24،22، 27، 29، 31، 32، 34، 35، 41، 42، 43، 44، 45، 54، 55، 56، 58، 60، 61، 62، 63، 65، 66، 73، 74، 75، 76، 82، 83، 84 در این مقیاس به شکل معکوس نمره گذاری می شوند.
مقیاس دلزدگی زناشویی(CBM): در این پژوهش به مقدار اندازه گیری میزان دلزدگی زناشویی از مقیاس 21 سوالی دلزدگی زناشویی پاینز (1996) استفاده شده است.
یک ابزار خود سنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها طراحی گردیده است CBM.ازیک ابزار خودسنجی دیگری که برای اندازه گیری دلزدگی بکار می رود  اقتباس شده است CBM .توسط پاینز (۱۹۹۶)ابداع گردید”(پاینز و نانز، ۲۰۰۳). این پرسشنامه ۲۱ماده دارد که شامل ۳ جزء اصلی خستگی جسمی (مثلا احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب) از پا افتادن عاطفی (احساس افسردگی، ناامیدی ، در دام افتادن) و از پا افتادن روانی (مثل احساس بی ارزشی ، سرخوردگی و خشم به همسر)می باشد  تمام این موارد روی یک مقیاس هفت امتیازی پاسخ داده می شوند. سطح ۱ معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر و سطح ۷ معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر است. تکمیل کردن CBM15 تا 20دقیقه طول می کشد (پانیز: ۱۹۹۶ ترجمه شاداب ۱۳۸1). در این مقیاس نمرات بالاتر نشان دهنده ی دلزدگی بیشتر است و حد بالای نمره 147 و حد پایین نمره 21 می باشد. برای تفسیر نمره ها باید آن ها را تبدیل به درجه کرد که این عمل از طریق تقسیم نمودن نمره های حاصل شده از پرسش نامه بر تعداد سوالات (21 سوال) به دست می آید. در تفسیر نمره ها درجه بیشتر از 5، نشانگر لزوم کمک فوری، درجه 5 نشان دهنده وجود بحران، درجه 4، نشان دهنده حالت فرسودگی، درجه 3 نشان دهنده خطر دلزدگی و درجه 2 و کمتر از آن نیز نشان دهنده وجود رابطه خوب است. ضریب اطمینان آزمون-بازآزمون 89/. برای یک دوره یک ماهه،76/. برای یک دوره دو ماهه، و 66/. برای دوره 3 ماهه بود.ضریب آلفای اندازه گیری شده بین 99/. و 93/. گزارش شده است. در ایران نیز نویدی ضریب پایایی این پرسش نامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 86/. گزارش کرده است(نویدی، 1384). در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی پرسش نامه با بهره گیری از محاسبه آلفای کرونباخ برای مولفه های خستگی هیجانی، خستگی عاطفی و خستگی روانی به ترتیب 71/0 و 83/0 و 76/0 به دست آمد. همچنین میزان آلفای کرونباخ برای آزمون دلزدگی زناشویی پاینز در پژوهش حاضر 90/0 بدست آمد.
شیوه نمره گذاری پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز(CBM):
مرحله اول:سوال های شماره 1-2-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 و 21 را باهم جمع می کنیم.
مرحله دوم: سوال های شماره 3-6-19-20 را با هم جمع می کنیم.
مرحله سوم: امتیاز مرحله ی دوم از عدد 32 کم می شود.
مرحله چهارم: امتیاز مرحله اول را با مرحله ی سوم جمع می کنیم.
مرحله پنجم:عدد مرحله 4 را بر عدد 21 تقسیم می کنیم.
عدد حاصل درجه دلزدگی رانشان می دهد.
چگونگی بررسی درجه دلزدگی
درجه 5 نشان دهنده وجود بحران
درجه 4 نمایانگر حالت دلزدگی
درجه 3 نشان دهنده وجود خطر دلزدگی