مقیاس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت کارکنان

دانلود پایان نامه

سارس (1988) فرسودگی شغلی 128 مدیر آموزشی را در کانادا بررسی کرد. یافتههای تحقیق او نشان داد که خستگی عاطفی، خود گمکردگی، عدم موفقیت فردی در بین مدیران آموزشی کمتر از حد متوسط بود. میزان خود گمکردگی در مدیران آموزشی مرد بیش از مدیران زن بود. میزان خود گمکردگی در مدیران آموزشی که سابقه مدیریت آنان بیش از شانزده سال بود بیش از مدیرانی بود که سابقه مدیریت آنان کمتر از ده سال بود. فرسودگی شغلی مدیرانی که از کارشان رضایت داشتند کمتر از مدیرانی بود که از کارشان رضایت نداشتند.
مارتین (1989) در پژوهش سطوح فرسودگی شغلی مدیران آموزشی مدارس دولتی ایالت ینوهمشایر را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مدیران آموزشی فرسودگی کم و متوسطی را در سه بعد خستگی عاطفی، خود گمکردگی و عدم موفقیت فردی داشتند. در این پژوهش شغل مدیریت مدارس شغلی توأم با ابهام شناخته شده بود و متغیرهای جنس، سابقه مدیریت، رضایت شغلی و عوامل سازمانی در فرسودگی شغلی مدیران تأثیر داشت.
کوهلن و بیوسیر (1992) در تحقیقی نتیجه گرفتند که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه منفی معنیدار وجود دارد.
پرینگتون (1994) براساس مطالعهای نشان داد که سه دسته عامل با رضایت شغلی هر سازمان در ارتباط میباشد:
ویژگیهای شغل مانند حقوق و مزایا و وضوح نقش کارکنان
ویژگیهای سازمان مانند امکانات تکنولوژیکی و حتی آن، اهمیت دادن به نظریات کارکنان و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت مشارکت آنان در تصمیمگیریهای مهم سازمان
ویژگیهای افراد شاغل در سازمان مانند سن، تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان، رابطه سن و سابقه خدمت با رضایت شغلی مثبت است اما رابطه تحصیلات با رضایت شغلی منفی است.
فریدمن (1995) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی مدیران آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند انتظارات، ارتباطات، انگیزش، رضایت خاطر و منزلت اجتماعی است.
پن و مارگارت (1988) در تحقیقی با عنوان «رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرسشنامه فرسودگی شغلی» مسلش و فهرست توصیف شغلی (جهت سنجش رضایت شغلی) را به 75 تن از شاغلین بخش خدمات انسانی که از یک سال پیش فارغالتحصیل شده بودند، ارائه کردند. نتایج مشخص کرد که نمرات آزمودنیها در دامنه پایین و متوسط، مقیاس فرسودگی شغلی و رضایت شغلی بطور معکوس با فرسودگی تجربه نشده، همبستگی دارد. در ضمن مشخص شد که متغیر، امکان رشد حرفهای بطور ثابت تنها متغیری بود که آزمودنیهای دارای شغلی را از آزمودنیهای فاقد رضایت شغلی تفکیک میکرد.
برگ و ریدینگ (1991) از نتایج پژوهشی که در مورد استرس شغلی معلمان و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تعهد سازمانی انجام شده بود، اعلام کردند که میزان استرس شغلی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معکوس و با غیبت رابطه مثبت و معنیدار نشان داده است.
ایوانز، هاکسلی، گاتلی، ویبر، میرز، پاژاک، مدینا، کندال و کوتانا (2006) در پژوهشی با عنوان رابطه سلامت روان، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در میان مددکاران اجتماعی انگلیس و ولز نشان دادند که فرسودگی شغلی با رضایت شغلی رابطه معنیداری دارد و سلامت روان تأثیر مستقیمی بر رضایت شغلی دارد. در ضمن کسانی که سابقه کاری بیشتری داشتند نارضایتی شغلی آنها بیشتر بوده است.
جونز (1983) تأثیر عوامل درونی و بیرونی در فشارهای شغلی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه ایالت نیویورک را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین سطح و نوع مدرسه تفاوت معنیداری از لحاظ استرس (فشارهای) شغلی مدیران سه مقطع وجود نداشت گرچه مدیران مدارس متوسطه فشار بیشتری را نسبت به مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی از خود نشان دادند اما این تفاوت معنیدار نبود.
میکلتان (1978) با استفاده از تحقیقات پژوهشگران مختلف منابع فشار روانی یا استرس آموزشی را که میتواند در کار و زندگی اثرات نامطلوب بگذارد فهرستبندی نموده و به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرده است:
عوامل فشارزای مربوط به ماهیت کار شامل: – برنامه و محتوای دروس، کلاسهای نامناسب و پر جمعیت، سروصدا، عدم برخورداری از کمکهای لازم برای ارتقاء حرفهای، کمبود وقت و کارهای فشرده اداری
عوامل مربوط به نقش مربی شامل: اجبار در ارزشیابی متعلمین، احساس تنهایی و انزوا ناتوانی انجام فعالیتهای مورد تقاضای جامعه
عوامل مربوط به روابط اجتماعی در محیط کار شامل: رفتار نامطلوب متعلمین، روابط مبهم و منفی با اطرافیان، فشار روانی ناشی از مدیریت نامطلوب یا عدم حمایت مدیریت
عوامل مربوط به جو سازمانی و ساختار آن شامل: کمبود قدرت تصمیمگیری و کنترل شرایط کار، ارتباطات ضعیف و کمبود همکاری لازم، مخالفت همکاران
عوامل مربوط به رشد حرفهای شامل: ترس از تغییر پست، کمبود اعتبار و وجهه اجتماعی، آموزش ناکافی ناسازگاری بین وظایف واقعی و انتظارات مردم
2-6 جمعبندی ازمبانی نظری وپیشینۀ پژوهشی
طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین نتیجه گرفتند که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه منفی معنیدار وجود دارد. و تحقیقات متعدد نشان دادهاند هنگامی که رضایت شغلی بالاست احتمال ابتلای افراد به بیماریهای جسمی و روانی کم است و در تحقیقی نشان دادند که استرس کاری اعم از کمی و کیفی نشانه مختلف بیماری روانی و جسمی است که عبارتند از: نارضایتی از کار، خستگی از کار، کمبود اعتماد به نفس، تهدید و نگرانی، پریشانی، بالا بودن میزان کلسترول، افزایش ضربان قلب و … نتایج نشان داد که بین این دو متغیر یعنی استرس شغلی و رضایت شغلی همبستگی منفی وجود دارد به گونهای که با بالا رفتن استرس حرفه‌ای رضایت شغلی کاهش مییابد.
رابطه بین رضایت شغلی فرسودگی شغلی رابطه معکوس است، یعنی اگر رضایت شغلی بالا باشد فرسودگی شغلی پایین است و اگر رضایت شغلی پایین باشد، فرسودگی شغلی بالاست. در نتیجه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد.
3-1- مقدمه
دراین فصل به بررسی روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و ابزار گردآوری اطلاعات، روش اجرای پرسشنامه وروش آماری می پردازیم.
3-2- روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش درصدد مشخص کردن رابطه ی رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و استرس شغلی هستیم. لذا روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
3-3- جامعه ی آماری پژوهش
جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه ی مدیران مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه ی دخترانه ی شهر شیراز ناحیه ی یک در سال تحصیلی 89-88 می باشد که برابر 135 نفر می باشد. که مقطع ابتدایی 53 نفر، مقطع راهنمایی 47 نفرو مقطع متوسطه 35 نفر می باشد.