مقیاس فرسودگی شغلی و کارکنان آزمایشگاه

دانلود پایان نامه

) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی پژوهش حاضر تابستان و پاییز سال 1392 می‌باشد.
) جامعه آماری
« جامعه آماری » عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یا صفت مشترک باشند که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشی جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(گرجی، 1391: 158).
بنابراین با توجه به ماهیت تحقیق و موضوع مورد بررسی، جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی به تعداد 82 نفر می‌باشد.
) نمونه آماری
بدلیل کم بودن تعداد نفرات جامعه آماری و همچنین به علت همگن تر شدن ترکیب، از تمامی‌کارکنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی استفاده می‌گردد، بنابراین حجم نمونه برابر با حجم جامعه خواهد بود لذا گردآوری داده‌ها از طریق شمارش افراد (سرشماری) صورت می‌گیرد.
) روش گردآوری داده‌ها
اساس کار در تحقیق اطلاعات است چرا که در نتیجه جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغییرهای تحقیق است که می‌توان به بررسی سوالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخت لذا اگر داده‌های گردآوری شده نامناسب و یا غلط باشند مطمئناً نتایج تحقیق نیز اشتباه خواهد بود. انتخاب روش و ابزار گردآوری داده‌ها به ماهیت و نوع روش تحقیق بستگی دارد(گرجی، 1391: 205 )
) روش کتابخانه ای
مناسب ترین روش گردآوری اطلاعات به منظور آشنایی و شناخت مبانی نظری موضوع و مطالعات مشابه (داخلی و خارجی) انجام شده روش کتابخانه ای بوده و نیز برای تهیه و تنظیم فصل دوم از این روش استفاده شده است(گرجی، 1391: 205).
) روش میدانی
دلیل استفاده از روش میدانی این است که محقق برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود ناگزیر است به محیط واقعی در جامعه آماری مورد مطالعه برود و با مراجعه سازمان مربوطه و افراد موردنظر داده‌های مورد نیاز خود را گردآوری کند(گرجی، 1391: 205).
) ابزار اندازه‌گیری
انواع ابزارهای گردآوری داده‌ها بر مبنای روش میدانی عبارتند از : آزمایشگاهی، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و صوتی و تصویری.
ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات (گویه‌ها یا جملات) است که پاسخ دهنده با مشاهده آنها، پاسخ لازم را می‌دهد و پاسخ‌های داده شده، داده‌های مورد نیاز محقق را فراهم می‌آورند(گرجی، 1391: 206)
در پژوهش حاضر اولین ابزار مورد استفاده پرسشنامه مربوط به فرسودگی شغلی می‌باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (MBI ) استفاده شد. این مقیاس اولین بار توسط مسلچ وجکسون در سال 1981 بکار برده شده است. مسلچ وجکسون شکل کنونی این ابزار را، جهت ارزیابی فراوانی و شدت زیرمقیاس‌های سه گانه فرسودگی شغلی طراحی نموده اند. این پرسشنامه رایج ترین ابزار اندازه‌گیری فرسودگی شغلی می‌باشد و از 22 گویه جداگانه تشکیل شده که هر سه زیر مقیاس فرسودگی شغلی را در بر می‌گیرد. در این ابزار 9 گویه مربوط به تحلیل عاطفی (گویه‌های 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16، 20) 5 گویه مربوط به به مسخ شخصیت (گویه‌های 5، 10، 11، 15، 22) و 8 گویه مربوط به عدم احساس موفقیت فردی (گویه‌های 4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21) می‌باشد. ابزار مربوطه که در طیف لیکرت درجه بندی شده است فراوانی احساسات مربوطه را از صفر تا شش(هرگز، چند بار در سال، یکبار در ماه، چند بار در ماه، یکبار در هفته، چندبار در هفته وهرروز) و شدت این احساسات را از صفر تا هفت (هرگز، خیلی کم، کم، گاهی، متوسط، اغلب، زیاد وخیلی زیاد) درجه بندی می‌کند. که گویه‌های عدم احساس موفیقت فردی بطور معکوس نمره گذاری می‌شوند. نمره بدست آمده در هریک از سه زیر مقیاس بر پایه نمره مرجع در دسته‌های بالا، متوسط و ضعیف قرار می‌گیرد؛ همچنین این ابزار در دو قسمت فراوانی و شدت به طور جداگانه تحلیل می‌شود و نمرات ذیل چگونگی امتیازبندی این ابزار را نشان می‌دهد(رفیعی و همکاران، 1391: 26):
احساس تحلیل عاطفی :
بالا: نمره بالاتر از 30 در مورد فروانی وبالاتر از 40 برای شدت