منابع اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه
الف – انتساب تصادفی
ب- همتا کردن تصادفی
ج- انتخاب همگن
د- تحلیل کواریانس
ه- استفاده از ازمودنی ها بعنوان کنترل خودشان (سرمد ودیگران 1382
در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است و تحقیق پیمایشی برای پاسخ به سوالهای پژوهشی از نوع پیمایشی از نوع زیر کاربرد دارد
الف-ماهیت شرایط موجود چگونه است
ب-چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد
ج- وضعیت موجود چگونه است
تحقیق پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود
الف –روش مقطعی ب- روش طولی ج- روش دلفی
در روش مقطعی به منظور گرداوری دادهادرباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز یک هفته یک ماه ) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر میپردازد
در روش طولی :دادهها در طول زمان و یا بعبارت دیگر در زمانهای مختلف گرداوری مشود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه این متغیرها از نظر تغییرات در طول زمان پی برده شود
در روش دلفی :زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم استفاده میشود
در ادامه باید به این مطلب اشاره کرد که این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد
2-3- منابع جمع آوری داده ها
منابع اطلاعاتی تحقیق به دو دسته تقسیم می شود : منابع دست اول ومنابع دست دوم
1-2-3- منابع دست اول یا اولیه
این منابع برای اولین بار برای اولین بار برای تحقیقی خاص گرد اوری میشود همانطور که ذکرگردید تحقیق حاضر از تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد لذا بری جمع اوری ذاطلاعات ازابزار پرسشنامه که متداولترین ابزار جمع اوری اطلاعات میباشد استفاده شده است
2-2-3- منابع دست دوم یا ثانویه
منابع ثانویه به منابع ای اطلاق میشود که مستقیما برای هدف مورد نظر گرد اوری نشده باشد و این منابع واطلاعات ئ از قبل موجود بوده که می تواند محقق را دررسیدن به منابع اولیه کمک نماید
گر چه اطلاعات ثانویه نمی تواند بطور کامل مسایل مورد نظر را حل کند معمولا می تواند1)به پژوهشگر کمک کند تا مساله مورد بررسی را بهتر بیان کند 2)اطلاعاتی بیشتر یا شیوههای بهبود یافته ارائه دهد 3)داده های تطبیقی فراهم کند بطور ی که بتوان به کمک ان داده های اولیه را با بصیرت بیشتر تفسیر کرد (ونوس ودیگران 1381)
از منابع ثانویه ای که در این پژوهش استفاده شده می توان به جمع اوری اطلاعات از طر یق کتابخانه وبررسی پایاننامه هایی که در زمینه ارزیابی عملکرد نوشته شد و همچنین از طریق اینترنت اشاره کرد
1-2-3- جامعه آماری :