منابع تحقیق درمورد بدنی، نمره‌ی، چربی، گاوها

دانلود پایان نامه

برابر یا کمتر از 3 دارند( ظاهرV) یا گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 25/3 دارند(ظاهر U) تقسیم میکند[31].

شکل 2-3: نشان دادن زاویه بین استخوان Pin و hook الف) به شکل U، ب) به شکل V
در مرحله بعد فرد ارزیاب باید استخوانهای hook و Pin را مشاهده کند. اگر هر دو گرد بودند، گاو نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 3 دارد؛ اگر استخوان hook زاویهدار و استخوان Pin گرد است نمره‌ی وضعیت بدنی گاو برابر با 75/2 است و اگر هر دو زاویهدار بودند نمره‌ی وضعیت بدنی گاو کمتر یا برابر با 5/2 است( شکل 2-4). لمس استخوان Pin می‌تواند برای تشخیص نمره‌ی وضعیت بدنی 5/2 از 25/2 مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر نمره‌ی وضعیت بدنی گاو 5/2 باشد استخوان Pin یک لایه نازک چربی قابل لمس خواهد داشت و گرنه نمره‌ی وضعیت بدنی گاو برابر یا کمتر از 25/2 است (شکل 2-5). کمتر از نصف زایدههای عرضی ستون فقرات در یک گاو با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 5/2 و نصف یا بیشتر در یک گاو با نمره‌ی وضعیت بدنی کمتر از 5/2 قابل مشاهده است. علاوه بر این، ظاهر عمومی مهرههای ستون فقرات در طبقهبندی بدنی برابر با 5/2 گرد اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از 25/2 نیز خواهد بود. موقعی که گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از 5/2 دارند، کمر و ستون فقرات در طبقه بندی گاوها مفید هستند؛ اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی 75/2 تا 5/3 ظاهر یکسانی دارند. تغییرات نامحسوس در کمر و ستون فقرات برای ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی از 75/2 تا 25/3 ارزشی ندارند[31]

شکل 2-4: تصویر زاویه استخوان Pin و hook الف: نشان دهنده زاویه ناحیه Pin و hook ب: نشان دهنده گرد بودن ناحیه Pin و hook
لیگامنت لگنی در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 4 قابل مشاهده می باشند. این لیگامنت به وسیله پوشش چربی در گاوهایی دارای نمره‌ی وضعیت بدنی بالاتر از 75/3 محصور شود و یک تفاوت منحصر به فردی را تعریف میکند. گاوهایی با لیگامنت لگنی غیرقابل مشاهده باشد نمره‌ی وضعیت بدنی مساوی یا بیشتر از 4 دارند و برای بسیاری از اهداف صنعت گاو شیری به عنوان گاو بسیار چاق لحاظ میگردند. لیگامنت لگنی در همه گاوها با نمره‌ی وضعیت بدنی کمتر از 4 قابل مشاهده است اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از 3 ظاهری تیز دارد[31].
گاوهایی با ناحیه کپل U دارای نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 25/3 هستند. در این گاوها استخوان های hook و Pin همیشه ظاهری گرد شده دارند؛ بنابراین این استخوانها اطلاعات مفیدی به ما نمیدهند مگر زمانی که گاوها به اندازه کافی چاق باشند تا این استخوانها غیر قابل مشاهده شوند (گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی بالای5/4). تغییرات در لیگامنتهای لگنی و دنبالچهای تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی در گاوها را از 25/3 تا 4 تا حد زیادی بیان میکنند. اگر هم لیگامنت دنبالچهای و هم لیگامنت لگنی به طور مشخص قابل مشاهده باشند گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 25/3 دارند (شکل2-6). اگر لیگامنت دنبالچهای به سختی قابل مشاهده باشد و لیگامنت لگنی به طور مشخص قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 5/3 دارند (شکل2-6) اگر لیگامنت دنبالچهای قابل مشاهده نباشد و لیگامنت لگنی به سختی قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 75/3 دارند (شکل 2-7). اگر لیگامنتهای لگنی و دنبالچهای هر دو قابل مشاهده نباشند ، گاو دارای نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 4 است[31].
زایدههای عرضی ستون فقرات از نمره‌ی وضعیت بدنی25/3 تا 75/3 قابل مشاهده هستند (10 درصد تیغههای کمر دیده می‌شوند) بنابراین این تغییرات در این فاصله قابل مشاهده نیستند. ناحیه ستون فقرات از نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 75/3 به صورت مسطح دیده می‌شود، اما زمانی که گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از 4 دارند کاملا یکنواخت می‌گردد[31](شکل 2-7).
به منظور تشخیص نمره‌ی وضعیت بدنی 4 از 5/4 ، اگر استخوان Pin به وسیله چربی نامشخص بود و زیر دم نیز فرورفتگی زیادی نداشته باشد، نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از 25/4 است (شکل 2-8). همان طور که گاوها چاق‌تر می‌شوند (نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از 5/4) استخوان hook زیاد قابل مشاهده نیست ناحیه کپل مسطح و گرد می‌شود. تیغههای کمر در گاوهایی که نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 4 دارند دیده نمی‌شوند[31].

شکل2-5: الف تصویر اسکور بدنی 2 وب اسکور بدنی 25/2 (خطوط نشان دهنده ستون فقرات)

شکل2-6: الف تصویر اسکور بدنی 25/3 و ب تصویر اسکور بدنی 5/3

شکل 2-7: الف تصویر اسکور بدنی 75/3 و ب تصویر اسکور بدنی 4

شکل 2-8:الف تصویر اسکور بدنی 25/4 و ب تصویر اسکور بدنی 5/4
Fergusson و همکاران در سال 1994،کارهای Edmonson و همکاران Wildman و همکاران را بررسی و مورد تحلیل قرار دادند و بر سودمندی ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی تاکید کردند[31].
هم خوانی و تکرار پذیری نمره‌ی وضعیت بدنی در داخل و ما بین ارزیابی کنندهها به وسیله Edmonsonو همکاران در سال 1989 بررسی شد[25]. تفاوتی در نمره‌ی وضعیت بدنی داده شده به گاوها بین ارزیابی کنندهها با سطوح مختلف تمرین وجود نداشت و بنابراین نتیجهگیری شد که نمره‌ی وضعیت بدنی میتواند به طور کامل تکرارپذیر باشد.
Hady و همکاران در سال 1994نشان دادند که میانگین نمره‌ی وضعیت بدنی گاوها در دورههای 30 روزه شیردهی و دوره خشکی میتواند به منظور تعیین تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی در طول مراحل شیری و دوره خشکی مورد استفاده قرار گیرد. براساس این مطالعه، فقط برای دوره 150-120 روز شی
ردهی نیاز به دو بار ارزیابی در مدت این 30 روز است[4۵].

2-1-3- تایید نمره‌ی وضعیت بدنی با استفاده از اندازه گیری های اولتراسونیک
طبق مطالعات انجام شده در بریتانیا[37،38،39،76]، نمره‌ی وضعیت بدنی گاوهای شیری به اندازه گیری‌ شده قطر چربی زیر پوستی در دندههای نهم، دهم و یازدهم توسط اولتراسونوگرافی ارتباط دادند که این همبستگی‌ها بین نمره‌ی وضعیت بدنی و اندازه گیریهای اولتراسوند از 59/0 تا 81/0 بود و بنابراین پیشنهاد گردید که نمره‌ی وضعیت بدنی مقدار واقعی میزان چربی زیرپوستی را منعکس می کند.
Boissclarو همکاران در سال 1986 نشان دادند که همبستگی بالایی بین نمره‌ی وضعیت بدنی و میزان چربی زیرپوستی (که به روش اولتراسونیک اندازهگیری میشود) وجود دارد؛ که اطمینان از سیستم نمره‌ی وضعیت بدنی را موجب میشود[7].
در مطالعهای که توسط Domecq و همکاران در سال 1995 انجام شد، نمره‌ی وضعیت بدنی با اندازه گیری‌های توسط اولتراسونوگرافی چربی زیر پوستی در گاوهای شیری تایید گردید. از 50 راس گاو هولشتاین استفاده گردید که نمره‌ی وضعیت بدنی به وسیله یک فرد ماهر تعیین گردید و اندازه گیری های توسط اولتراسونوگرافی چربی زیر پوستی به وسیله شخص دیگری در نواحی کمر، کپل و انتهای دم هر دو طرف گاو حاصل گردید. نمره‌ی وضعیت بدنی و اندازهگیریهای اولتراسونوگرافی در یک روز اما به صورت کاملا مستقل از هم جمع آوری شدند[21].

2-2- نمره‌ی وضعیت بدنی و تغذیه
تغییر ترکیبات بافتهای بدن با تغییر نمره‌ی وضعیت بدنی با افزایش نمره‌ی وضعیت بدنی، درصد ماده خشک و عصارهی اتری بافت های بدن افزایش و درصد پروتئین خام و خاکستر کاهش مییابد[77].
نمره‌ی وضعیت بدنی و چربی لاشه با هم ارتباط دارند[28،77]. Moe و همکاران در سال 1971 نشان دادند که وزن بدن به خصوص در اوایل شیردهی برآورد دقیقی از جابهجایی ذخایر بدن نیست بلکه به دلیل آنکه آب جایگزین چربی بدن میشود و تغییرات زیادی در دستگاه گوارش رخ میدهد[69].
Otoo و همکاران در سال 1991 گزارش کردند که تغییر یک واحد نمره‌ی وضعیت بدنی در گاوهای شیری معادل تغییر 25 تا 60 کیلوگرم وزن زنده حیوان است[77].
ذخایر انرژی در گاوهای شیری به صورت لیپید در بافت چربی ذخیره میشوند و این ذخایر در طول ماه اول شیردهی از تولید حدود 33 درصد شیر حمایت میکنند[۲]. بعد از زایمان، به دلیل اثرات هورمونی شامل کاهش انسولین، ساخت چربی و استریفیه شدن اسیدهای چرب کاهش و تجزیه چربی و آزاد شدن اسیدهای چربی آزاد افزایش مییابد[65]. علاوه بر این، سلولهای چربی در گاوهای با ارزش ژنتیکی بالا به علائم سیستمهای عصبی یا هورمونی به منظور تجزیه چربی حساس تر هستند[89].
درصد چربی داخل بدن به طور معنیداری با قابلیت شیردهی افزایش می یابد[92]. که مقدار این چربی با مقدار چربی زیر پوست ارتباط دارد[102].
چربی بدن خیلی کم یا خیلی زیاد در موقع زایمان میتواند با کاهش تولید شیر در دوره شیرواری بعدی و با افزایش مشکلات سلامتی و تولیدمثلی همراه شود[39،41،١].
وضعیت تغذیهای گاو شیری از طریق نمره‌ی وضعیت بدنی ارزیابی میگردد که ذخایر بدنی مورد نیاز برای متابولیسم پایه رشد، شیردهی و فعالیت را منعکس می‌کند[103]. چربی بدن نشانگر انرژی بدن است. وقتی ذخایر انرژی بدن گاوهای شیری کم است به احتمال زیاد دچار ناهنجاری بیماری متابولیکی، ناهنجاریهای تولیدمثلی و کاهش تولید شیر میشوند. به منظور حفظ سلامتی، عملکرد تولیدمثلی و ظرفیت تولیدی، گاوهای شیری باید مقادیر کافی از چربی بدن را داشته باشند[25].
بعد از زایمان، گاوهای شیری افزایش اندکی درماده خشک مصرفی، افزایش سریع در تولید و افزایش جابه جایی بافت چربی بدن را تجزیه میکنند. برآورد شده است که 80 درصد از گاوها در اوایل شیردهی تعادل منفی انرژی را تجربه میکنند به دلیل آنکه تقاضای انرژی برای تولید شیر به وسیله جیره تامین نمی‌شود[12،39،41،75،94]. پاسخ گاوها به تعادل منفی انرژی از راههای مختلفی که ترکیبی از مصرف خوراک، جابه جایی بافت چربی بدن و تولید شیر کمتر است صورت گیرد[39،75].
میزان سنتز یا تجزیه پروتئین ماهیچهای میتواند در پاسخ به تغییرات تغذیهای یا وضعیت هورمونی که گاوها بعد از زایمان پشت سر میگذارند، متغیر باشد. از دست دادن پروتئین‌های‌ ماهیچه‌ای در طول شیردهی در برخی مطالعات گزارش شده است[18]. اگرچه حداکثر مقدار چربی بدن که گاو بدون اثر به فعالیتهای حیاتی پایه میتواند از دست بدهد ناشناخته است[70]. محدودیتهای جدی موقعی وجود دارد که 25 درصد از پروتئین بدن در شیر از دست می‌رود[68]. بنابراین مقدار کاهش پروتئین ماهیچه میتواند منبع ارزیابی متابولیکی در گاوهای شیری باشد[105]. ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی یک روش موثر برای اندازهگیری (به صورت دیداری و لمسی) مقدار انرژی متابولیکی ذخیره شده به صورت چربی و ماهیچهای ذخیره شده یک حیوان است[25،49،95،99].
مقدار و میزان استفاده از چربی بدن در طول شیردهی ممکن است تولید شیر، سلامتی و وضعیت تولیدمثلی را در انواعی از گونه ها تحت تاثیر قرار دهد[14،39،41،52،71،80،93]. توانایی برآورد چربی بدن به صورت سریع و صحیح و ارتباط آن با تولید شیر، تولیدمثل و بیماری به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد که بازدهی خوراک گاوهای شیری را افزایش دهند[97].
همان طوری که تولید شیر به ازای هر گاو افزایش مییابد، وجود گاوهایی با چربی بدن کافی کاهش یافته و نیاز به مدیریت دقیقتری است تا مصرف انرژی و چربی بدن افزایش یابد[97].

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوعشهرستان رودبار

2-3- تغییرات نمره‌ی وضعی
ت بدنی در طول دورهی شیردهی
نمره‌ی وضعیت بدنی گاوها در موقع زایمان، تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی بعد از زایمان را تحت تاثیر قرار می دهد. Frood و Croxton در سال 1978 نشان دادند که گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی پایین هیچ نمره‌ی وضعیت بدنی در اوایل دوره شیردهی از دست نمیدهند و گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی زایمان متوسط تا 2 ماه بعد از زایمان کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی دارند[34].
Garnsworthy و Topps در سال 1982 گزارش کردند که گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی زایمان متفاوتی داشتند در حدود هفته 15 به یک نمره‌ی وضعیت بدنی یکسان رسیدند‍[37]. Neilson و همکاران در سال 1983 نیز نتیجهگیری کردند که تفاوتهای گروهی در چربی کمر در موقع زایمان، در هفته 24 شیردهی از بین رفت[76]. از طرفی نشان داده شده است که بعد از زایمان، جابهجایی ذخایر انرژی بدن به مدت حداقل 8 هفته ادامه می یابد[6]. در مطالعهای دیگر، زمان رسیدن به حداقل نمره‌ی وضعیت بدنی برای گاوهای شکم اول و دوم در ماه دوم و برای گاوهای شکم سوم و چهارم در ماه چهارم شیردهی بود[97].
در مطالعه ی صورت گرفته توسط Pedron و همکاران در سال 1993 گاوهایی که در گروههای با نمره‌ی وضعیت بدنی 3، 5/3 و 4 بودند حداکثر کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی آن ها در اوایل شیردهی به ترتیب 6/0، 8/0 و 05/1 بود[78]. معمولا کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی با ذخایر چربی اولیه مرتبط است[76]. همچنین این محققین نتیجه‌گیری کردند که به دلیل این که کاهش یک کیلوگرم وزن بدن با 92/4 مگاکالری انرژی خالص شیردهی همراه است[74]. کاهش 165، 220 و 289 مگاکالری میتواند به ترتیب برای گاوهایی که با نمره‌ی وضعیت بدنی 3، 5/3 و 4 زایمان میکنند فرض شود. در این مطالعه، بازیابی نمره‌ی وضعیت بدنی از هفته دهم برای گاوها با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 3 و 5/3 شروع شد اما برای گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با 4 تا هفته دوازدهم به تاخیر افتاد.
در مطالعه Ruegg و همکاران در سال 1995پیشنهاد کردند که حدود 25/0 واحد نمره‌ی وضعیت بدنی بین روز 20 قبل از زایمان و روز 7 بعد از زایمان کاهش مییابد و کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی به مدت 50 تا 90 روز ادامه مییابد. در این مطالعه، گاوها به طور میانگین 8/0 واحد نمره‌ی وضعیت بدنی بعد از زایمان از دست دادند که کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی در اوایل شیردهی سریعتر بود. مهمترین عاملی که مقدار کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی را تحت تاثیر قرار داد مقدار نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان بود. اگرچه تولید شیر هم کاهش نمره‌ی وضعیت بدنی در اوایل دوره شیردهی را تحت تاثیر قرار داد اما تولید شیر در مقایسه با اثر نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان اندک بود. گاوها بعد از این که به حداقل نمره‌ی وضعیت بدنی رسیدند، به طور میانگین 53/0 واحد افزایش نمره‌ی وضعیت بدنی در باقی دوره شیردهی داشتند. کل مقدار افزایش نمره‌ی وضعیت بدنی با نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان یا تولید شیر تحت تاثیر قرار نگرفت. افزایش نمرهی وضعیت بدنی گاوها دارای میزان یکنواخت بود. بنابراین گاوهای دارای دورههای شیردهی طولانی بیش از حد چاق شدند[84].
در مطالعه Gallo و همکاران در سال 1996، ذخایر بدنی در طول اوایل دوره شیردهی تا حدود روز 100 شیردهی کاهش یافت و در طو

دیدگاهتان را بنویسید