منابع تحقیق درمورد ((p، معنیداری، ،

دانلود پایان نامه

ح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p<0.05(نمودار 4-34 الی 4-36). نمودار 4-34: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-35: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-36: مقایسه بین ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs) 4-4-13: بررسی اسکور بدنی با تعداد شکم زایش:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانآیا، مراقبتی، بیمارتان، 154

دیدگاهتان را بنویسید