منابع تعارض سازمانی و تصمیم‌گیری مشارکتی

دانلود پایان نامه
الف) تضاد درون نقشی: تضاد درون نقشی زمانی اتفاق می‌افتد که نقش فرد در معرض استرس قرار گیرد و شخص از اینکه چگونه نقش را ایفا نماید دارای انتظارات متعدد و در عین حال متضاد می‌باشد. فرضاً شخصی که مدیریت از او می‌خواهد تا بعنوان نماینده وی در مذاکره مدیریت- اتحادیه شرکت کند و از طرف دیگر کارگران نیز از او می‌خواهند که بعنوان نماینده آنها در مذاکره دفاع نماید، دچار تعارض درون نقش می‌گردد.
ب) هر کارمند همچنین یک همسر، دوست، یک پدر و یک عضو از جامعه بزرگتر است. کارمند برای انجام موثرتر شغل خود ناچار است نقش پدر و همسر را در خانواده بخوبی ایفا نکند که این منجر به تعارض بین نقشها می‌شود.
ج) تعارض نقش متقابل شخصی: وقتی دو یا تعدادی از افراد یک نقش یا موقعیت ویژه ای را خواهانند که منجر به روی هم افتادگی نقش‌ها می‌شود، تضاد نقش بین فردی پدید می‌آید. بعنوان مثال ممکن است پدر و مادر شیوه‌های مختلفی برای تنبیه فرزند خود انتخاب کنند که این تضاد نقش متقابل شخصی را بوجود می‌آورد.
– تعارض موقعیت: در حالیکه نقشهای سازمانی از اهمیت زیادی برخوردارند، رتبه‌بندی این نقشها مطابق اهمیت و ارزش آنها نیز ممکن است منجر به تعارض موقعیت گردد.افراد سازمان اغلب خواهان ترقی موقعیت هستند، تا حقوق بیشتر، دفتر کار بزرگتر و عناوین مهمتری را بخود اختصاص می‌دهند.
– اختلافها و ناسازگاریهای شخصی: عدم شباهت افراد با یکدیگر ممکن است عامل دیگری برای ایجاد تعرض در افراد باشد.
– استرسهای محیطی: محیط استرس‌آور باعث ایجاد تنش و تعارض در سازمان می‌شود (مقیمی، 1386، 479).
برخی از عوامل بروز تعارض
رقابت بین گروه‌ها
افزایش بار کاری
تقاضاهای چندگانه نقش
تهدیدات قلمرو و هویت حرفه‌ای
تهدیدات امنیت و ایمنی
منبع کم‌یاب
اختلالات فرهنگی
تهاجم به فضای پرسنلی (دیان، 2007، 99)
2-13-2- منابع تعارض سازمانی
– وابستگی متقابل وظیفه
– وابستگی یک جانبه
– تفکیک بیش از حد وظیفه
– رسمیت کم
– وابستگی به منافع مشترک کم‌یاب
– تفاوت در معیارهای ارزشیابی و سیستم‌های پرداخت
– تصمیم‌گیری مشارکتی
– عدم تجانس اعضاء
عدم تناسب پست سازمانی با مقام و موقعیت افراد
– نارضایتی از نقش
– تحریک ارتباطات (پارسائیان، 1381، 363-670).