منابع مقاله درباره محل سکونت

دانلود پایان نامه

± 5/48

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و ابتلای مراقب به بیماری با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط آماری معنیداری وجود دارد (003/0 P =).

جدول شماره 13: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب محل سکونت مراقب
محل سکونت مراقب
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
شهر
115
7/74
44/13± 58/49
Independent t- test
078/0 P =
روستا
39
3/25
23/15± 15/54

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و محل سکونت مراقب با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره 14: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب نوع مسکن مراقب
مسکن
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
استیجاری
22
3/14
59/11± 27/45
Independent t- test

048/0 P =
شخصی
132
7/85
21/14± 65/51

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و نوع مسکن مراقب با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط آماری معنیداری وجود دارد (048/0 P =).

جدول شماره 15: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب منبع درآمد بودن مراقب
منبع درآمد بودن
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
بله
48
2/31
39/13± 35/50
Independent t- test
819/0 P =
خیر
106
8/68
34/14± 92/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و منبع درآمد بودن مراقب با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره 16 : مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب زندگی با بیمار
زندگی با بیمار
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
بله
134
87
81/13± 1/52
Independent t- test

001/0 P =

خیر
20
13
90/11± 5/41

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و زندگی با بیمار با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط آماری معنیداری وجود دارد ( 001/0 P =).

جدول شماره 17: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب میزان تحصیلات مراقب
میزان تحصیلات
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
بیسواد
12
8/7
45/12± 33/56
One-Way ANOVA
001/0P =
زیردیپلم
79
3/51
22/13± 65/54

دیپلم و بالاتر
63
9/40
24/13± 78/44

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و میزان تحصیلات مراقب با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ارتباط آماری معنیداری وجود دارد. در آنالیز تکمیلی، آزمون Post hoc Tukey نشان داد اختلاف بین بیسواد و دیپلم به بالا (017/0p=) و همچنین زیردیپلم با دیپلم به بالا معنیدار بود (0001/0p=). بهطور متوسط، افراد دیپلم به بالا نسبت به افراد بیسواد و زیردیپلم به ترتیب 5/11 و 8/9 نمره، فشار مراقبتی کمتری داشتند.

جدول شماره 18: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت شغل مراقب
شغل
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
کارمند
21
6/13
7/13± 71/44
One-Way ANOVA
088/0P =
بدون شغل
97
63
8/13± 13/52

سایر
36
4/23
1/14± 5/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و وضعیت شغل مراقب با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره 19 : مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب درآمد متوسط خانواده (ماه)

درآمدمتوسط خانواده (ماه)
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
کمتر از 500 هزار
72
8/46
28/13± 25/54
One-Way ANOVA
008/0 P =

500 تا 700 هزار
57
0/37
69/14± 72/48

بیش از 700 هزار
25
2/16
16/12± 24/45

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و متوسط درآمد ماهیانه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط آماری معنیداری وجود دارد. در آنالیز تکمیلی، آزمون Post hoc Tukey نشان داد که افراد با درآمد کمتر از 500 هزار تومان نسبت به افراد بیش از 700 هزار تومان از فشار مراقبتی بیشتری برخوردار بودند (014/0.p=). افراد با درآمد کمتر از 500 هزار تومان به طور متوسط 9 نمره فشار مراقبتی بیشتری نسبت به افراد بالای 700 هزار تومان داشتند.

جدول شماره 20 : مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب نسبت با بیمار
نسبت با بیمار
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
پدر و مادر
7
5/4
47/12± 43/53
One-Way ANOVA
017/0 P =

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعشهرستان رودبار

برادر و خواهر
6
8/3
72/16± 46

همسر
60
0/39
67/12± 08/55

فرزند
76
4/49
02/14± 22/47

سایر
5
2
/3
10/17± 54

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و نسبت با بیمار با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ارتباط آماری معنیداری وجود دارد (017/0 P =). در آنالیز تکمیلی، آزمون Post hoc Tukey نشان داد که فشار مراقبتی همسر با فرزندان از لحاظ آماری معنیدار شد( 009/0p=). بهطوریکه مراقبینی که نسبت همسری با بیمار داشتند، به طور متوسط 8/7 نمره نسبت به مراقبینی که نسبت فرزندی با بیمار داشتند، تحت فشار مراقبتی بیشتری بودند.

جدول شماره 21: همبستگی نمره کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی-اجتماعی بیمار
متغیر
تعداد
فشار مراقبتی

ضریب همبستگی(r)
سطح معنیداری
سن بیمار
154
ضریب همبستگی پیرسون
077/0-
343/0
میزان توان بیمار
154
ضریب همبستگی اسپیرمن
482/0-
0001/0
میزان نیاز مراقبتی بیمار
154
ضریب همبستگی اسپیرمن
504/0
0001/0
مدت همودیالیز
154
ضریب همبستگی اسپیرمن
116/0
151/0
جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و سن بیمار با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد . طبق یافته های جدول، بین فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش و میزان توان بیمار با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط آماری معنیداری وجود دارد (0001/0p=). بهطوریکه با افزایش میزان توان بیمار، میزان فشار مراقبتی کاهش نشان داد. همچنین براساس این آزمون بین فشار مراقبتی و میزان نیاز مراقبتی بیمار ارتباط آماری معنیداری وجود داشت (0001/0p=). بهطوریکه با افزایش میزان نیاز مراقبتی بیمار، میزان فشار مراقبتی افزایش نشان داد. بر اساس یافتههای جدول بین فشار مراقبتی و مدت همودیالیز ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد.

جدول شماره22: مقایسهی میانگین نمرهی فشار مراقبتی برحسب متغیرهای کیفی فردی- اجتماعی مرتبط با بیمار
متغیر
تعداد
درصد
میانگین
انحراف معیار
سطح معنی داری
جنس بیمار
مرد
78
6/50
60/51
98/14

*441/0

زن
76
4/49
86/49
98/12

تاهل
بدون همسر
40
26
28/50
38/13

*808/0

متاهل
114
74
90/50
28/14

ابتلا بیمار به بیماری دیگر
بله
105
2/68
84/50
43/14

*9/0

خیر
49
8/31
53/50
21/13

سرپرست بودن بیمار
بله
87
5/56
59/51
56/14

*395/0

خیر
67
5/43
64/49
28/13

بیمه
بله
141
6/91
70/50
80/13

*896/0

خیر
13
4/8
23/51
70/16

سازمان حمایت کننده
بله
43
9/27
60/51
22/14

*635/0

خیر
111
1/72
41/50
98/13

انجمن دیالیز
بله
101
6/65
37/48
33/14

*003/0

خیر
53
4/34
26/55
29/12

میزان تحصیلات
بیسواد
65
2/42
18/51
8/14

**1/0

زیردیپلم
66
9/42
27/52
8/12

دیپلم و بالاتر
23
9/14
09/45
3/14

شغل

کارمند
36
3/23
58/48
8/15

**409/0

بدون شغل
99
3/64
93/50
6/12

سایر
19
4/12
84/53
1/17

براساس یافته های جدول فوق در بررسی مقایسهی میانگین نمرهی فشار مراقبتی برحسب متغیرهای مرتبط با بیمار، متغیر عضو انجمن دیالیز بودن معنیدار شد (003/0p=).
*. Independent t- test
**. One-Way ANOVA

جدول شماره23: ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با فشار مراقبتی در واحدهای مورد پژوهش
عوامل
مرتبط
میزان برآورد ضریب رگرسیونی
خطای معیار

سطح معنی داری

شانس نسبی
میزان فاصله اعتماد 95% شانس نسبی

حد پایین
حد بالا
تأهل مراقب
687/1
516/0
001/0
404/5
964/1
870/14
زندگی با بیمار
621/1
575/0
005/0
060/5
638/1
625/15
توان بیمار
745/0
240/0
002/0
107/2
316/1
373/3
مدت مراقبت از بیمار
010/0
005/0
046/0
010/1
000/1
019/1

جهت آنالیز چندگانه از مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه استفاده گردید در این مدل متغیر پاسخ (فشارمراقبتی کمتر مساوی 40=0 و فشارمراقبتی بیشتر یا مساوی 41=1 ) در نظر گرفته شد.پس همه متغیرهایی که در آنالیز تک متغیره دارای سطح معنیداری(25/0p<) بودند، وارد مدل رگرسیون لوجستیک شدند. نتایج با 05/0= ? و سطح 1/0 = Removalدر جدول بالا خلاصه شده است. با توجه به یافتههای جدول فوق، تأهل مراقبین (001/0=p) و زندگی با بیمار (005/0=p) و توان بیمار (002/0=p) و مدت مراقبت از بیمار (046/0=p) از عوامل پیش بینی کنندهی فشار مراقبتی شدید تلقی گردیده است. بهطوریکه در این مطالعه:
1- افراد متأهل نسبت به افراد مجرد 4/5 برابر شانس تمایل به افزایش فشار مراقبتی بیشتری داشتند (964/1-870/14= 95%CI).
2- در صورت زندگی با بیمار 06/5 برابر، فشار مراقبتی بیشتری به مراقب وارد میشد ( 638/1- 625/15= 95%CI).
3- با کاهش یک رتبه در توان بیمار 1/2 برابر، فشار مراقبتی بیشتری به مراقب وارد می شد (3/3- 3/1= 95%CI).
4- با افزایش یک ماه در مدت مراقبت از بیمار 01/1 برابر فشار مراقبتی در مراقب افزایش می یافت (000/1-019/1 = 95%CI).

دیدگاهتان را بنویسید