منابع و ماخذ تحقیق روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه

اسناد پایدار – ناپایدار پس از موفقیت و شکست، سبک اسناد کلی- اختصاصی پس از شکست، هم چنین عوامل ابتکار و سیالی در مقیاس نگرش خلاق رابطه منفی و معنی داری با میزان عزت نفس دانش جویان دارد و این متغیرها پیش بینی کننده خوبی برای میزان عزت نفس دانش جویان به شمار می آیند. علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون با بهره گرفتن از مقیاس خلاقیت نشان داد که تنها سبک اسناد کلی – اختصاصی پس از شکست با میزان عزت نفس دانش جویان رابطه منفی و معنی داری داشت اما هیچ یک از عوامل مقیاس خلاقیت رابطه معنی داری با میزان عزت نفس نشان ندادند.
شکرکن و همکاران(1381)، در بررسی خود که به منظور بررسی رابطه ساده وچندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز طراحی شده بود. نمونه اصلی این تحقیق شامل 400 دانشجوی دختر وپسر دانشگاه شهیدچمران اهواز بود. یک نمونه 200 نفری نیز به منظور اعتباریابی و پایانی سنجی آزمونهای مورد استفاده به کار گرفته شد. هر دو نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روش های توصیفی میانگین و انحراف معیار از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش صفات کارآفرینی، آزمون جهت‌گیری کارآفرینی، آزمون خلاقیت، پرسشنامه انگیزه پیشرفت و آزمون عزت نفس بودند. پرسشنامه‌های سنجش صفات‌کارآفرینی، جهت‌گیری کارآفرینی و انگیزه پیشرفت توسط پژوهشگران این تحقیق به فارسی برگردانده شد و ضرایب اعتبار و پایایی آنها محاسبه گردید. فرضیه‌های این پژوهش شامل چهار فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی است، که روابط ساده و چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس را با متغیر ملاک کارآفرینی در کل نمونه و به تفکیک در نمونه‌های دختران و پسران مطرح می‌سازند.
جمع بندی
با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، خلاقیت واستعدادهای خلاقه نهفته در کودک ونوجوان قابل رشد وتوسعه است واین کیفیت مستلزم تلاش وکوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک ونوجوان به ویژه عزت نفس می باشد. ولیکن قابل تعمق است که رابطه عزت نفس ورفتارهایی همچون تفکر واندیشیدن که غیر آشکار هستند با دلایل گوناگون نشان داده شده است . از آن جمله افزایش عزت نفس کلی است که کل فرایند فکری راتحت تأثیر قرار می دهد بنابراین منطقی خواهد بود اگر فرض کنیم حتی در فرآیند تفکر و اندیشیدن، عزت نفس به عنوان پایه اصلی آن مطرح است(کارل ،۱۹۹۸). نوجوانان دارای عزت نفس پائین الگوهای منفی خلاقیت را از خود به نمایش می گذارند اما کودکان ونوجوانان دارای عزت نفس بالاتر خلاقیت های گوناگون از خود بروز می دهند(نیکسون و جوت ، ۱۹۹۹). همچنین برپایه تحقیقات انجام گرفته توسط شرمن و جفری (2011)، هریسون (2011)، جردن ، اسپنسر و زانا (2005)، رابطه ی عزت نفس و تعصب تأیید شده است امّا جهت این رابطه به درستی مشخص نیست. بامیستر(2003)، رومرو(2000)، شفیع آبادی(1391)، جمشیدی، اکبری ومهرگان(1391)، زینلی(1389)، کشاورزی ارشدی (1390)، و شکرکن و همکاران (1381)، نشان داده اند که خلاقیت و عزت نفس با یکدیگر رابطه دارند. هم چنین پژوهش مالگورزادا (2013)، و العلی(2008)، نشان داده است که خلاقیت با تعصب همراه نیست. چرا که تعصب از فکر کردن جلوگیری می کند. به اعتباری کسی که تعصب دارد دیگر انعطاف ندارد و در مقابل هر چیزی جبهه میگیرد و نمی خواهد رویه خود را در زمینه های مختلف هر چند هم اشتباه باشد تغییر دهد. حاضر است ضرر های فراوانی را متحمل شود و دست از عقاید باطلش بر ندارد(راسل،1950،ترجمه یوسف زاده،1378).
خلاصه ای از مطالب ارائه شده
در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم، تعاریف، نظریه ها و رویکردهای هر یک از متغیرهای پژوهش پرداخته شد. در رابطه با مفاهیمی از قبیل تعصب به صورت تفصیلی بحث شد، سپس ریشه ها، انواع، نظریه ها و مطالعات مربوط به تعصب آورده شد. متغیر بعدی عزت نفس بود که در رابطه با آن نیز به تفصیل بحث شد. در ادامه تعاریف متعدّد، تفاوت آن با اعتماد به نفس و خودپنداره، عوامل مؤثر بر آن، نظریه ها وپژوهش های مربوط به آن آورده شد. در بخش بعدی به بررسی متغیر خلاقیت پرداخته شد. تعاریف مختلف، نظریه های مربوطه و مطالعات انجام شده در مورد آن آورده شد. در بخش انتهایی این فصل به مرور پیشینه پژوهش های انجام شده در دو بخش خارجی و داخلی پرداخته شد.

فصل سوم
روش پژوهش
3-1 مقدمه
به طور کلی هر تحقیق ابتدا درپی طرح مساله یا مشکلی مطرح می شود که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها، به پاسخ به سوالات پژوهشی و تایید و یا رد فرضیات مطرح شده می پردازد. لذا جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود. به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغییر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد(سرمد وهمکاران،1390).
3-2 روش پژوهش
تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق بررسی پیمایشی یا نظر سنجی ارزیابی نمود. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود(سرمد و همکاران، 1390). از سوی دیگر تحقیق حاضر را می توان در دسته مطالعات میدانی قرار داد. محقق سعی نموده است تا با انتخاب یک جامعه آماری و نمونه مشخص، روابط میان متغیرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کند. نهایتاً این‌که تحقیق حاضر را می‌توان در دسته تحقیقات همبستگی قلمداد کرد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و یا تعیین شود. در این مطالعه، محقق با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل (عزت نفس و خلاقیت) و متغیر وابسته (تعصب) پرداخته است.
3-3 جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسک می باشد که در زمان انجام این تحقیق (نیمسال اول 93-92) مشغول به تحصیل هستند .این دانشگاه در چهار دانشکده ی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی و کشاورزی دارای 1190 نفر دانشجو در17 رشته ی متفاوت و در دوره های کاردانی و کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته می باشد . 683 نفر در دانشکده ی علوم انسانی در رشته های آموزش ریاضی (24 نفر )،آموزش و پرورش ابتدایی طرح معلمان( 130 نفر) ، حسابداری (60نفر ) ، حقوق (40 نفر) ، روانشناسی عمومی ( 47 نفر ) ، علمی کاربردی حسابداری (118 نفر ) ، آموزش ابتدایی (119 نفر ) و کارشناسی علمی کاربردی حسابداری ( 145 نفر ) در دانشکده ی علوم پایه 27 نفر در رشته ی شیمی کاربردی ، در دانشکده ی فنی و مهندسی 463 نفر در رشته های الکتروتکنیک (111 نفر ) ، عمران – آب و فاضلاب (52 نفر ) ، فن آوری اطلاعات ( 36 نفر ) ،کامپیوتر ( 103 نفر ) ، مهندسی تکنولوژی (54 نفر ) ، نقشه کشی معماری (59 نفر ) و کاردان فنی برق (48 نفر ) و در دانشکده ی کشاورزی 17 نفر در رشته ی امور زراعی و باغی مشغول به تحصیل می باشند.
از آن جا که انجام پژوهش حاضر بروی همه جامعه آماری زمان بر و مستلزم صرف هزینه زیاد بود، لذا این پژوهش بر روی نمونه ای از این جامعه اجرا گردید.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد:
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد.
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. که می توان آن را 0.5 در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q=p-1)
d= مقدار اشتباه مجاز که در اینجا 0.05 در نظر می گیریم.
آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 290 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، خوشه ای چندمرحله ای است. این روش در چند مرحله انجام می گیرد و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که احتمال دسترسی به کلیه واحدهای مورد مطالعه مشکل است یا وجود نداشته باشد. نمونه گیری طبقه ای خوشه ای وقتی بکار می رود که جامعه آماری دارای ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزاء گوناگونی تشکیل شده باشد(رفیع پور، 1374). ابتدا از بین هر دانشکده چند رشته را بصورت تصادفی انتخاب کرده که از دانشکده ی علوم انسانی رشته های آموزش ریاضی ،آموزش و پرورش ابتدایی ،روانشناسی عمومی و حقوق ، از دانشکده ی علوم پایه رشته ی شیمی کاربردی ،از دانشکده ی فنی و مهندسی رشته های الکتروتکنیک ،کامپیوتر و نقشه کشی و از دانشکده ی کشاورزی رشته ی امور زراعی و باغی انتخاب گردید و از بین رشته های موجود در دانشگاه کلاس ها را انتخاب نموده و سپس پرسشنامه ها توزیع گردید.
3-4 روش جمع آوری اطلاعات
روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش پرسشنامه ای است که یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولاً از روش های پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی ها و برنامه ریزی ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.اطلاعات مربوط به مسائل جمعیتی جامعه و نمونه تحقیق حاضر از واحد اداری دانشگاه آزاد اسلامی جاسک جمع آوری شده است(سرمد و همکاران، 1390).
3-5 ابزار اندازه گیری پژوهش
ابزار اصلی برای کسب داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با بهره گرفتن از تکنیک های خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. این سوالها که هریک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می نماید، مشخص سازد. اگر طرح سوالات پرسشنامه بر این اصل تاکید داشته باشد یقیناً پرسشنامه از روایی لازم برخوردار خواهد شد و از درج سوالات بی ارتباط یا سوالات اضافی که جز اتلاف وقت و امکانات و آشفتگی در کار تحقیق نتیجه ای ندارد، خودداری خواهد گردید. از طریق سوالهای پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید آزمودنی را مورد ارزیابی قرار داد(سرمد وهمکاران،1390).
ابزار پژوهش:
در این پژوهش از سه پرسشنامه، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، پرسشنامه خلاقیت عابدی(1362) و پرسشنامه محقق ساخته تعصب استفاده شده است.
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت: این مقیاس که توسط کوپر اسمیت (1967) با تجدید نظر بر روی مقیاس راجرز و دیمون(1954) ساخته شده است. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به دو جنبه ذهنی و رفتارهای آشکار اشاره دارد و یک نمره کل از پرسش هایی که مضمون متفاوتی دارند به دست می آید و فرض بر این است که این نمره کل عزت نفس کلی را منعکس می کند. این پرسشنامه 58 ماده دارد که 8 ماده آن دروغ‌سنج می‌باشد و در مجموع، 50 ماده آن به چهار خرده مقیاس عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. در این پرسشنامه نمره بالاتر نشان دهنده عزت نفس بیشتر می باشد. روایی ابزار: تحلیل عوامل نشان داد که خرده مقیاس ها، عامل های متفاوتی از عزت نفس را می سنجند(به نقل از نیسی و شهنی ییلاق، 1381). شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت یک و صفر است. به این معنا که ماده های شماره 2-4-5-10-11-14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57 پاسخ بله (‌یک نمره) و پاسخ خیر (صفر) می گیردو بقیه سوالات به صورت معکوس است یعنی پاسخ بلی (‌صفر) و پاسخ خیر (یک) می گیرد. بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد می تواند بگیرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود. پایایی ابزار: کوپر اسمیت و همکاران(1967) ضریب باز آزمایی 0.88 را بعد از 5 هفته و ضریب بازآزمایی 0.70 را بعد از 3 سال برای این مقیاس به دست آوردند. شکر کن و نیسی (1373) در پژوهشی پایایی باز آزمون این مقیاس را برای دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب 0.90 و 0.92 گزارش کرده اند. علامه (1384) نیز با اجرای این مقیاس بر روی یک نمونه دانش آموزی، پایایی این مقیاس را با روش تنصیف 0.84 و با روش آلفای کرونباخ 0.83 برآورد کرده است (به نقل از حقیقی، 1385). پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش ضریب آلفای کرونباخ0.96 محاسبه شد.
پرسشنامه خلاقیت عابدی: این آزمون یک آزمون مدادی-کاغذی است. در سال 63-1362 دکتر جمال به تشویق و کمک گروهی از دانشجویان درس روانسنجی گروه روانشناسی دانشگاه تهران بر پایه ی تئوری و تعریف تورنس از خلاقیت یک آزمون 75 سوالی برای اندازه گیری خلاقیت ساخت. مواد این آزمون در چهار گروه: سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط قرار گرفت. در سال 1986 دکتر عابدی در دانشگاه کالیفرنیا با کمک یکی از دانشجویان درس آمار و روش تحقیق،این آزمون را از نو طراحی نمود و بارها مورد تجدید نظر قرار دادند. فرم بعدی آن درسال 1992 توسط گروه استادان دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس ساخته شد.. این آزمون دارای 60 ماده می باشد که تعداد (22 ماده) در بخش ابتکار، (16 ماده) در بخش سیالی، (11 ماده) در بخش انعطاف پذیری و (11 ماده) در بخش بسط تقسیم شده است. هر ماده دارای سه گزینه می باشد. گزینه ها نشان دهنده ی میزان خلاقیت از کم به زیاد است که به ترتیب نمره ای از 1 تا 3 به آن ها تعلق می گیرد. این نمره ها در چهار گروه جمع شده و بدین ترتیب چهار نمره به دست می آید و با جمع بندی چهار نمره می توان یک نمره کل برای خلاقیت آزمودنی به دست آورد (عابدی، 1372). فرم اولیه آزمون توسط عابدی (1363) بر روی 650 نفر دانش آموز کلاس های سوم راهنمای در تهران اجرا شد. ضرایب همبستگی بین نمره های چهارگانه آزمون سنجش خلاقیت و نمره های درس در سطح 01/0 معنی دار بود که بین حداکثر 22/0 (نمره ریاضی و بخش ابتکار) و حداقل 05/0 (نمره ریاضی و بخش انعطاف پذیری) در نوسان بود.ضرایب همبستگی بین نمره های بخش آزمون و نمره های بخش های آزمون های دیگر خلاقیت در سطح 01/0 معنی دار بود. این ضرایب همبستگی بین 55/0(همبستگی بخش سیالی آزمون خلاقیت و بخش سیالی آزمون دانشگاه دوستو) تا 20/0 (همبستگی بین انعطاف پذیری آزمون دانشگاه دوستون و بخش ابتکار آزمون خلاقیّت) در نوسان بود. نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل نشان داده که آزمون بخش خلاقیت از میزان اعتبار همزمان قابل قبولی برخوردار است. برای بررسی پایایی از روس همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضرایب برای سنجش سیالی آزمون (75/0)، ابتکار(67/0)، انعطاف پذیری(61/0) و بسط(61/0) گزارش شده است. از روش های مولفه های اصلی، برای

پاسخی بگذارید