منابع و ماخذ تحقیق همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

زن در این پژوهش شرکت نموده اند که درصد فراوانی هر جنسیت به ترتیب 87/55 و 13/44 است. اکنون هر کدام از این موارد را در نمودار 4-3 و نمودار 4-4 نشان می دهیم. نمودار4-2 فراوانی آزمودنی ها را به تفکیک جنسیت نشان می دهد.
نمودار 4-3: فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت
همانطور که در نمودار4-3 مشاهده می کنیم تعداد 128 نفر از آزمودنی های پژوهش زن و تعداد 162نفر مرد می باشند. نمودار 4-4 درصد فراوانی هرکدام از جنسیت ها را نشان می دهد.
نمودار 4-4:: درصد فراوانی هرکدام از جنسیت ها
همانطور که در نمودار 4-4 مشاهده می کنیم 13/44 درصد شرکت کنندگان در این پژوهش را زنان و 87/55 درصد از آن را مردان تشکیل داده اند.
4-2-3 سطح تحصیلات آزمودنی ها
حال به بیان ویژگی های تحصیلی آزمودنی ها و اینکه چه تعداد از آن ها درحین انجام پژوهش در مقطع کاردانی یا کارشناسی مشغول به تحصیل بودند می پردازیم.
جدول 4-3 درصد و فراوانی مربوط به سطح تحصیلات آزمودنی ها را نشان می دهد.
جدول 4-3: درصد وفراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
مرد
زن
مجموع
درصد فراوانی
کاردانی
91
70
161
52/55
کارشناسی
71
58
129
48/44
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده می کنیم از آزمودنی های این پژوهش تعداد91نفر مرد و70نفر زن و در مجموع 161نفر در دوره ی کاردانی و تعداد 71 نفر مرد و58نفر زن و در مجموع تعداد 129نفر در دوره ی کارشناسی مشغول به تحصیل بودند که درصد فراوانی آزمودنی ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی به ترتیب 52/55 و 48/44 است. نمودار 4-5 فراوانی آزمودنی ها را به تفکیک سطح تحصیلات نشان می دهد.
نمودار 4-5: فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات
همانطور که در نمودار 4-5 ملاحظه می کنیم در این پژوهش تعداد91 نفر مرد و70 نفر زن در دوره ی کاردانی وتعداد 71 نفر مرد و58 نفر زن در دوره ی کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. نمودار 4-6 درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات یا مقطع تحصیلی را نشان می دهد.
نمودار 4-6: درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات
همانطور که در نمودار 4-6 مشاهده می کنیم 52/55 درصد از آزمودنی های این پژوهش در مقطع کاردانی و48/44 درصد از آنان در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند.
4-3 یافته های توصیفی
اکنون به بیان ویژگی های توصیفی جامعه نظیر میانگین، انحراف استاندارد، حداقل نمره، حداکثر نمره، فراوانی و درصد فراوانی به تفکیک جنسیت و فراوانی ودرصد فراوانی از نظر سطح تحصیلات آزمودنی ها می پردازیم.
جدول 4-4 میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره وحداکثر نمره در متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد.
جدول 4-4: میانگین وانحراف معیار متغیرهای مطالعه ی حاضر (عزت نفس، خلاقیت و تعصب)
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
عزت نفس
290
39/43
81/8
9
48
خلاقیت
290
68/126
18/16
72
175
تعصب
290
95/135
38/2
67
191
همان طور که از جدول4-4 مشاهده می شود در پژوهش حاضر، میانگین (و انحراف استاندارد) متغیرها به ترتیب برای متغیر عزت نفس برابر است با 39/43(81/8) و برای متغیر خلاقیت نیز به ترتیب برابر است با 68/126(18/16) و برای متغیر تعصب برابر است با 95/135(38/2). نمودار 4-1 میانگین نمره های عزت نفس، خلاقیت وتعصب را نشان میدهد.
نمودار 4-7: مقایسه میانگین متغیرهای عزت نفس، خلاقیت وتعصب
همانطور که در نمودار 4-7 مشاهده می کنیم میانگین نمرات آزمودنی ها در سه متغیر عزت نفس، خلاقیت وتعصب به ترتیب 39/43 ، 68/126 و95/135 می باشد.
4-4 یافتههای مربوط به فرضیه ها
در این قسمت، نتایج تحلیل فرضیه ها ارائه شده اند. جهت بررسی اثر مداخله آزمایشی، آزمون تی تک گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) روی نمره های متغیرهای وابسته پژوهش (خلاقیت وعزت نفس) انجام گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از روش همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین عزت نفس و تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد بندرجاسک رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-5: نتایج ضریب همبستگی متغیرهای عزت نفس و تعصب
سطح
معنا داری
ضریب همبستگی
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
متغیرها
0.003
0.216
8.81
43.39
278
عزت نفس
2.38
135.95
تعصب
همانطور که در جدول 4-5 ملاحظه می کنیم با توجه به سطح معنا داری 003/0 به این نتیجه می رسیم که در سطح 05/0 آزمون معنادار است و بین این دو مؤلفه در بین دانشجویان دانشگاه آزاد جاسک رابطه معنادار وجود دارد و چون ضریب همبستگی پیرسون عددی مثبت(0.216+) است می توان گفت که این ارتیاط مستقیم است یعنی با افزایش متغیر عزت نفس، متغیر تعصب نیز افزایش میابد و برعکس. بنابراین فرضیه صفر رد وفرضیه تحقیق تأیید می شود.
جدول4-6 :اثر وارتباط بین متغیرهای عزت نفس وتعصب
سطح معناداری
F آماره آزمون
میانگین مربع ها
(MS )
درجه آزادی
مجموع مربع ها
(SS)
مدل
.0030
9.220
5472.983
1
5472.983
رگرسیون
593.597
189
112189.760
باقی مانده ها
190
117662.743
مجموع

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رضایت مندی زناشویی

جدول4-7 : ضرایب رگرسیونی متغیرهای عزت نفس و تعصب
سطح معناداری
آماره آزمون T
انحراف استاندارد
ضرایب
مدل
کم تر از 0.0001
10.877
9.807
106.671
مقدار ثابت
0.003
3.036
0.220
0.669
عزت نفس
متغیر پاسخ: تعصب
همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می کنیم با توجه به آماره آزمون F (9.220) و سطح معناداری 003/0، وجود اثر و ارتباط بین عزت نفس و تعصب تأیید می شود. و با توجه به ستون دوم جدول4-7 ضریب ثابت(106.671) و ضرایب مؤلفه ی عزت نفس(0.669) را در معادله رگرسیون مشاهده می کنیم. در واقع می توان در مورد ضرایب گفت که متوسط مقدار مؤلفه تعصب هنگامی که مؤلفه عزت نفس صفر باشد، برابر671/106 است و با افزایش مؤلفه عزت نفس به میزان 1 واحد، مؤلفه تعصب 669/0واحد افزایش می یابد.
فرضیه دوم: بین خلاقیت و تعصب در دانشجویان جاسک رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول4-8 : نتایج ضریب همبستگی متغیرهای خلاقیت وتعصب
سطح
معنا داری
ضریب همبستگی
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
متغیرها
کم تر از 0.0001
-0.259
16.18
126.68
278
خلاقیت
2.38
135.95
تعصب
با توجه به جدول 4-8مشاهده می کنیم که سطح معناداری کم تر از 0001/0 است، پس در سطح 0.05 آزمون معنادار است واین یعنی از نظر آماری بین خلاقیّت وتعصّب در دانشجویان جاسک ارتباط وجود دارد. بنابراین فرضیه صفر رد وفرضیه تحقیق تأیید می شود. امّا با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر منفی (259/0-) است می توان گفت میان متغیرهای خلاقیّت وتعصّب رابطه منفی وجود دارد یعنی با افزایش متغیر خلاقیت، متغیر تعصب کاهش می یابد و برعکس.
جدول4-9 : اثر و ارتباط بین متغیرهای تعصب و خلاقیت
سطح معناداری
F آماره آزمون
میانگین مربع ها
(MS )
درجه آزادی
مجموع مربع ها
(SS)
مدل
کم تر از 0.0001
15.068
8445.057
1
8445.057
رگرسیون
560.474
209
117139.000
باقی مانده ها
210
125584.057
مجموع
جدول4-10 : ضرایب رگرسیونی متغیرهای خلاقیت وعزت نفس
سطح معناداری
آماره آزمون T
انحراف استاندارد
ضرایب
مدل
کم تر از 0.0001
6.677
12.850
85.797
مقدار ثابت
کم تر از 0.0001
3.882
0.100
0-.390
خلاقیت
متغیر پاسخ: تعصب
همانطور که در جدول4-9 مشاهده می کنیم با توجه به آماره آزمون F (15.068) و سطح معناداری کم تر از 0001/0، وجود اثر و ارتباط بین تعصّب و خلاقیّت تأیید می شود. و در ستون دوم جدول4-10 ضریب ثابت (85.797) و ضرایب مؤلفه خلاقیت (0.390-) را در معادله رگرسیون مشاهده می کنیم. در واقع می توان در مورد ضرایب گفت که متوسط مقدار مؤلفه تعصب هنگامی که مؤلفه خلاقیّت صفر باشد، برابر797/85 و با افزایش مؤلفه خلاقیّت به میزان 1 واحد، مؤلفه تعصّب 390/0 واحد کاهش می یابد.
فرضیه سوم: بین خلاقیت وعزت نفس در دانشجویان جاسک رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-11 : نتایج ضریب همبستگی متغیرهای خلاقیت وعزت نفس
سطح
معنا داری
ضریب همبستگی
انحراف معیار
میانگین
تعداد
متغیرها
0.001
0.234
16.18
126.68
278
خلاقیت
8.81
43.39

دیدگاهتان را بنویسید