منابع پایان نامه ارشد با موضوع انحراف معیار

دانلود پایان نامه

آماری
به منظور انجام آزمونهای آماری در بین گروههای گاو با اسکور بدنی مختلف ابتدا آزمون نرمال بودن(Normality Test) انجام می‌گرفت. درصورت نرمال بودن توزیع داده‌ها آزمون آماریOne Way Repeated Measurement =ANOVA و در غیراین صورت از آزمونKruskal Wallis استفاده می‌شد. در هر دو صورت درصورت معنیدار بودن اختلاف دربین گروهها و در مقاطع زمانی متفاوت از آزمون‌های تکمیلیTukey درگروههای با تعداد دادههای برابر استفاده شد.
در گروه اسکور بدنی زمان تلقیح که شامل 2 گروه بود از آزمون t_Student و در صورت غیر نرمال بودن دادهها از آزمون Mann-Whitney استفاده گردید.
برای انجام آزمونهای آماری ازنرمافزار Sigma State استفاده شد و نمودارها با کمک نرم‌افزار Microsoft Excelرسم شد.

فصل چهارم

نتایج
نتایج مطالعه حاضر به صورت جداول 4-1 و 4-2، و نمودارهای 4-1 الی 4-39 نمایش داده شده است.

4-1- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان خشکی
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسکور بدنی در زمان خشکی بیان شده است.

4-2- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان زایش
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسکور بدنی در زمان زایش بیان شده است.

4-2- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان تلقیح اول
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسکور بدنی در زمان تلقیح اول بیان شده است.

جدول 4-1: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخصهای تولیدمثلی در زمانهای مختلف در گاوهای نژاد هولشتاین
 
بررسی میانگین ± انحراف معیار در اسکور بدنی
 
 
اسکور حرکتی
شیر 305 روز
وضعیت تخمدان
وضعیت رحم
وضعیت زایش
طول دوره خشکی
روز شیردهی
زمان خشکی
BCS ≤ 2/75
8/1±145/0
10341±6/583
33/1±126/0
40/1±131/0
13/1±09/0
36/57±56/6
87/317±66/9

2/75 BCS ≤ 3/75
31/2±078/0
6/11715±95/171
45/1±046/0
25/1±04/0
09/1±02/0
4/61±2/1
76/3321±95/5

BCS≥3/75
2/2±11/0
1/11644±24/273
57/1±074/0
43/1±074/0
09/1±04/0
83/65±879/2
24/354±85/12
زمان زایش
BCS ≤ 2/75
83/1±121/0
82/10838±48/590
44/1±121/0
33/1±114/0
28/1±109/0
62±114/5
06/314±46/9

2/75 BCS ≤ 3/75
33/2±071/0
07/11698±153/153
47/1±043/0
29/1±039/0
07/1±021/0
82/60±195/1
99/336±9/5

BCS≥3/75
12/2±16/0
24/11361±602/405
5/1±1/0
42/1±09/0
12/1±064/0
27/69±91/3
58/347±56/16
زمان تلقیح
BCS ≤ 2/75
08/2±108/0
6/1145±2/234
52/1±063/0
31/1±058/0
13/1±042/0
52/58±744/1
06/331±981/7

2/75 BCS ≤ 3/75
34/2±073/0
22/11613±88/181
44/1±047/0
31/1±043/0
08/1±025/0
22/64±586/1
70/338±851/6

جدول 4-2: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخصهای تولیدمثلی در زمانهای مختلف در گاوهای نژاد هولشتاین

بررسی میانگین ± انحراف معیار در اسکور بدنی

تعداد تلقیح موثر
روزهای باز
DFS
شیر زمان خشکی
ورم پستان در دوره قبلی
ورم پستان دوره فعلی
شیرواری
زمان خشکی
bcs ≤ 2/75
93/1±248/0
92/114±64/14
8/71±6/4
61/9±56/1
47/1±133/0
4/1±13/0
8/3±611/0

2/75 bcs ≤ 3/75
33/2±153/0
36/140±76/7
85/66±03/2
45/9±387/0
60/1±045/0
48/1±046/0
4/2±13/0

bcs≥3/75
15/3±323/0
78/163±65/15
75±54/3
51/5±629/0
52/1±074/0
33/1±7/0
91/2±215/0
زمان زایش
bcs ≤ 2/75
89/1±212/0
73/168±02/30
44/75±7/4
22/8±192/1
44/1±121/0
42/1±121/0
28/3±477/0

2/75 bcs ≤ 3/75
53/2±16/0
13/135±151/7
82/68±9/1
27/9±371/0
59/1±042/0
43/1±042/0
43/2±124/0

bcs≥3/75
81/2±4/0
08/175±518/17
83/68±67/4
92/4±839/0
5/1±1/0
46/1±1/0
15/3±312/0
زمان تلقیح
bcs ≤ 2/75
24/2±202/0
06/132±622/10
43/71±453/2
73/8±652/0
5/1±063/0
48/1±063/0
97/2±207/0

2/75 bcs ≤ 3/75
66/2±177/0
98/149±58/8
30/68±160/2
39/8±41/0
59/1±046/0
41/1±046/0
44/2±140/0

4-4- بررسی نتایج در زمانهای مختلف
4-4-1- بررسی اسکور بدنی با اسکور حرکتی:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که اختلاف اسکورهای حرکتی در زمان زایش بین گروه های مختلف معنیدار (p0/05) میباشد که نتایج در نمودارهای 4-1 الی 4-3 آورده شده است.

نمودار 4-1: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-2: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-3: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)( حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

4-4-2- بررسی اسکور بدنی با شیر 305 روز:
طبق نتایج حاصله در این بخش شیر 305 روز با اسکور بدنی در زمان خشکی اختلاف معنیدار و با اسکور بدنی در زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد((p0.05(نمودار 4-4 الی 4-6).

شکل 4-4: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs) (حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی دار دارند)

شکل 4-5: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

شکل 4-6: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3 bcs ≥)

4-4-3- بررسی اسکور بدنی با وضعیت تخمدان:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که وضعیت تخمدان با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-7الی 4-9).

نمودار 4-7: ارزیابی بین تخمدان در زمان Clean Test و اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-8: ارزیابی بین تخمدان در زمان Clean Test و اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-9: ارزیابی بین تخمدان در زمان Clean Test و اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-4- بررسی اسکور بدنی با وضعیت رحم:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که اسکور بدنی در زمان خشکی،زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-10 الی 4-12).

نمودار 4-10: ارزیابی بین وضعیت رحم در Clean Test با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-11: ارزیابی بین وضعیت رحم در Clean Test با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-12: ارزیابی بین وضعیت رحم در Clean Test با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-5- بررسی اسکور بدنی با طول دوره خشکی:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که وضعیت طول دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنیدار و با اسکور بدنی در زمان خشکی اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-13 الی 4-15).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژه هایسازمان بهزیستی، تربیت معلم، رفتارهای ضد اجتماعی، پیشرفت تحصیلی

نمودار 4-13: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-14: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs) (حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-15: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی دار دارند)

4-4-6- بررسی اسکور بدنی با روز شیردهی
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که روز شیردهی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-16 الی 4-18).

نمودار 4-16: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-17: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-18: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان تلقیح (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-7- بررسی اسکور بدنی با تعداد تلقیح موثر:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که بررسی تعداد تلقیح موثر با اسکور بدنی در زمان خشکی اختلاف معنیدار و با اسکور بدنی در زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-19 الی 4-21).

نمودار 4-19: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-20: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-21: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-8: بررسی اسکور بدنی با روزهای باز:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که روزهای باز با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-22الی 4-24).

نمودار 4-22: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-23: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-24: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-9: بررسی اسکور بدنی با فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS) :
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS) با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-25 الی 4-27).

نمودار 4-25: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-26: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان زایش (اس
کور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-27: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-10- بررسی اسکور بدنی با شیر زمان خشکی:
نتایج آزمون آماری نشان میدهدکه شیر زمان خشکی با اسکور بدنی در زمان خشکی و زایش به صورت اختلاف معنیدار و با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-28 الی 4-30).

نمودار 4-28: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-29: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-30: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-11- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی
نتایج آزمون آماری نشان میدهد میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-31 الی 4-33).

نمودار 4-31: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-32: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-33: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسکور بدنی چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-12- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنیداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-34 الی 4-36).

نمودار 4-34: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری

دیدگاهتان را بنویسید