منبع تحقیق با موضوع اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه

ترسیم نقشه علم موضوعات خاص را داشتهاند و برای گرآوری داده ها از پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بهره بردهاند. اما پژوهشی که به بررسی کلی تولیدات علمی دانشگاه تبریز و ترسیم نقشه علم آن بپردازد هنوز صورت نگرفته است. بدین جهت از آن جهت انجام پژوهش ضروری می رسد که خلا های موجود در زمینه دانشگاه تبریز را پر کند.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1. مقدمه

پس از بررسی مباحث نظری و پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش در این فصل به روششناسی پژوهش پرداخته شده است. بر همین اساس روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه، ابزار اندازه گیری، روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۲. روش پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه است، این پژوهش از دسته علمسنجی است و با بهره گرفتن از تحلیل شبکه اجتماعی انجام خواهد شد. شبکه اجتماعی هم تألیفی پژوهشگران دانشگاه تبریز مورد بررسی (تحلیل و ترسیم) قرار خواهد گرفت. این مطالعه، پژوهشی کاربردی و تحلیلی است که از ابزارهای علمسنجی و تحلیل شبکه اجتماعی برای رسیدن به هدف اصلی و متعاقبا اهداف فرعی خود بهره میجوید؛ چرا که بنا بر توضیحات فصل پیشین، علمسنجی دانش اندازهگیری علم است (حیدری، 1389، ص 18) که شامل تمام جنبههای کمی علم علم، ارتباطات در علم و سیاست علم است (هود و ویلسون، 2001 ). در علم سنجی میتوان به رابطه درونی میان عناصر اطلاعاتی و نیز مؤلفان پرداخت که از مصادیق آن بررسیهای مربوط به استنادها و همکاریهای علمی است (فرج پهلو، 1381) و تحلیل شبکه اجتماعی علم تحلیل و مطالعهی ساختاری روابط میان پدیده هاست ( هادیان، 1391).
این پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل شبکه اجتماعی به ترسیم نقشه علم هم تألیفی پژوهشگران دانشگاه تبریز و مشخص کردن میزان ارتباطات و همکاریهای علمی آنها میپردازد.
3-۳. جامعه پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز است که طی سالهای 2000 تا 2012 در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شدهاند.
۳-۴. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
در این پژوهش با توجه به اینکه کل تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز در طی سالهای 2000 تا 2012 ، 5489 مدرک استخراج شد، به دلیل حجم بالای تولیدات علمی و عدم امکان استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه اجتماعی بر روی داده های استخراج شده، مبادرت به نمونه گیری کردیم. در این پژوهش از نمونه گیری طبقهای استفاده شده است. بدین منظور دانشکدههای دانشگاه تبریز از وب سایت دانشگاه تبریز شناسایی شدهاند. از هر دانشکده یک گروه آموزشی به عنوان نمونه انتخاب شد و اعضای هیأت علمی آن به صورت تک به تک در پایگاه استنادی اسکوپوس جستجو شدند. در نهایت 62 تن از اساتید دانشگاه تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانشکدههای دانشگاه تبریز و گروه های آموزشی که به عنوان نمونه انتخاب شدهاند، در جدول 3-1 آورده شده است.

جدول3-1. گروه های آموزشی منتخب از هر دانشکده دانشگاه تبریز
ردیف نام دانشکده گروه آموزشی منتخب
1 دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی
2 دانشکده علوم طبیعی زمین شناسی
3 دانشکده ریاضی ریاضی محض
4 دانشکده فیزیک فیزیک هستهای
5 دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مواد
6 دانشکده فناوریهای نوین مهندسی فتونیک- نانوفتونیک
7 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق- مخابرات
8 دانشکده مهندسی عمران مهدنسی عمران- سازه
9 دانشکده دامپزشکی علوم دمانگاهی
10 دانشکده کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
11 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد
12 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی
13 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی زبان و ادبیات انگلیسی
از دانشکدهای مانند الهیات و علوم انسانی که اعضای هیأت علمی آن هیچ تولید علمی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس ندارند، صرف نظر شده است.
3-5. ابزار گردآوری داده‌ها
به منظور گردآوری داده‎های این پژوهش از پایگاه استنادی اسکوپوس استفاده شد.
3-6. روش جمع‌آوری داده‌ها
امروزه چندین پایگاه داده کتابشناختی و کتابسنجی پیوسته وجود دارد که در آن آثار علمی، مراجع مورد استفاده و استنادهایشان ذخیره میشود. برای انجام پژوهش به پایگاه استنادی اسکوپوس مراجعه شد. روش جستجو در پایگاه استنادی اسکوپوس هم بدین صورت است به قسمت Author search پایگاه مراجعه شد و در فیلد Author نام خانوادگی عضو هیأت علمی و در فیلد Affilication وابستگی سازمانی University of Tabriz وارد شد. نتیجه حاصل از این جستجو مربوط به کل تولیدات نویسنده مورد نظر است، بدین جهت باید آن را محدود به سالهای مورد بررسی بکنیم. سپس مدارک به دست آمده از کلیه اعضای هیأت علمی نمونه به صورت کامل در یک فایل اکسل برای اعضای هیأت علمی هر دانشکده به صورت مجزا در همکرد شد. میزان استناداتی که هر تولید علمی دریافت کرده و همچنین تعداد نویسندگان تولیدات علمی نیز به عنوان داده های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات و فرضیه های پژوهش به اطلاعات هر مدرک افزوده شد.
لازم به ذکر است داده های لازم برای این پژوهش در تاریخ 2 آذر ماه 1392 از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج شد.
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای ترسیم نقشه علم هم تألیفی پژوهشگران دانشگاه تبریز ساخت ماتریس روابط هم تألیفی اعضای هیأت علمی لازم است. برای انجام این کار روابط مابین عضو هیأت علمی در هر تولید علمی با سایر نویسندگان شمارش شد و در ماتریسی متقارنی که سطرها و ستونهای آن متشکل از کلیه نویسندگانی در هر گروه آموزشی با هم ارتباط داشتهاند، وارد شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و مصورسازی هم تألیفی اعضای هیأت علمی نرمافزار تحلیلگر شبکه اجتماعی” یو. سی. آی. نت ” نسخهی 237/6، بوده است که با داشتن الگوریتم های متعدد، امکان تحلیل ماتریس هم تألیفی را فراهم میسازد. به علاوه این بستهی نرم افزاری، با داشتن نرم افزارهای مصورسازی شبکه های اجتماعی (شامل نت دراو ، میج و پاژک ) در خود، امکان مصورسازی این شبکه ها را فراهم میسازد و به عنوان یکی از پر کاربردترین و البته قدیمیترین نرم افزارهای شبکه اجتماعی به کار میرود. این پژوهش از نرم افزار نت دراو نسخه 089/2، که در بسته نرم افزاری یو. سی. آی. نت نسخه 6 موجود است، برای مصورسازی شبکه اجتماعی هم تألیفی نویسندگان دانشگاه تبریز در بازهی زمانی مورد نظر استفاده کرده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داد‎ه‎های این پژوهش برای پاسخگویی به فرضیه ها از نرم افزار آماری اکسل و اس. پی. اس. اس. ویرایش 19 استفاده شد.
همچنین برای پاسخگویی به یکی از سوالات به جهت تعیین ضریب همکاری علمی بین نویسندگان از فرمول زیر استفاده خواهد شد. که در این فرمول Fi برابر با تعداد مقالات دارای j نویسنده، j برابر با مقالات (1نویسنده، 2 نویسنده، 3 نویسنده و…)، N برابر با تعداد کل مقالات، K برابر با بیشترین تعداد نویسنده در یک مقاله می‎باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درمورد پایه اول متوسطه

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در این فصل پژوهش به تبیین یافتههای بدست آمده از تحلیلها و ترسیمهای انجام گرفته، بر اساس ماتریس روابط هم تألیفی اعضای هیأت علمی هر دانشکده پرداخته شده است و با بهره گرفتن از نرمافزارهای یو. سی. آی. نت، نت دراو و نرمافزار اس. پی. اس. اس. جهت آزمون فرضیه ها میپردازد و این یافتهها را در قالب جداول، گرافهای شبکه به صورت نظیر به نظیر برای هر دانشکده به منظور ترسیم شبکه همتألیفی ارائه میدهد. در مورد اشکالی که در بردارندهی گراف شبکه مورد نظر هستند، اندازه گرهها و ضخامت یالها بر حسب مقداری که آن گره در شاخص مورد نظر داراست و یا وزن یال، به تصویر کشیده شدهاند تا از قابلیتهای نقشه های شبکهای برای انتقال و درک بهتر اطلاعات استفاده شود. لازم به ذکر است در نمودار گراف گونه، اندازه هر گره متأثر از تعداد روابط گره مورد نظر با سایر گرههاست و ضخامت هر یال نیز متأثر از تعداد رابطه دو گره مورد نظر است. طوقههای اطراف هر گره نیز نشان دهنده اندازه خود گره بر اساس مشارکت در تولیدعلمی آن گره است. نام خانوادگی افراد تشکیل دهنده شبکه به همراه وابستگی وابستگی سازمانی آنها به صورت مخفف آورده شده است.
۴-۲. تجزیه و تحلیل پرسشهای پژوهش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ابتدا سؤالهای پژوهش پاسخ داده میشود.
4-2-1. روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه بوده است؟

نمودار 4-1. تعداد تولیدات علمی دانشگاه تبریز به تفکیک سالهای مورد بررسی
در نمودار 4-1 تعداد تولیدات علمی دانشگاه تبریز به تفکیک سالهای مورد بررسی آمده است. مجموع تولیدات علمی دانشگاه تبریز بر اساس تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس اعضای هیأت علمی که به عنوان نمونه انتخاب شدهاند، 701 تولید علمی میباشد. میانگین سالانه تولیدات علمی دانشگاه تبریز 53.92 تولید علمی در سال محاسبه شد. با این وصف در سال 2011 بیشترین فاصله مابین میانگین و میزان تولیدات علمی وجود دارد یعنی رقم 111.08 (تولید علمی) وجود دارد و کمترین فاصله نیز مربوط به سال 2007 با تفاوت 9.92 از میانگین است. در مجموع انحراف معیار سالانه تولیدات علمی دانشگاه تبریز در طی سالهای 2000 تا 2012 ، 48.12 محاسبه شد. در طی سالهای مورد بررسی بیشترین میزان تولیدات علمی دانشگاه تبریز در سال 2011 با 165تولید علمی و کمترین میزان تولیدات علمی با 6 تولید علمی مربوط به سال 2002 است.

نمودار 4-2. روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012

نمودار 4-2 به شرح تصویری سیر رشد تولیدات ‌علمی نمایه شده پژوهشگران دانشگاه تبریز در پایگاه اسکوپوس در طول سال‌های 2000 تا 2012 پرداخته است. چنان که نمودار نشان می‌دهد در طول دوره سیزده ساله مورد مطالعه تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه تبریز در پایگاه اسکوپوس دارای شدت و ضعف بوده است. همان‌گونه که در این نمودار ملاحظه می‌شود سیر رشد تولیدات‌ علمی محققان دانشگاه تبریز از سال 2002 تا سال 2008 دارای رشد مثبت بوده اما پس از آن نوسان در سال 2009 نوسان داشته است به طوری که اوج این تولیدات در سال 2011 بوده است. در مجموع رشد تولیدات علمی دانشگاه تبریز در طول سال‌های مورد 2000 تا 2003 برابر با 25 درصد بوده است. با اینکه روند رشد تولیدات علمی در مجموع صعودی بوده است اما در سالهای 2002، 2009 و 2012 نسبت با سال قبل خود نزول داشته است.
با توجه به داده های جدول 4-1 بیش از 55 درصد از تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در طول دوره 13 ساله مورد مطالعه ، در سه سال آخر مورد مطالعه یعنی 2010، 2011 و 2012 تولید شده اند.
جدول 4-1. فراوانی تولیدات علمی دانشگاه تبریز در پایاه استنادی اسکوپوس به تفکیک سالهای مورد بررسی
درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سال / فراوانی
1.28 9 1.28 9 2000
3.56 25 2.28 16 2001
4.41 31 0.85 6 2002
5.55 39 1.14 8 2003
8.26 58 2.71 19 2004

11.96 84 3.70 26 2005
17.09 120 5.13 38 2006
23.36 164 6.27 44 2007
34.48 242 11.12 78 2008
44.96 319 10.98. 77 2009
58.36 413 13.40 94 2010
81.89 578 23.53 165 2011
%100 701 17.54 123 2012

دیدگاهتان را بنویسید