منبع تحقیق با موضوع تحلیل استنادی-فروش و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

(1390)، اسدی و همکاران (1390) اشاره کرد.

حسن زاده و خدادوست (1391) در پژوهشی به بررسی ابعاد شبکه هم‎نویسندگی بین‎المللی ایران درحوزه نانوفناوری پرداخته‎اند. نتایج نشان داد که پژوهشگران نانوفناوری ایران با 44 کشور خارجی هم‎نویسندگی داشته و بیشترین تعداد مدارک هم‎تألیف را با قاره اروپا و کشور کانادا داشتند. بیش‎ترین همکاری‎های علمی ایران درمیان کشورهی هم‎جوار به ترتیب با کشورهای آذربایجان، روسیه، پاکستان و ترکیه و عمان و امارات متحده عربی بوده است. ایران با بقیه کشورهای هم‎جوار همکاری علمی نداشته است. از آنجا که کانادا کشوری پرکار از نظر همکاری بوده و داری بیشترین مرکزیت بینیت بوده است. این کشور تأثیر غالبی بر پژوهشگران نانوفناوری کشور ایران داشته است.
بصیرغفوری و همکاران (1391) در پژوهشی به ترسیم شبکه‎های هم‎تألیفی حوزه طب اورژانس ایران طی سالهای 2001 تا 2011 با بهره گرفتن از تحلیل خوشه‎ای پرداخته‎اند. یافته‎ها نشان داد مقالات حوزه طب اوژانس در سه سال اخیر روندی صعودی داشته است. بیشترین همکاری بین‎المللی در سال 2011 با 7 مقاله مشاهده شد. بیشترین تعداد مقالات در سال 2011 با 37 مقاله و بیشترین میزان استناد درسال 2007 با 84 استناد بود. ترسیم شبکه حوزه طب اوژانس از هفت خوشه و شبکه متخصصین طب اورژانس از 11 خوشه تشکیل شده است.
اسدی و ثقفی (1390) به بررسی همکاری علمی و شبکه‎های هم‎تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف پرداختند. یافته‎ها نشان داد رشد تولیدات علمی این دانشگاه در فاصله سالهای2005-2010 سیر صعودی داشته و دارای نرخ رشدی معادل 38/10 بوده است . از 1017 دانشگاه و مؤسسه مختلف پنج دانشگاه از نظر تعداد مقالات و دو شاخص ال. سی. اس. و جی. سی. اس. با دانشگاه صنعتی شریف بیشترین همکاری را داشته‎اند. همچنین همکاری مؤسسه‎ای و بین مؤسسه‎ای در بالاترین سطح و در مقابل همکاری بین‎المللی از پایین‎ترین سطح برخوردار بوده است. سهم تولیدات با الگوی نویسندگی تک نویسنده در حال کاهش بوده و سهم تولیدات با الگوی دو نویسنده و بیشتر پیوسته در حال افزایش بوده است و در تحلیل ماهیت شبکه‎های هم‎تألیفی موضوع فیزیک کاربردی و مهندسی عمران از نظر تعداد خطوط و گره‌ها بیشترین را در میان 25 موضوع به خود اختصاص داده و سه موضوع شیمی تجزیه، علم پلیمر، شیمی آلی داری بالاترین چگالی و تراکم با پیوستگی در میان موضوعات برخوردار بوده است. موضوعات شیمی آلی، شیمی فیزیک، فیزیک پلاسما بر اساس شاخص رأس بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند.
حریری و نیکزاد (1390) به بررسی تطبیقی شبکه‎های هم‎تألیفی در مقالات ایرانی رشته‎های کتابداری و اطلاع رسانی، روان شناسی، مدیریت، و اقتصاد در پایگاه ISI بین سالهای2000تا 2009 پرداخته است. نتایج نشان داد که بیشترین مشارکت، در تولید مدارک 2 و 3 نویسنده‎ای بوده است و نویسندگان رشته روان‎شناسی به چند نویسندگی گرایش بیشتری نشان داد‎ه‎اند و بالاترین ضریب همکاری کلی نویسندگان متعلق به این رشته بوده است. رشته کتابداری درکل، نسبت به 3 رشته دیگر از لحاظ ضریب همکاری در جایگاه پایینتری قرار داشته است. همچنین رشته مدیریت بالاترین میزان پیوستگی و رشته روان‎شناسی، بالاترین میزان گسستگی را درشبکه هم‎تألیفی دارا بوده‎اند. در بررسی شبکه هم‎تألیفی بین‎المللی نیز مشخص شد که نویسندگان ایرانی رشته روان‎شناسی بیشترین هم‎تألیفی را با نویسندگان کشور آمریکا، نویسندگان رشته کتابداری و مدیریت با نویسندگان کشور انگلیس، و نویسندگان رشته اقتصاد با نویسندگان کشور کانادا داشته‎اند.
همچنین حسن زاده و همکاران (1387). در پژوهشی به بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه‎های تألیف مشترک در پایگاه وب آو ساینس پرداخته است. نتایج یافته‎ها نشان داد، در بررسی 625 مدرک ثبت شده دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان سال 2007 بیشترین مدرک منتشرشده در این پایگاه مربوط به سال 2006 است و مقالات اصیل از لحاظ نوع مدرک بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‎اند. از لحاظ موضوعی بیشترین تعداد مدرک مربوط به جراحی است. حوزه ایمونولوژی بیشترین همکاری در تألیف را دارا بود. پژوهشگران این دانشگاه در مجموع با 45 کشور ارتباط علمی برقرار کرده‎اند که نویسندگان کشور آمریکا بیشترین میزان همکاری در تألیف را با پژوهشگران این دانشگاه داشته‌اند و سپس کشورهای انگلستان، کانادا، ژاپن و آلمان در رتبه‎های بعدی قرار داشتند. همکاری در تألیف مشترک بین نویسندگان این دانشگاه از رقم قابل توجهی برخوردار است اما کم بودن تولیدات علمی پژوهشگران توجه مسئولین پژوهشی دانشگاه را می‎طلبد.
7-2-1-2. ترسیم نقشه ساختاری حوزه های علمی با رویکرد تحلیل استنادی و سایر روش ها
حسن زاده، بقایی و نوروزی چاکلی (1387) در پژوهشی با عنوان هم تألیفی در مقالات ایرانی و تأثیر آن بر استناد به این مقالات، به تحلیل استنادی 23497 مقاله منتشر شدهی نویسندگان ایرانی در نشریات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 پرداختهاند. این پژوهش نشان داده است که تعداد 23357 مقاله (95.1%) دارای نویسنده اول از ایران بودهاند، تعداد 20718 مقاله (88.2%) از نویسنده همکار در تألیف مقاله استفاده کردهاند و در 18291 مقاله (77.8%) نویسنده همکار از ایران بوده است. پس از ایران، درصد کمی از مقالات به ترتیب با همکاری نویسندگانی از کشورهای انگلیس، کانادا و آمریکا تألیف شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین وجود نویسنده همکار در تألیف مقالات و میزان استناد به آنها رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین بین مقالاتی که با همکاری نویسندگان داخلی تهیه شده و مقالاتی که همکار غیر ایرانی دارند از نظر میزان استناد، تفاوت معناداری دیده میشود. همین تفاوت بین مقالاتی که همکاران آنها از قارههای مختلف هستند نیز مشاهده میشود.
حمیدی و همکاران (1387) به بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده در حوزه های کتابسنجی، علمسنجی و وبسنجی در پایگاه “وب آو ساینس” در سالهای 1990 تا 2005 پرداختند. آنان 618 رکورد بازیابی شده را از نظر موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، و… بررسی کردند و سپس برای ترسیم ساختار علم، رکوردها وارد نرم افزار ” هیست سایت” نمودند و روابط استنادی و آثار مهم و موثر در این حوزه های علمی را در این حوزه های علمی را مشخص کردند.
محمدی (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ترسیم نقشه علمی نانوتکنولوژی در ایران با هدف کشف و ترسیم ساختار علمی فناوری و علم نانو در ایران، تمام پژوهشهای مرتبط با فناوری و علم نانو که توسط پژوهشگران ایرانی در سالهای 1974-2007 انجام و در پایگاه نمایه استنادی علوم ثبت گردیده را با بهره گرفتن از مدل جستجوی جورجیا مورد جستجو قرار داده و در نهایت 1220 رکورد باقیمانده را بر اساس روش متن کاوی و هم رخدادی واژگان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که اصطلاحات فناوری و علم نانوی ایرانی در 15 خوشه با یکدیگر در ارتباط هستند. همچنین این پانزده خوشه بر اساس مقیاس متغیر چندبعدی نیز ترسیم شدهاند. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که بیشترین ارتباط در ساختار علمی فناوری و علم نانوی ایرانی بین حوزه های علم فیزیک و مهندسی و علوم مواد است.
پشوتنیزاده و همکاران (1388) به بررسی تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی، در نمایه استنادی علوم، در سالهای 2000 تا 2008 پرداختند. آنها با بهره گرفتن از فنون تحلیل استنادی، نویسندگان و موسسههای مهم و میزان همکاری گروهی بین آنان، مجلات هسته، میزان رشد تولیدات علمی، قالب و زبان انتشارات، و کشورهای پیشرو در این حوزه را مشخص و با بهره گرفتن از نقشه تاریخ نگاشتی 5 خوشه را در حوزه موضوعی کشاورزی ترسیم کردند.
دانش و همکاران (1388) این پژوهش به بررسی و ترسیم ساختار علم پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه وب گاه علوم پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که این دانشگاه در میان دانشگاههای وزارت درمان و آموزش پزشکی ایران از نظر انتشارات تولیدات علمی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. همچنین، نرخ رشد انتشارات علمی پژوهشگران این دانشگاه رو به افزایش بوده است. به طور کلی، تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر میزان استنادهای جهانی و محلی ضعیف میباشد.
ابویی اردکانی و همکاران (1389) هدف از این پژوهش، آشنایی مقدماتی با خوشه بندی اطلاعات و نشان دادن کاربرد روش های خوشه بندی در ترسیم نقشه های علم میباشد. به این منظور انواع رویکردها به دسته بندی و خوشه بندی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی پژوهشهای مشابه در این شاخه علمی، کاربرد این روشها در فرایند مصورسازی اطلاعات مفهومی و ترسیم نقشه های علم معرفی میشود. نقشه علم مدیریت شهری با اجرای الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی ترسیم گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بعد از اعمال الگوریتم خوشه بندی 18 ناحیه موضوعی در این رشته شناسایی شد که بیشترین مقالات در حوزه مجموعه دانش شهر و آبادنی شهری نگاشته شدهاند.
خادمی (1389) در پایان نامه کارشناسیارشد خود با عنوان ترسیم ساختار علمی بروندادهای نویسندگان حوزهی نفت با تاکیدی بر جایگاه ایران و کشورهای اپک، در پایگاه نمایه استنادی علوم، در سالهای 1990 تا 2009 با هدف ترسیم نقشه علم نگاری (ساختار علم) تولیدات علمی حوزهی نفت در نمایه استنادی علوم طی سالهای 1990 تا 2009 و تعیین جایگاه کشورهای اُپک و ایران در این میان، به بررسی تمامی مدارک حوزه نفت نمایه شده در نمایه استنادی علوم که از طریق پایگاه وب آو ساینس قابل دسترسی است، با روش تحلیل استنادی پرداخته است. نقشه علمنگاری هم بر اساس نمره استناد محلی و هم بر اساس نمره استناد جهانی توسط نرم افزار هیست سایت ترسیم و خروجی های لازم در نرم افزار صفحه گسترده اکسل ذخیره گردیده است. نتایج این پژوهش پرتولیدترین کشور، نویسنده، موسسه و دانشگاه را در زمینه تولید علم در حوزهی نفت، در سطح جهانی و نیز در سطح کشورهای عضو اُپک مشخص نموده و رتبهی ایران را در هر مورد اعلام داشته است. نتایج همچنین نشان داده است که هر چند ایران به لحاظ تولید جایگاه نسبتاً مناسبی دارد اما به لحاظ استناد از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. همچنین نقشه علم نگاری 6 خوشه موضوعی را نشان داده است. مدارک خوشه اول، که در سالهای 1990 تا 2000 شکل گرفته، به موضوع تجزیه و بررسی ترکیبات و ساختمان مولکولی عناصر نفت پرداختهاند و خوشه 2 که از خوشه 1 منشعب شده از سال 2000 شروع شده و تا سال 2004 ادامه یافته است.

دهقانپور (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود نقشه علمی پژوهشهای مهندسی ایران در پایگاه اطلاعاتی دایالوگ در سالهای 1990-2008 ترسیم کرد. نرخ رشد تولیدات مهندسی ایران در سالهای 1990-2008 در این پایگاه 24% بود. بیشترین حجم مدرکهای ایرانی نمایه شده در پایگاه پیش گفته در زمینه موضوعی مهندسی شیمی و مهندسی برق بود. پنج خوشه اصلی در نقشه، مشخص شد که به ترتیب اولویت عبارت بودند از” شیمی و بیوشیمی”، ” مهندسی شیمی”، ” مهندسی مکانیک و کاربرد کامپیوتر در آن”، ” هوش مصنوعی” و ” مهندسی پزشکی”.
سهیلی و عصاره (1389) در پژوهشی با عنوان ” بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در نمایه استنادی علوم طی سالهای 1992-2008: مطالعهای موردی” به بررسی و ترسیم ساختار انتشارات علمی دانشگاه رازی در پایگاه وب آو ساینس، با بهره گرفتن از روش علم سنجی در طی سالهای 1992-2008 پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان داد که انتشارات علمی دانشگاه رازی در پایگاه وب آو ساینس رشد چشمگیری داشته است و از نرخ رشد سالانهی 9/36 درصد برخوردار بوده است. مجتبی شمسی پور از داشنگاه رازی با 471 اثر پژوهشی دارای بالاترین فراوانی در بین نویسندگان ایرانی بوده است. دانشگاه رازی در طی سالهای مورد بررسی بین دانشگاههای تابعه وزارت علوم در رتبه 13 قرار گرفت در حالی که این دانشگاه با در نظر گرفتن نسبت تعداد اعضای هیأت علمی با انتشارات آن در رتبه 8 قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان داد که پژوهشگران این دانشگاه از همکاری گروهی نسبتاً بالایی برخوردارند و ضریب همکاری گروهی آنها برابر با 637/0 میباشد. همانگونه که اکثریت انتشارات ایران در حوزه شیمی است، انتشارات این دانشگاه هم با تأسیس دانشکده شیمی رشد آنچنانی داشته اما عملکرد سایر دانشکدهها از جمله علوم اجتماعی، علوم انسانی، تربیت بدنی، کشاورزی، فنی و مهندسی و… بسیار ضعیف میباشد.
عصاره و مصطفوی (1389) در پژوهشی با عنوان بروندادهای علمی نویسندگان ایران در حوزه علوم و فناوری نانو، به تحلیل استنادی 959 مدرک منتشر شده توسط نویسندگان ایرانی در نمایهی استنادی علوم طی سالهای 1995تا 2009 پرداختهاند. تعیین نویسندگان پراستناد و تأثیر گذار و ضریب همکاری گروهی بین آنان، شناسایی نشریات پر استناد و مؤثر، تعیین نرخ رشد بروندادهای علمی، تعیین قالب و زبان انتشارات و مشخص نمودن کشورهای همکاری کننده با پژوهشگران ایران از جمله نتایج این پژوهش بوده است. همچنین، پژوهشگران در این مطالعه به ترسیم نقشهی تاریخنگاری علوم و فناوری نانو در ایران پرداختهاند. خوشههای شکل گرفته در این نقشه، بر اساس میزان استنادات جهانی شامل 5 خوشهی موضوعی بوده است که عبارتند از: روش های فوتو شیمیایی کنترل ذرات نانو، تحلیل نقطهی کوانتومی متناوب فلزات، خواص و شاخصهای مختلف نانو لوله، محاسبهی شاخصهای نانو لوله و ترکیب نانو لوله.
فدائی و حسن زاده (1389) این پژوهش با هدف بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سالهای 1381-1386 با روش پیمایشی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شدهاند و تعداد جامعه آماری 137 نفر عضو هیأت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز است. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین درصد مقاله های تألیفی مربوط به سال 1385، و بیشترین درصد کتابهای تألیفی، آثار ارائه شده در مجامع ملی و بین المللی و طرح های پژوهشی پایان یافته مربوط سال 1386 است. از نظر انواع تولیدات علمی در سالهای مورد پژوهش 62 مورد کتاب تألیفی، 28 مورد کتاب ترجمهای، 368 مورد مقاله تألیفی در مجله های داخلی و… است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سن، جنس، مرتبه علمی و محل اخذ مدرک تحصیلی افراد با میزان تولیدات علمی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهزادی و جوکار (1390) این پژوهش به بررسی و نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1994-2009 با بهره گرفتن از روش تحلیل استنادی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات کشورهای جهان اسلام برای این سالها 13.78 درصد است. همچنین سه کشور ایران، بنگلادش، ترکیه به ترتیب بیشترین نرخ رشد را نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی داشتند. در ادامه خوشههای شکل گرفته در نقشه تاریخ نگاشتی بیان شد که مهمترین خوشهها مربوط به کتابسنجی و رفتار اطلاع یابی جستجوگران است.
حمدیپور و عصاره (1390) این پژوهش به بررسی بروندادهای علمی نویسندگان تاثیر گذار در حوزه بیماری Multiple Sclerosis(MS) و دیداری سازی ساختار علمی این حوزه در سالهای 2008-1999 پرداخته است و به روش پیمایشی و با رویکرد دیداری سازی اطلاعات صورت گرفته است. داده ها ابا استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای Excel, ISI.exe, HistCite مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضریب همکاری نویسندگان از 0.71 در سال 1999 به 0.76 در سال 2008 رسیده است. قاعده لوتکا در مورد پژوهش صدق میکند. ایالات متحده آمریکا با تولید 6370 مقاله در رتبه نخست و انگلستان، آلمان و ایتالیا دررتبه های دوم تا چهارم قرار داشتند. در کل، 10 کشور بیش از 97 درصد مقالات را منتشر کردهاند.
حمدیپور و

دیدگاهتان را بنویسید