منبع تحقیق با موضوع تحلیل شبکه اجتماعی

دانلود پایان نامه

4. رویکردهای مدیریت فناوری، 5. استراتژی فناوری و 6. یادگیری سازمانی و مدیریت دانش. این مطالعه ابزاری هدفمند و سیستماتیک برای تعیین گرههای دانش در توسعه پژوهشهای فناوری فراهم میسازد.
کو و دیگران (2011) در پژوهشی با عنوان تمرکز بر تحقیقات استانداردهای حسابداری: مقالات، مفاهیم و ارتباطات، با به کارگیری تکنیکهای کتابسنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی به بررسی ساختار درونی تحقیقات استانداردهای حسابداری در طول سالهای 1989تا 2010 با بهره گرفتن از داده های پایگاه SCI وSSCI و با وارد کردن کلیدواژهی accounting standard پرداختهاند. این پژوهش در صدد شناسایی مهمترین مقالات، پرنفوذترین پژوهشها و ارتباط ما بین مقالات پژوهشی است. نتایج پژوهش نشان داد که ترسیم ساختار درونی مقالات به شناسایی حوزه های تحقیقاتی مطالعات استانداردهای حسابداری کمک میکند و یک ابزار مفید برای محققان به منظور دستیابی به متون پژوهشی را در این موضوع فراهم میکند.
گیاناکیس (2012) در پژوهشی با عنوان ساختار درونی رشته مدیریت زنجیرهی تولید و عرضه: تحلیل استنادی و شبکه اجتماعی، به ترسیم ساختار دورنی این رشته بین سالهای 1991-2011 از طریق تحلیل استنادی و تحلیل شبکهی اجتماعی مقالات نشریات علمی این رشته پرداخته است و الگوهایی ارتباطی بین نشریات در شبکه را بیان کرده است. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که نشریات این حوزه از تمرکز در حوزه مدیریت عملکرد به سمت پدیدهی مدیریت زنجیرهی عرضه حرکت داشتهاند. میزان پیوندهای نشریات در این حوزه تقویت شده اما همچنان به دلیل کمبود هم استنادیهای متقابل بین نشریات، انسجام کافی نیافته و در چندین شاخه پراکندهاند، لذا سه خوشهی مجزا در شبکهی نشریات این حوزه وجود دارد که عبارتند از: تدارکات، عملیات و فرایند.
2-7-2-2. ترسیم ساختار درونی – سایر روش ها
ای اُم (1996) در پژوهشی با عنوان ترسیم نقشهی ساختار درونی پژوهشهای نظامهای پشتیبانی تصمیمگیری با روش تحلیل هم استنادی نویسندگان (1971-1993) با بکارگیری روش تحلیل عاملی ماتریس بسامد هم استنادیهای نویسندگان گه ازفایل پایگاه دادهای شامل 23768 ارجاع استنادی از 944 مقالهی استناد دهنده، استخراج گردیده، 11 عامل شامل 6 عامل اصلی پژوهشهای گروه سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری، بنیادها، الگوی مدیریتی، نظامهای رابط، نظامهای حمایت تصمیم گیری چند معیاری و پیادهسازی و 5 کمک رشته شامل تصمیم گیری چند معیاره، علوم شناختی، علوم سازمانی، هوش مصنوعی و نظامها شناسایی شده است. این پژوهش گواه محکمی است بر اینکه نظام پشتیبانی تصمیم گیری، فرایند معناداری در دو دههی گذشته (بر مبنای سال نگارش مقاله1996) داشته و در فرایند محکم ساختن قلمرو خود و محدود ساختن رشته های مرجع خود نقش داشته است. به ویژه پیشرفت زیادی در زیر حوزه های الگوی مدیریتی مانند بازنمایی، پردازش الگو محور، یکپارچه سازی الگو و کاربردهای هوش مصنوعی انجام گرفته تا الگوی مدیریت، به سمت پیشرفت تئوری الگوها هدایت گردد. برای تسهیل انتقال از دورهی الگوی قبلی به بعدی در پژوهشهای نظام حمایتی تصمیم گیری، این پژوهش زمینهی مورد نظر را کامل کرده است.
اشلوگل (2003) در پژوهشی با عنوان ترسیم ساختار درونی مدیریت اطلاعات، به تحلیل ابعاد اصلی مدیریت اطلاعات با روش تحلیل هم استنادی نویسندگان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که تمایزی میان رویکردهای مدیریت اطلاعات تکنولوژی مدار و اطلاعات مدار وجود دارد. رویکردهای تکنولوژی مدار اساساً با سودآوری و تأثیر استفاده از نظامهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر سر و کار دارند. این رویکردها در قلمرو نظامهای اطلاعات مدیریت و علم اطلاعات کسب و کار هستند. رویکردهای اطلاعات مدار، اصولاً بر اطلاعات با توجه ویژه به انتقال و استفاده از آن متمرکزند. طراحی نظامهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر، که در زمینهی علم اطلاع رسانی است، از جانب این دو رویکرد، عملاً نادیده گرفته شدهاند.
لییو (2005) در پژوهشی با عنوان مصورسازی ساختار درونی مطالعات شهری: تحلیل هم استنادی نشریات (1992-2002)، داده های هم استنادی 38 نشریهی مرتبط را از پایگاه سوشال سای سرچ بازیابی نموده و آنها را مورد تحلیل خوشهبندی، مقیاس چند بعدی و تحلیل عاملی قرار داده است. این پژوهش نقشهی دو بعدی خوشهای پیشرفته را ایجاد کرده است که تنوع موضوعی قابل توجهی را در امتداد محور افق نشان داده و 4 خوشه از نشریات را به تصویر میکشد که به جریانهای اصلی مطالعات شهری، علوم منطقهای و اقتصاد شهری، حمل و نقل و امور مالی املاک و مستغلات متمایز شدهاند. خوشه نشریات جریان اصلی مطالعات شهری درجهی بالایی از میان رشتهای بودن را نسبت به خوشههای دیگر نشان داده و راه حل 4 عاملی، ارتباطات میان نشریات هم پوشانی را که در عاملهای متفاوتی بارگذاری شدهاند، اثبات کرده است. نتایج همچنین همبستگی منفی قویای میان مختصات محور افقی و ضرایب همبستگی متوسط نشریات ( که منعکس کنندهی تنوع موضوعی است) و همبستگی مثبت کمتر آشکاری بین مختصات محور عمودی و ضرایب همبستگی متوسط نشریات نشان داده است.
کیم و لی (2008) در پژوهشی با عنوان بررسی ساختار دورنی مطالعات آرشیوی با روش متن کاوی: 2001-2004 به بررسی 432 مقاله از سال 2001 تا 2004 پرداخته و 43 خوشه از اسناد با بهره گرفتن از میانگین درون گروهی در نرم افزار اس پی اس اس ایجاد کردهاند. سپس شبکه های مسیریاب 43 خوشه را ساخته و در هفت شاخهی موضوعی شامل: کتابخانههای دیجیتال و فناوری آرشیوسازی دیجیتال، منابع آنلاین و کمکهای اکتشافی، آرشیوها و آرشیویستها، موضوعات سیاسی و حقوقی، مسائل فنی و پیشینههای الکترونیک و اطلاعات حرفهای گروهبندی کردهاند. در نهایت این هفت موضوع در سه بخش ادغام شدهاند که شامل کتابخانههای دیجیتال، آرشیوها و پژوهشها در عمل میشوند. این مطالعه تغییرات پویای موضوعات پژوهشی این رشته، از حوزه های موضوعی صرفاً سنتی تا ظهور حوزه های موضوعی پیچیده از سال 2001 تا 2004 نشان میدهد. نتایج این پژوهش همچنین بیان میکند که حوزه های پژوهشی در علوم آرشیوی پتانسیل رشد بالایی داشته و همچنان توسعه خواهند یافت.
هو و دیگران (2008) در پژوهشی با عنوان ساختار درونی مدیریت مهندسی، با روش شناسی ترسیم نقشهی حوزه های دانش، نقشهی گروه های هستهی پژوهشی در زمینهی مدیریت مهندسی را در بازهی زمانی 1996-2005 به منظور شناسایی ساختار درونی پژوهشهای حاضر در زمینهی مدیریت مهندسی طراحی کردهاند. این مطالعه بر مبنای داده های کتابشناختی بازیابی شده از وب آو ساینس بوده است. این داده ها شامل تمامی انواع اسناد منتشر شده در مذاکرات آی تری ای در حوزهی مدیریت مهندسی در سالهای 1996- 2005 بوده است. از نقشه های گروه های پژوهشی هسته، پژوهشگران دریافتند که 4 گروه پژوهشی مدیریت نوآوری و تولید، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش برای نوآوری و استراتژی صنعتی، و دانش سازمانی، گروه های پژوهشی هسته در مدیریت مهندسی آن زمان بودهاند. نقشهی گروه های پژوهشی هسته مدیریت مهندسی، موقعیت و ارتباط 52 نویسندهی پر استناد این حوزه را نشان داده است. این مطالعه همچنین پراستنادترین مقالات، موثرترین نویسندگان هر گروه پژوهشی و رشته اصلی پژوهش آنان را معرفی نموده است.
تیسنگ و دیگران (2010) در مطالعهای با عنوان “پژوهشهای اخلاق تجارت مدرن: مفاهیم، نظریهها و ارتباطات”، با هدف بررسی و ترسیم ساختار درونی مطالعات اخلاق تجارت در سالهای 1997 تا 2006، با جستجو در پایگاه های نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی، 85000 ارجاع استنادی از 3059 مقاله از 3 نشریهی مرتبط با اخلاق تجارت را استخراج و با بکارگیری فنون تحلیل استنادی و شبکهی اجتماعی انتشارات مهم، پژوهشگران اثرگذار و نیز ارتباطات میان انتشارات را شناسایی کردهاند. 3 عامل: 1. تصمیم گیری اخلاقی/ غیر اخلاقی، 2. شرکتهای بزرگ دولت و عملکرد استوار و 3. اصول اخلاقی و برنامه رفتاری از بررسی داده های این پژوهش به دست آمدهاند.
روریسا و یوآن (2012) در پژوهشی با عنوان ” مصورسازی و نگاشت ساختار درونی بازیابی اطلاعات” به ترسیم ساختار درونی حوزهی بازیابی اطلاعات از طریق مصورسازی رفتارهای استنادی پرداختهاند. آنها داده های استنادی ده ساله (2000-2009) در حوزه بازیابی اطلاعات را از شبکه ” وب آو ساینس” استخراج و با فنون مصورسازی موجود مورد تحلیل قرار دادهاند. ابزار اصلی این پژوهش برای مصورسازی نرم افزار منبع باز ” سایت اسپیس” بوده که با هدف تصویرسازی الگوها و گرایشات آثار علمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، شبکه هم استنادی نویسندگان حوزهی بازیابی اطلاعات، نویسندگان فعال، مقالات و نشریات پر استناد، کلید واژههای پرکاربرد نویسندگان، مؤسسات فعال ، ورود ایدهها از سایر رشته ها به این رشته را نشان میدهد.
کائور و گوپتا (2010) این پژوهش عملکرد کشور هند در تولیدات علمی در علم دندانپزشکی در خلال سالهای 2008 تا 1999 بر اساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس بررسی میکند. این پژوهش بر اساس چندین شاخص مختلف صورت گرفته است که شامل نرخ متوسط رشد سالانه تولیدات علمی کشور، سهم در تولیدات جهانی علم و رتبه مابین 25 کشور منتخب، تولیدات ملی و ضریب متوسط استناد به هر مقاله، تولیدات علمی بین المللی و سهم هر نویسنده در همکاری، سهم و ضریب 25 موسسه هندی و انتخاب 15 نویسنده برتر و ارتباط پروانه های ثبت اختراع در مجلات ملی و بین المللی و مشخص نمودن 45 اثر پر استناد بود. .
دیگوآردو و هاریگان (2011) در پژوهشی با عنوان “نگاشت تحقیقات همبستگی و نوآوری استراتژیک: یک روش تحلیل هم استنادی” با بکارگیری روش تحلیل هم استنادی به ترسیم ساختار درونی تحقیقات مرتبط با همبستگی و نوآوری که در ادبیات دانشگاهی ارائه شدهاند، میپردازد. داده های پژوهش با بهره گرفتن از پایگاه استنادی علوم اجتماعی SSCI که از بین 1351 مقاله نمایه شده در این پایگاه در موضوع فوق 64 مقاله که بیشترین استناد به آنها شده بود، انتخاب شدند. محققان ساختار درونی تحقیقات مرتبط را مشخص کردند و هر ارتباط ما بین زیر موضوعات را تعریف کردند. آنها هچنین سهم هر نقش محوری را که در ارتباط ما بین دو یا چندین مفهوم در مطالعات نوآوری بازی میکنند، را نیز مشخص کردند. نتایج تحلیلها نشان داد که پیشینه و متون پژوهش مربوط به همبستگی و نوآوری استراتژیک در مرحلهی اولیه توسعه هستند.
وانگ و تانگ (2013) در پژوهشی با عنوان ” نگاشت توسعه نوآوری آزاد به صورت کمی و بصری: یک روش تحلیل کتابسنجی” به ترسیم نقشه علم مطالعات توسعهی نوآوری آزاد با بهره گرفتن از داده های وب آو ساینس و نرم افزار سایتسپیس طی سالهای 1990 تا2013 پرداخته اند. پر اسنادترین و مهمترین نویسندگان و مهمترین نویسندگان در مطالعات نوآوری آزاد بر اساس حلقه ها و ترسیم نقشه علم مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری آزاد یکی از داغترین رشته ها در مدیریت نوآوری است و از سال های بسیار قبل وجود داشته است. هنری چسبرگ و ون هیپل به عنوان نویسندگان نویسندگان مهم در این رشته معرفی شدهاند. مطالعه آیندهی نوآوری آزاد مهمترین عنوان مطالعات رشته است که عمدتاً تمرکز نویسندگان بر این موضوع بود. عناوین جدید و داغ در رشته شناسایی شدهاند که اصلیترین آنها جستجو و توسعه بود. با این حال نتایج نشان میدهد که مطالعات فناوری آزاد با اینکه بسیار مورد توجه محققان و سازمانها قرار میگیرد اما دانش و تئوری منسجم که به افزایش سود شرکتها کمک کند، ندارد.
2-7-2-3. ترسیم ساختار دورنی – ترسیم و تحلیل شبکه همتألیفی
کلنک و دیگران (2009)، در پژوهشی با عنوان ” تحلیل شبکه اجتماعی: ابزاری سودمند برای تصویری سازی وارزیابی پژوهشهای جنگلداری”، ابتدا به معرفی تحلیل شبکه اجتماعی و کاربرد آن در تصویری سازی همکاریهای علمی از طریق ردیابی شبکه مقالات که با هم استنادی یا هم نویسندگیها پیوند خوردهاند و معرفی سنجههای تحلیل ساختار شبکه پرداخته و در ادامه به سودمندی تحلیل شبکه اجتماعی را در حوزه جنگلداری برای ارزیابی شبکه های پژوهشی بزرگ مانند شبکه مدیریت جنگل پایدار، نشان دادهاند. آنها کاربردهای مهم دیگر تصویری سازی شبکه جهت تسهیل کاوش، اکتشاف و انتخاب منابع در پایگاه داده را نیز پیشنهاد دادهاند.
لی و سو (2010) در مطالعهای با عنوان ” بررسی ساختار پژوهشها در زمینهی سیستم نوآوری منطقهای از طریق تحلیل همرخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی” با یکپارچه سازی فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل کتابسنجی، 432 مقاله در حوزهی توسعهی پژوهش های سیستم نوآوری منطقهای، متشکل از 1165 کلیدواژه را از 36 کشور و 276 موسسه پژوهشی از پایگاه های وب آو ساینس بازیابی کرده و جهت تحلیل و ساخت شبکهی مبتنی بر کلیدواژههای نویسندگان مورد بررسی قرار دادهاند. شبکه بدست آمده در این مطالعه قادر به فراهم نمودن بینشی بصری و کمی در روند انتشار یا تکامل دانش در حوزهی سیستم نوآوری منطقهای است. کنشگرهای انتخاب شده در این مطالعه عبارتند از: کشور، موسسه پژوهشی، نویسندهی اول و کلیدواژهها. اینها 4 نوع شبکه که در این مطالعه تعریف شده را تشکیل میدهند: شبکهی کشور، شبکهی مؤسسات، شبکهی نویسندگان و شبکه کلید واژههای هم رخداد.
روحی و دیگران (2010) در پژوهشی به مقایسه مدل منطقه‎ای شبکه همکاری علمی در حوزه فیزیک نسبت به مدل جهانی پرداخته‌اند. در این مقایسه برخی از ویژگیهای مدل محلی منطبق با استانداردهای جهانی در علم نبود که باید در توسعه سیاست‎های آینده در نظرگرفته شود و تفاوتهای معنیداری در فاکتورهایی مانند درجه و قطر شبکه ها وجود داشت و شبکه‌ها دارای پیوندهای ضعیفی بود. حتی اگر شبکه گسترده شود امکان دسترسی به ایده‎های جدید و کسانی که دارای پتانسیل بالا برای کمک به رشد علمی هستند وجود خواهد داشت.
ولدن، هاکیو و لاگاس (2010) در پژوهشی با عنوان رهیافت نوین به تحلیل الگوهای همکاری در شبکه‎های هم‎تألیفی: تحلیل مزوسکوپیک و تفسیر آن، از دو شیوه کیفی (مصاحبه) و کمّی (تحلیل شبکه) برای مقایسه گرایش مختلف شیمی استفاده کردند. آنها دو نوع از الگوهای پیوندی میان شاخه‎های مؤلف یافتند که به عنوان دو رفتار گوناگون از همکاری تفسیر شده است.

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق همبستگی پیرسون

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همین زمینه نیومن ( 2004) در پژوهشی با بهره گرفتن از داده‎های سه پایگاه کتابشناختی در سه حوزه زیست‎شناسی، فیزیک و ریاضی به ترسیم و تحلیل شبکه‎های تألیف مشترک در این سه حوزه می‎پردازد. داده‎‎ها با بهره گرفتن از تعداد و روابط نویسندگان در حوزه زیست‎پزشکی از طریق مقالات پایگاه مدلاین در بین سال‎های1995 تا 1999 و در حوزه فیزیک از طریق مقالاتPhysics E-print Archive در دانشگاه کرنل در بین سال‎های1995 تا 1999 و در حوزه ریاضی مقالات مجلهMathematical Review از سال1940 تا 2004 و نیز به طور کل از مقالاتی که درPNAS در بین سالهای 1997 تا2002 نمایه شده‎اند، به دست آمده‎اند. هر سه رشته توزیع وسیعی از تعداد همکارن داشتند، در مورد بیشتر افراد، تعداد همکاران کم بود با این وجود تعداد کمی هم بودند که همکاران بسیار داشتند، صدها و حتی هزاران نفر در برخی موارد نیز اینکه متخصصان زیست پزشکی به طور قابل توجهی گرایش بیشتری به داشتن همکاران بیشتر نسبت به متخصصان رشته ریاضی و فیزیک داشتند.
مودی (2004) در پژوهشی به بررسی الگوهای شبکه همکاری‎ در علوم اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان داد که مشارکت در شبکه همکاری جامعه شناختی به تخصص پژوهش بستگی دارد و کارهای غیر کمّی ممکن است به صورت گروهی و مشترک صورت گیرند.
2-8. جمع بندی پیشینهها
بررسی و مرور پیشینهها نشاندهنده اهمیت فراوان و کاربردی مطالعات ترسیم نقشه علم است چرا که متخصصان با کاربست روش های مختلف از جمله روش تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل استنادی ، تحلیل خوشهای سعی در مصورسازی حوزه های دانش و تولیدات علمی سازمانهای خاص داشتهاند. همانطور که مشخص است پژوهشگران بیشتر دغدغه

دیدگاهتان را بنویسید