منبع تحقیق با موضوع مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه

کوکبی (1390) در پژوهشی با عنوان ” بررسی کمی و مصورسازی ساختار انتشارات علمی در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1988 تا 2009″ با بهره گرفتن از شاخصهای علمسنجی به مطالعه و تحلیل میزان انتشارات علمی تولید شده در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب آو ساینس و مصورسازی ساختار علمی این حیطه در سالهلی 1988 تا 2009 میپردازد. تعداد 1120 پیشینه در محدوده مورد بررسی به صورت فایلهای متنی از پایگاه استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید و سپس با بهره گرفتن از نرم افزارهای ISI.EXE وHistCite مورد تجزیه و تحلیلهای لازم قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همکاری نویسندگان از صفر در سال 1988 به 33/0 در سال 2009 رسیده است. میانگین ضریب همکاری بین نویسندگان برابر با 22/0 میباشد که بر همکاری کم نویسندگان در این حوزه دلالت دارد. میانگین تعداد استنادهای جهانی به 112 مدرک اثر گذار برابر با 78/8 استناد بوده است. نتایج نشان داد که 8/93درصد مدارک به زبان انگلیسی منتشر شدهاند. با اجرای نرمافزار هیست سایت نقشه علمی ترسیم شد، و نویسندگان، مقالات و چهار خوشه موضوعی تأثیر گذار در حوزه مدیریت اطلاعات مشخص شدند که عبارتند از: “طراحی چارچوبی برای مدیریت اطلاعات و مسائل اضافه بار اطلاعاتی”، “رهیافتهای موضوعی کاربران در مدیریت اطلاعات شخصی”، “شباهتها و تفاوتهای مدیریت اطلاعات با مدیریت دانش و سلسله مراتب داده، اطلاعات، دانش و خرد” و “نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات دانشگاهی”.
عابدی جعفری و همکاران (1390) پژوهش خود را با هدف ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد، در قلمرو اداره امور عمومی ( مدیریت دولتی) 223 حوزه موضوعی وجود دارد. پس از اعمال قاعده “پاره تو” تعداد این حوزه ها به 46 حوزه تقلیل یافت و با روش تحلیل خوشهای، این 46 حوزه به 12 زیر حوزه تبدیل شد. بر اساس یافتههای پژوهش، نزدیکترین حوزه به رشته اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) حوزه ” اقتصاد”، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوزه ” انسان شناسی” است. این پژوهش همچنین نشان دهندهی تاثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقالات را تحت تاثیر قرار داده است. در پایان، پس از تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده، پیشنهادهایی جهت توسعه معنادار بومی این رشته ارائه شده است.
فتاحی، دانش و سهیلی (1390) در پژوهش خود به بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در یک دوره 20 ساله به منظور تعیین میزان همکاری گروهی و ترسیم ساختار علمی این دانشگاه بر پایه میزان استنادهای دریافتی مدرکهای منتشر شده این دانشگاه پرداختند. این پژوهش مطالعهای با بهره گرفتن از شاخص های علمسنجی است که با بکارگیری برخی از قوانین و روش های این قلمرو مانند قاعده لوتکا و برادفورد و تحلیل استنادی به تحلیل داده های به دست آمده از وبگاه علوم پرداخته است. یافتهها نشان داد که در این بازه زمانی، پزوهشگران این دانشگاه موفق به انتشار 2318 مدرک نمایه شده در وبگاه علوم شدند. توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان این دانشگاه از قاعده لوتکا و توزیع فراوانی موضوعی مدرکهای هسته، تولید شده توسط نویسندگان این دانشگاه پیروی میکند. همچنین دانشگاه فردوسی مشهد در تولید علم جهانی از نرخ متوسط رشد برابر با 34.2 درصد برخوردار بوده است. تحلیل استنادهای مدرکهای مورد بررسی نشان میدهد که بین تعداد نویسندگان با تعداد استنادهای دریافتی و میزان مشارکت یک نویسنده با تعداد مدرکهای منتشر شده توسط او رابطه مثبت وجود دارد. در نقشه ساختار علمی این دانشگاه بر پایه میزان استنادهای جهانی با بهره گرفتن از نرم افزارHistCite 9 خوشه موضوعی شکل گرفته است.
مکی زاده و عصاره (1390) در پژوهشی با عنوان تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی اخلاق پزشکی در وب آو ساینس در سالهای 2008-1990 به بررسی تحلیلی و تاریخنگاری تولیدات علمی حوزه اخلاق پزشکی و میزان رشد و توسعه آثار در طول سالهای ذکر شده میپردازد. این پژوهش با بهره گرفتن از روش علمسنجی مدارک را در وب آو ساینس مورد بررسی قرار داده است که در مجموع 5690 پیشینه در 15 قالب مختلف ارائه شدهاند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد 10326 نویسنده در بازهی زمانی مورد نظر مقالات خود را نگاشتهاند و در کل در 109301 منبع را مورد استناد قرار دادهاند. مجله Journal Of Medical Ethics بیشترین مقالات این حوزه را به چاپ رسانده است. موضوع «آموزش اخلاق پزشکی و ضرورت آن» از جمله مسائل مهم و مطرح این حوزه است.
میرجلیلی و عصاره (1390) در پزوهشی با عنوان “مطالعهی علمسنجی و ترسیم نقشهی تاریخنگاری مقالات 20 نشریهی برتر حوزه ژنتیک و وراثت” به مطالعهی علمسنجی و ترسیم نقشهی تاریخنگاری مقالات 20 عنوان نشریهی برتر حوزهی ژنتیک و و وراثت در سالهای 2000-2008 پرداختهاند. این پژوهش با بهره گرفتن از روش پیمایشی و تحلیل استنادی انجام شده است. در این تحقیق 28813 عنوان مقاله از 20 عنوان نشریهی حوزه ژنتیک و وراثت با ضریب تأثیر 5 سال گذشته حداقل برابر با 5 که طی سالهای 2000-2008 منتشر شدهاند، بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها، سیستم جستجوی وب آو ساینس بود و تحلیل داده ها و ترسیم نقشهی تاریخ نگاری با نرم افزار هیست سایت انجام شد. یافتههای پژوهش نشان داد که تمامی مقالات منتشر شده به غیر از دو عنوان به زبان انگلیسی بودند. ایالات متحده آمریکا در تولید 7/56 درصد مقالات نقش داشته است. بریتانیا، آلمان، فرانسه و ژاپن با فاصلهی زیاد در مرتبهی دوم تا پنجم قرار گرفتهاند. دانشگاه هاروارد با 1121 مقاله فعالترین سازمان در این حوزه بود. در مجموع، 25 سازمان از 30 سازمان نخست، از کشور ایالات متحده امریکا بودند. همکاری بین نویسندگان افزایش یافته و میانگین تعداد نویسندگان مقالات از 03/6 در سال 2000 به 05/8 نفر در سال 2008 رسیده است. نتایج ترسیم نقشه علمنگاری بر اساس 144 مقالهی برتر این حوزه نشان داد که 4 خوشهی مهم در طول سالهای 2000-2008 شکل گرفته است که در حوزهی تنوع ژنتیک انسانی و بیوانفورماتیک و کاربرد روش های آماری جدید بوده است.
یوسفی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان تحلیل استنادی و هم تألیفی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ایمنی شناسی در پایگاه اطلاعاتی ISI: گزارش کوتاه، با هدف مطالعه پیرامون هم تألیفی پژوهشگران ایرانی در حوزهی ایمنیشناسی در پایگاه اطلاعاتی ISI به بررسی 1775 مقاله از نویسندگان ایرانی که از ابتدا تا پایان سال 2010 در حوزهی ایمنی شناسی در پایگاه وب آو ساینس وارد شده، با روش های پیمایشی و تحلیل هم استنادی پرداختهاند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بیشترین همتألیفی نویسندگان ایرانی خود از آمریکا و بعد از آن با پژوهشگرانی از انگلستان و کانادا صورت گرفته است. میانگین استناد به هریک از مقالات ایمنی شناسی ایران 6.26 مقاله بوده و دانشگاه علوم پژشکی تهران پرکارترین دانشگاه محسوب میشود.
ناصری جزهای و همکاران (1391) با هدف ترسیم نقشه رشته مدیریت فناوری پژوهش خود را با عنوان” ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه” نگاشتند. در این پژوهش با گردآوری بیش از 1600 چکیده «مقاله چاپ شده در مجلات، مقاله ارائه شده در کنفرانسها، پایان نامههای دانشجویی و کتب» به زبان فارسی در حوزه مدیریت فناوری- که از فروردین ماه سال 1380 تا شهریور ماه سال 1389 نوشته شدهاند- و تحلیل آنها با بهره گرفتن از روش « تحلیل هم رخدادی کلمات»، نقشه مفهومی رشته مدیریت فناوری حاصل شده و با بهره گرفتن از نرم افزار مصور ساز VOSviewer، به صورت گرافیکی در فضای دو بعدی ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از تحلیل کل مدارک «تحقیق و توسعه، مدیریت دانش، سیاستگذاری صنعتی، تجارت سازی فناوری، و سیاست گذاری علم و فناوری» پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری در ایران هستند.
نامدار، سلاجقه و عصاره (1392) در پژوهشی با عنوان ” بروندادهای علمی محققان حوزه انگلشناسی در نمایه استنادی علوم طی سالهای 1995-2010 به روش ترسیم ساختار علمی” به بررسی بروندادهای محققان حوزه انگل شناسی به روش علمسنجی پرداختهاند. تعداد 3781 پیشینه از پایگاه وب آو ساینس استخراج شدند و با بهره گرفتن از نرمافزارهیست سایت و اکسل تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که متوسط رشد بروندادهای حوزه انگل شناسی طی سالهای 1995- 2010 صفر بود. بیشترین تعداد بروندادها در قالب مقاله با 36/84 درصد و به زبان انگلیسی با 23/95 درصد بود. کشور آمریکا با تولید 81/25 درصد برونداد فعالترین کشور شناخته شد. مهمترین خوشه، بیماریهای عفونی با 95/92 در صد از بروندادها به ترتیب شامل موضوع های انگل شناسی، علوم دامی، بیماریهای گرمسیری، بیماریهای عفونی، میکروب شناسی، ایمنی شناسی و ویرس شناسی بود. نتایج این تحقیق مورد استفاده محققان، کارشناسان و سیاستگذاران حوزه انگل شناسی میباشد.
2-7-2. پیشینه در خارج از ایران
2-7-2-1.بررسی ساختار درونی- تحلیل شبکه اجتماعی
ما، لی و یو (2008) پژوهشی با عنوان ” 10 سال مدیریت تعارض: طرح ها، مفاهیم و ارتباطات” انجام دادهاند. هدف این مطالعه ترسیم ساختار درونی مطالعات مدیریت تعارض و بررسی طرحهای کلیدی، مفاهیم و ارتباطات میان مدیریت تعارض در یک دهه است. تحلیل استنادی و نیز تحلیل شبکه اجتماعی برای ردیابی مسیر پیشرفت پژوهشهای مدیریت تعارض استفاده شده است. داده های اولیه از 556 مقالهی نشریات این حوزه از پایگاه نمایهی استنادی علوم اجتماعی جمعآوری و ارجاعات استنادی آنها مورد تحلیل و توصیف نموداری قرار گرفته است. این مطالعه نشان میدهد که آثار مدیریت تعارض بر 3 موضوع کلیدی متمرکز هستند: تعارض در محیط کار و سبکهای مدیریت تعارض، تفاوتهای فرهنگی در مدیریت تعارض و مدیریت تعارض در عمل. این بررسی همچنین بیان میدارد که پژوهشهای حوزه تعارض گروهی و عملکرد کاری جنبشهایی در سالهای اخیر داشته و ساختار درونی ادبیات حوزهی مدیریت تعارض، با وجود مطالعات بسیاری که در این زمینه انجام گرفته، کمتر مورد توجه بوده است. این پژوهش میتواند راهی جدید برای نمایه کردن موضوعات کلیدی و به تصویر کشاندن ارتباطات میان حوزه های مدیریت تعارض به پژوهشگران ارائه دهد که این خود به جامعهی دانشگاهی و حرفهای این حوزه برای درک بهتر مطالعات معاصر در زمینهی مدیریت تعارض کمک خواهد کرد.
تیسنگ و دیگران (2009) در پژوهشی با عنوان “بررسی ساختار درونی مدیریت اطلاعات مدرن”، با تحلیل 8377 ارجاع استنادی از 546 مقاله در حوزهی مدیریت اطلاعات بین سالهای 1998-2007، که از پایگاه داده های نمایه استنادی علوم و نمایهی استنادی علوم اجتماعی بازیابی شده، به بررسی و نگاشت ساختار درونی مطالعات مدیریت اطلاعات پرداختهاند. فنون کتابسنجی، تحلیل چند متغیره و تحلیل شبکهی اجتماعی برای مطالعه ساختار درونی آثار مدیریت اطلاعات بکار گرفته شدهاند. شناسایی انتشارات مهم و پژوهشگران اثر گذار، همچنین همبستگی میان این انتشارات از طریق تحلیل استنادی و هم استنادی از نتایج این پژوهش است. این مطالعه اسبابی برای ارزیابی انتشارات مدیریت اطلاعات برای پژوهشگران حوزهی مدیریت و ابزاری هدفمند و سیستماتیک برای تعیین اهمیت نسبی گرههای دانشهای متفاوت در توسعهی پژوهشهای مدیریت اطلاعات فراهم میسازد. 5 عامل پدیدار شده در این مطالعه عبارتند از: مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، روانشناسی مدیریت اطلاعات، فراهم آوری و توسعهی نظام اطلاعاتی، مدیریت پایگاه داده و اخلاق نام اطلاعاتی.
اویسال (2010) در مطالعهای با عنوان پژوهشهای حوزی اخلاق کسب و کار با تمرکز بر حرفهی حسابداری: تحلیل کتابسنجی از 1988 تا 2007، به بررسی تجربی اخلاق کسب و کار در آثار منتشر شده در نشریات با تأکید بر نشریات حسابداری بین سالهای 1998 و 2007 پرداخته است. در ابتدا بسامدهای استنادی اسناد به منظور شناسایی مقالات هسته در پژوهشهای اخلاق حسابداری تعیین گردیده و سهم رشته های اثرگذار در حوزهی پژوهشی این نشریات مشخص شده است. روش تحلیل هماستنادی اسناد برای تحلیل الگوهای ارتباط پژوهشی و ابزارهای تحلیل شبکهی اجتماعی برای نمایش ویژگیهای مرکزیت شبکهای هم استنادی مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رضایت زناشویی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تیسنگ، تانگ و دوآن (2010) در پژوهشی با عنوان نگاشت ساختار درونی مطالعات رهبری مدرن، با هدف بررسی ساختار و ترسیم نقشه مطالعات رهبری در سالهای 1997-2006، به شناسایی انتشارات مهم، پژوهشگران اثرگذار و ارتباطات میان این انتشارات با بهره گرفتن از فنون تحلیل هماستنادی و تحلیل شبکهی اجتماعی پرداختهاند. برای این منظور، 31232 ارجاع استنادی از 1322 مقالهی نشریات مرتبط با حوزهی رهبری از نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفتهاند، که در نتیجه 4 عامل استخراج گردیده است: اثربخشی سبکهای رهبری، نظریهی رهبری و پیشرفت، طبقهبندی رهبری، و موضوعات جاری در پژوهشهای رهبری. این مطالعه ابزاری برای پژوهشگران مدیریت جهت ارزیابی انتشارات حوزهی رهبری و نیز وسیلهای هدفمند و سیستماتیک برای تعیین اهمیت نسبی گرههای دانشهای مختلف در پیشرفت پژوهشهای رهبری فراهم میسازد.
چو و تیسنگ (2010) در پژوهشی با عنوان “بررسی ساختار درونی مطالعات گردشگری معاصر، با بکارگیری ابزارهای کتابسنجی و تحلیل شبکهی اجتماعی”، به بررسی ساختار درونی پژوهشهای گردشگری پرداختهاند. آنها با تحلیل استنادی 68037 استناد از 2601 اثر منتشر شده در حوزهی گردشگری بین سالهای 1997 تا 2008، که در پایگاه های استنادی علوم و نمایهی استنادی علوم اجتماعی یافت شده، نویسندگان و انتشارات موثر در ادبیات گردشگری را مشخص نموده و نقشهی مجاورت نویسندگان و شبکهی دانش در این رشته را ترسیم کردهاند. بازهی زمانی مورد مطالعه برای مشاهده تکامل گرایشات پژوهشی در 12 سال مورد بررسی، به دو بازهی زمانی 6 ساله تقسیم شده است. 4 زیر رشته در 6 سال اول و 3 زیر رشته در 6 سال دوم یافت شده است. این مطالعه نشان میدهد که محبوبیت مطالعات جنبههای اجتماعی و اصالت گردشگری کاهش یافته، در حالیکه تمرکز جدیدی بر پیشبینی نیاز صنعت گردشگری شده است. این پژوهش ابزاری ارزشمند برای پژوهشگران و خوانندگان جهت دسترسی به آثار حوزهی گردشگری فراهم نموده و به عنوان الگویی نمونه برای پژوهشهای بعدی عمل میکند.
چانگ (2011) در پژوهشی با عنوان “مطالعهی تطبیقی آثار پژوهشی نیازهای اطلاعاتی و جستجوی اطلاعات: تحلیل کتابسنجی و شبکهی اجتماعی” به مقایسه ویژگیهای مقالات پژوهشی در حوزه های نیازهای اطلاعاتی و جستجوی اطلاعات که در بازهی زمانی 1962 تا 2009 منتشر شده، پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که تعداد مقالات نشریات در هر دو حوزه به نوبهی خود، مقالات هم نویسنده هستند. تنها در حدود 8 درصد از مقالات نشریات با پژوهشگرانی از کشورهای مختلف هم نویسندگی داشتهاند. اغلب 10 نویسندهی برتر پرکار، جزو 10 هم نویسنده برتر با بالاترین میزان مرکزیت بینیت هم هستند. مطالعات مرتبط با نیازهای اطلاعاتی و جستجوی اطلاعات را میتوان در میان رشته های بسیاری یافت. در این میان بیشترین مقالات در حوزهی نیازهای اطلاعاتی در نشریات پژشکی منتشر شده، در حالیکه بیشترین مقالات در حوزهی جستجوی اطلاعات در نشریات علوم کتابداری و طلاع رسانی نشر یافتهاند.
دوآن (2011) در پژوهشی با “عنوان ترسیم ساختار درونی مدیریت فناوری مدرن” با تحلیل 22336 ارجاع استنادی از 1328 مقاله در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی از طریق بکارگیری فنون کتابسنجی و تحلیل شبکهی اجتماعی، به بررسی و ترسیم ساختار درونی مطالعات مدیریت فناوری بین سالهای 1987-2006 پرداخته است. 6 موضوع در این مطالعه پدیدار شدهاند: 1.قابلیتهای هسته و امتیاز رقابتی، 2. تغییرات و برنامه ریزی نظام اطلاعاتی، 3. مدیریت نو آوری سازمانها،

دیدگاهتان را بنویسید