منبع تحقیق درمورد عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه

در دهه های اخیر در مطالعات و تحقیقات مختلفی در کشورهای گوناگون نشان داده شده است. مثلا در تحقیق “استفاده از زمان” فنلاند درصد افرادی که در یک سال گذشته دست کم یک کتاب را مطالعه کردند از 82 درصد در سال 1991 به 73 درصد در سال 1993 کاهش یافت. این کاهش بیشتر در میان مردان مشاهده می شود تا زنان(به نقل از نیمی،ایریس،پاکوننو هانو،2002). اگرچه، طبق بررسی اوقات فراغت در فنلاند، در سال 2001 همچنان 70 درصد فنلاندی ها سنین بالای 10 سال در طول 6 ماه گذشته دست کم یک کتاب خوانده بودند و در گروه سنی بالای 60 سال افرادی که دست کم صفحاتی از کتاب را در طول چند روز گذشته خوانده بودند از 28 به 42 نفر افزایش یافت.علت بالا بودن این آماره را می توان استفاده از روش مستقیمبرای بررسی میزان مطالعه دانست که در آن پاسخ دهی مطابق مطلوبیت اجتماعی تاثیر گذار است(به نقل از نیمی،ایریس،پاکونن و هانو،2002).

نولستو کرایکمپ(2002)، در مطالعه استفاده از زمان هلند به این نتیجه رسیدند که درصد بسیار کمی از هلندی ها بر اساس الگوی منظمی به مطالعه می پردازند. روند نزولی میزان مطالعه برای مردان چشمگیرتر از زنان بود و همچنین کتاب خوانان جوان تر نسبت به پیشینیان خود زمان کمتری را به مطالعه اختصاص می دهند(یداللهی،1388).
در تحقیقی که توسط سوزوکی، هاشیموتو و ایشی(2003) در ژاپن انجام شد،فعالیت های روزانه افراد با بهره گرفتن از روش یادداشت های زمانی در یک فاصله زمانی یک هفته ای بررسی شد.طبق این مطالعه شرکت کنندگان ژاپنی به طور متوسط بیست وپنج دقیقه را روزانه به مطالعه روزنامه و 11.4 دقیقه را به مطالعه کتاب، رمان و یا مجله اختصاص دادند.
همچنین نتایج مطالعه هلینسکی، وارده، سوترتن، السن و شولی(2004) نشان می دهد که روند نزولی زمان مطالعه الگوی بین المللی مشترکی نیست.آنها به بررسی میزان مطالعه در انگلستان، امریکا،هلند و نروژپرداختند و دریافتند در مقابل روند نزولی میزان مطالعه در امریکا و هلند،روند مطالعه در انگلستان و نروژبه صورت صعودی است.
کرمیزی(2010) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه بین روش درک مطلب خواندنو مدت زمان مطالعه آزاد روزانه” با حجم نمونه ای به تعداد 402 نفر(208 دختر و 195 پسر) دریافت که، استفاده از روش درک مطلب خواندن می تواند پیش بینی قابل توجهی برای مدت زمان مطالعه آزاد روزانه باشد.
در تحقیقی تحت عنوان”بررسی رابطه بین مهارت های مطالعه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه” حسن بیگی و همکاران(2011) دریافتند که تدریس روش های مطالعه به دانشجویان می تواند نقش مهمی در توسعه عملکرد تحصیلی دانش جویان ایجاد کند.
فیگوراو دوارت(2011)، در تحقیقی تحت عنوان”افزایش کیفیت یادگیری از طریق تغیر در انگیزه” با بهره گرفتن از روش مطالعه موردی دریافتند که با مداخله در انگیزه می توان کیفیت محصول یادگیری را بالا برد و همچنین دانش آموزان با رویکرد عمیق به یادگیری(انگیزه های درونی و راهبردهای عمیق یادگیری) متمایل به داشتن کیفیت یادگیری بالایی هستند.
نتیجه گیری
در فصل دوم این پژوهش چنانچه از نظر گذشت به توصیف سازه های مطالعه، انگیزه، تشویق و همچنین به تحقیق های موجود در زمینه تحقیق حاضر پرداخته شد. در اینجا می توان چنین نتیجه گیری کرد که تمامی عواملی که در این تحقیق به آنها پرداخته شد(شیوه‌های مطالعه، انگیزه، تشویق و کیفیت مطالعه) با میزان مطالعه در دانش آموزان در ارتباط هستند و کمبود یا عدم استفاده از آنها در میزان مطالعه دانش آموزان تاثیر گذار است. همچنین سرانه کتاب و کتابخوانی در کشور ما بسیار کمتر از سایر کشورها است. مطالعه بسیار اهمیت دارد و در رشد شخصیت و رشد اجتماعی و افزایش توانایی افراد و اعتماد به نفس اثر دارد. برای مطالعه بیشتر دانش آموزان نیاز به توجه بیشتر همه مسئولان فرهنگی و همه اقشار جامعه است. تا هنگامی که اهمیت مطالعه درک نگردد سایر فعالیت های آموزشی نمی توانند به تنهایی موثر باشند. سنگ بنای پیشرفت جامعه مطالعه است. در خصوص تحقیق و مطالعه جامعه ما بسیار ضعیف است و عرصه های بیکرانی پیش روی محققان و علاقه مندان قرار دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
یکی از مهمترین جنبه های تحقیق علمی، روش شناسی آن است. بدون روش شناسی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل های مربوط، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روش شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می شود. پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان ” روش شناسی” یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است(دلاور،1383).
هدف این فصل بررسی روش شناسی تحقیق در این پژوهش است. به همین جهت ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها پرداخته شده است.
روش تحقیق:
روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای(پس رویدادی)، همبستگی و پیمایشی بوده است.
روش پیمایشی: پیمایش یکی از روش های جمع آوری داده هاست که در آن اطلاعات از طریق افرادی که پاسخگو نامیده می شوند و به سوالات جواب می دهند گردآوری می شود. از این روش می توان در انواع مطالعات اکتشافی، توصیفی، تبیینی‌وارزشیابی‌استفاده‌کرد (بیابانگرد،1388).
روش علی- مقایسه‌ای: به پژوهش هایی گفته می شود که در آنها احتمال روابط علت و معلولی از طریق مشاهده یک موقعیت مورد پژوهش قرار می گیرد و عوامل علی موجه را در زمان گذشته جستجو می کنند. در این روش، استنتاج رابطه علی بین متغیرها، بدون مداخله مستقیم در متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد(دلاور،1383).
روش همبستگی: از تحقیقات همبستگی عمدتا برای توصیف و پیش بینی استفاده می شود.از روش همبستگی معمولا برای پاسخ گویی به سه سوال در مورد دو متغیر یا دو دسته داده استفاده می شود. نخست، آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد آنگاه دو سوال دیگر مطرح می شود: جهت رابطه به چه صورت است؟ شدت آن چقدر است؟(بیابانگرد،1388).
این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد بنابراین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود.
جامعه:
جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه هفت شهر تهران که در سال تحصیلی 91-90 به تحصیل اشتغال داشتند. که تعداد آنها طبق آمار سازمان آموزش و پرورش منطقه هفت برابر با 3331 نفر بوده.
روش نمونه گیری و تعداد نمونه:
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. به این صورت که از کلیه مدارس منطقه هفت،چند مدرسه و از مجموع کلاس های هر مدرسه،چند کلاسبه تصادف انتخاب و به نمونه گیری از آنها پرداخته شد(جمعا 12 کلاس). حجم نمونه در این پژوهش با بهره گرفتن از جدول کرجیسی و مورگان 350 نفر انتخاب شد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش اجرای پژوهش:
ابتدا به آموزش و پرورش کل استان تهران مراجعه و مجوز دریافت شد،سپس به آموزش و پرورش منطقه هفت مراجعه و پس از هماهنگی های لازم و انتخاب مدارس به مدارس مراجعه وپس از هماهنگی با مسئولان آنها در روز تعیین شده به دبیرستانها مراجعه و پس از بیان هدف پژوهش به مسئولین و انتخاب کلاس و دانش آموزان، هر دو پرسشنامه این پژوهش به صورت گروهی و توسط پژوهشگر به شرح زیر به مرحله اجرا گذاشته شد:
در صورت وجود سالن امتحانات دانش آموزان به سالن هدایت شده و پرسشنامه ها در آنجا اجرا می شد. و در صورت عدم امکان برگذاری در سالن، پرسشنامه ها در کلاس توسط دانش آموزان پر می شد. پس از آماده شدن آزمودنیها هدف از اجرای پژوهش برای آنها توضیح داده می شد. به این صورت که ابتدا متن سوالات توسط آزماینده قرائت می شد و به دانش آموزان گفته می شد که بر اساس میزان استفاده خود در جلوی هر سوال روی پیوستار از صفر تا ده علامت بزنند(در صورت عدم استفاده از راهبرد، در جلوی آن سوال روی پیوستار صفر و در صورت استفاده دائمی از آن عدد ده و در غیر اینصورت به میزان استفاده خود روی پیوستار علامت می زد). در صورت عدم امکان برگذاری در سالن، پرسشنامه ها در کلاس توسط دانش آموزان پر می شد.
در طول اجرای پرسشنامه ها از معاونین مدرسه و همچنین مشاوران در خواست شد که بر پاسخگویی به موقع و مناسب دانش آموزان نظارت کرده و همکاری لازم را با آزمونگر داشته باشند.
پس از توضیح دستورالعمل پرسشنامه ها ،سوالهای هر دو پرسشنامه(ابتدا پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه و سپس پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز).توسط دانش آموزان پاسخ داده شد.
ابزار گردآوری داده ها
یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز (برای تعیین میزان مطالعه)
یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز: یادداشت زمانی ابزاری است برای ثبت دقیق و جزئی فعالیت های شرکت کنندگان، با رعایت توالی زمانی آنها،و در طول یک دوره خاص(مثلا 24 ساعت یا یک هفته). به کمک این ابزار می توان به اطلاعاتی در مورد زمان آغاز و پایان هر فعالیت، عوامل زمینه ای، و فعالیتهای همزمان دست یافت.
موضوع مشترک یادداشت های زمانی بررسی فراوانی(میزان تکرار) و طول مدت فعالیت های افراد است. در این بررسی ها از افراد خواسته می شود تمامی آنچه را که در یک دوره خاص انجام داده اند به همراه زمان آغاز و پایان آن یادداشت کنند(رابینسون و بوسترم،1994).
مطالعات یادداشت زمانی، بسته به هدف تحقیق، روش شناسی های گوناگونی دارند. اما ساده ترین حالت آن شامل نمونه ای معرف است که در دوره خاصی به ثبت اطلاعاتی درباره جزئیات زندگی روزانه شان می پردازند.
تحلیل داده های بدست آمده با در نظر گرفتن ماهیت آن به شیوه های مختلفی صورت می گیرد.اما در صورتی که هدف تعیین کل زمان اختصاص یافته به یک فعالیت باشد،دوره های زمانی وقوع آن با هم جمع می شود.
وجه مشترک تمام یادداشت های زمانی،دست یابی به تجارب زندگی روزمره و بررسی فعالیت هایی است که بخش اعظم هشیاری افراد را به اختصاص می دهند(رابینسون و گودبی،1999).
مزیت ها و محدودیت های یادداشت زمانی
مهمترین مزیت یادداشت های زمانی این است که مشکل برآورد حدسی و تقریبی شرکت کنندگان در مورد میزان زمان اختصاص یافته به فعالیت های گوناگون را حل می کند. در این روش جمع آوری اطلاعات، برآوردهای تحریف شده ناشی از انواع سوگیری ها از جمله سوگیری مطلوبیت اجتماعی وجود ندارد، چون افراد نمی توانند به سادگی پاسخ های خود را دستکاری کنند. مثلا افراد علاقه مند خود را اشخاصی ساعی نشان دهند که بیشتر به فعالیت های جدی و علمی می پردازند تا فعالیت هایی مثل تماشای تلویزیون. افراد برای منعکس کردن این تصویر از خود باید کل گزارش روزانه شان را دستکاری کنند و این کار بسیار دشوارتر از پاسخی تحریف شده به سوالی کلی و مستقیم در مورد میزان مطالعه است. مطالعات نشان می دهند برآورد زمانی که صرف یک فعالیت خاص شده است(مثل ورزش،تماشای تلویزیون و …) با بهره گرفتن از یادداشت زمانی بسیار دقیق تر از پرسش مستقیم از شرکت کنندگان و تخمین ذهنی آنهاست. همچنین پاسخ های بدست آمده از این روش تا حد مطلوبی غیر مستقیم هستند و افراد بدون آگاهی از هدف تحقیق به توصیف توالی فعالیت های خود می پردازند. خطای گذشته نگری در این روش نسبت به پرسش مستقیم کمتر است چون شرکت کننده ناچار به یادآوری توالی فعالیت هاست. خطای گذشته نگری خطائی ناشی از تلاش برای بازسازی و یادآوری تجارب گذشته و اعتماد صرف به تخیلات شرکت کننده است. به کمک این روش می توان به بررسی رویدادها و تجارب زندگی افراد در بافت طبیعی زندگی آنها پرداخت(مایکر،2000).
مهمترین محدودیت یادداشت زمانی تشریحی بودن آن است. در این روش برای بدست آوردن داد های روا و پایا به بذل توجه، تعهد و صرف وقت از سوی شرکت کنندگان نیاز است. در یادداشت های زمانی آینده نگر که در آنها تکمیل فرم در خانه صورت می گیرد و خطر فراموشی بیشتر است، این تعهد زمانی نسبت به تکمیل به موقع یادداشت ها افزایش می یابد. در مورد تحقیقاتی که هدف های کلی را دنبال می کنند تبدیل پاسخ های مبهم ارائه شده به کدها مشکل دیگری است(جین،سندبرگ،دیویس–کینو هافرت،2001).

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه
یک پرسشنامهء محقق ساخته است که عوامل موثربر میزان مطالعه(روش های مطالعه، انگیزه، تشویق وکیفیت مطالعه و همچنین9عامل تاثیر گذار بر میزان مطالعه)را می‌سنجد.
نحوه شکل گیری پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مطالعه
1.جمع آوری و ساختن گویه هایی بود که از آنها به عنوان پرسش استفاده شود. برای این منظور از پرسشنامه ها و پایان نامه های منتشر شده قبلی(مانند: کرمی1381، یداللهی1388، یوسفی1379، جعفری نژاد1390، یزدیان1390، قاسمی1389، عبدخدایی1374، مارتونو سلجو2004-1976، پالسانی و شارما1378) و جملات گوناگونی که به روش های مطالعه ارتباط داشت جمع آوری شد و بدین ترتیب حدود(114) گویه در اختیار محقق قرار گرفت. 2.این مرحله شامل انتخاب سوالهای مناسب برای سنجش متغیرهای پژوهش (روش های مطالعه، انگیزه، تشویق وکیفیت مطالعه) بود، که از تعداد(114) گویه، تعداد(49) انتخاب شد. 3.در مرحله سوم پرسشنامه پس از ویراستاری، به منظور اجرای مقدماتی فرم اولیه آن بر روی 30 نفر از افراد جامعه آماری اجرا شد و برخی اصلاحات بر اساس آن انجام گرفت و در آخر فرم نهایی پرسشنامه در(43) سوال تدوین و بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد.
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری، به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد.
اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محقق تدوین گردیده و اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته و از اعتبار لازم برخوردار بودند.
تعیین پایایی ابزار اندازه گیری
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور ابتدا پرسشنامه بر روی 30 نفر اجرا شد و سپس با بهره گرفتن از داد ه های بدست آمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. در صورتی یک پرسشنامه پایا است که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار7/. باشد و هر چه این مقدار به عدد یک نزدیک تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است.
در پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مطالعه مقدار آلفا برابر80/.است که از مقدار7/.بزرگتر است پس پرسشنامه پایا است. در اجرای نهایی مقدار پایایی به90/. افزایش یافت.
مقدار آلفای محاسبه شده برای راهبردهای فرعی و تعداد سوالات آنها
راهبرد
مقدار آلفا
روش مطالعه(1تا9)
72/.
انگیزه(10تا18)
77/.
کیفیت مطالعه(19تا29)
86/.
تشویق(30تا34)
65/.
سایر عوامل(35تا43)
75/.
روش آماری تحلیل داده ها
روش های آماری که بر روی این

دیدگاهتان را بنویسید