منبع تحقیق درمورد پایه اول متوسطه

دانلود پایان نامه

پرسشنامه ها انجام می شود، عبارتند از:
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آمار توصیفی
در سطح آمار توصیفی که بیشتر مربوط به خصوصیات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه است از فراوانی، درصد، میانگین، میانه، واریانس، کمینه و بیشینه استفاده شده است.
آمار استنباطی
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود و به عبارتی محقق بر مبنای ارزشهای حاصل در نمونه به آزمون فرضیه متوسل می شود و فنون آماری مورد نیاز از طریق آمار استنباطی تامین می شود. در واقع محقق از دو طریق به تحلیل داده ها می پردازد:
برآورد ارزش های جمعیت از طریق ارزشهای نمونه
آزمون فرضیه ها
در این تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های آماری T تک گروهی کوچک تر از 2، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، Tمستقل و خی دو به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. تمام روش هایی که در این پژوهش به کار رفته اند، با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع موردپژوهش میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. در این فصل داده های پژوهش در دو بخش توصیف داده ها و آزمون های استنباطی داده ها، تجزیهوتحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه های پژوهش فراهم شود. در سطح آمار توصیفی از جدولهای یک بعدی، دو بعدی، فراوانی، درصد و ترسیم نمودار استفاده شده است. برای آزمودن فرضیه های پژوهش از آزمونهای t تکگروهی، t دو گروه مستقل، همبستگیپیرسون، رگرسیون خطی و خی دو استفاده شده است.
تحلیل توصیفی داده های پژوهش
توصیف داده ها
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش لازم است قبل از تحلیل داده ها به توصیف آن پرداخته شود چراکه توصیف آماری داده ها مقدم بر استنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده ها کمک میکند. این بخش همان طورکه اشاره کردیم به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری توجه دارد و با بهره گرفتن از شاخصهای توصیفی، از قبیل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها پرداخته می شود.
جدول4-1، توزیع فراوانی پایه های تحصیلی نمونه
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
پایه اول
185
7/55
دوم ریاضی
17
1/5
دوم علوم تجربی
36
8/10
دوم علوم انسانی
21
3/6
سوم ریاضی
31
3/9
سوم علوم تجربی
29
7/8
سوم علوم انسانی
13
9/3
مجموع
332
100
همان طور که در جدول 4-1، ملاحظه میشود، پایه اول متوسطه با 185 نفر بیشترین فراوانی نمونه مورد بررسی را شامل میشود؛ و پایه سوم متوسطه علوم انسانی با فراوانی 13 کمترین گروه را شامل می-شود؛ دوم متوسطه ریاضی فراوانی17، دوم متوسطه علوم تجربی فراوانی 36، دوم متوسطه علوم انسانی21، سوم متوسطه ریاضی فراوانی 31 و سوم متوسطه علوم تجربی فراوانی 29 را دارا میباشند.
جدول 4-2، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی اول متوسطه
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
94/53
55
06/16
05/258
13
89
انگیزه
67/43
43
77/11
28/314
5
83
کیفیت مطالعه
43/81
84
19/18
20/331
19
110
تشویق
17/31
32
99/10
83/120

50
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-2، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه اول متوسطه ارائه شده است.
جدول 4-3، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی دوم متوسطه ریاضیفیزیک
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
82/51
52
79/8
40/77
39
73
انگیزه
17/45
43
59/14
02/213
18
75
کیفیت مطالعه
52/78
79
60/17
01/310
31
109
تشویق
23/29
31
35/10
31/107
5
49
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-3، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه دوم ریاضیفیزیک ارائه شده است.
جدول 4-4، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی دوم متوسطه علوم تجربی
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
13/52
54
48/15
78/239
17
80
انگیزه
19/46
50/43
85/13
04/192
18
79
کیفیت مطالعه
16/81
50/82
55/14
85/211
37
101
تشویق
52/33
35
26/10
39/105
8
49
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-4، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه دوم علوم تجربی ارائه شده است.
جدول 4-5، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی دوم متوسطه علوم انسانی
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
85/48
47
02/15
82/225
15
80
انگیزه
04/47
48
17/16
74/261
11
73
کیفیت مطالعه
52/81
89
70/19
46/388
33
108
تشویق
90/26
30
40/8
59/70
10
39
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-5، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین،میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه دوم علوم انسانی ارائه شده است.
جدول 4-6، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی سوم متوسطه ریاضیفیزیک
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
35/51
51
51/16
63/272
22
84
انگیزه
90/48
49
12/18
55/328
15
78
کیفیت مطالعه
09/80
83
74/17
82/314
42
106
تشویق
25/29
31
59/11
53/134
2
47
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-6، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین،میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه سوم ریاضیفیزیک ارائه شده است.
جدول 4-7، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی سوم متوسطه علوم تجربی
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
44/50
52
53/19
54/381
17
90
انگیزه
51/47
53
50/23
68/552
1
90
کیفیت مطالعه
08/80
88
59/26
17/707
25
110
تشویق
32
35
16/14
57/200
4
50
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-7، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه سوم علوم تجربی ارائه شده است.
جدول 4-8، شاخصهای توصیفی مربوط به پایهی سوم متوسطه علوم انسانی
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
23/57
61
94/13
35/194
30
78
انگیزه
23/51
56
65/15
02/245
13
68
کیفیت مطالعه
61/90
97
59/15
25/243
48
107
تشویق
84/33
34
51/11
64/132
4
48
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-8، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به نمونه های پایه سوم علوم انسانی ارائه شده است.
جدول 4-9، شاخص های توصیفی کل نمونه موردبررسی
متغیر
شاخص های توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
کمینه
بیشینه
روش مطالعه
90/52
54
92/15
48/253
13
90
انگیزه
35/45
45
64/17
32/311
1
90
کیفیت مطالعه
37/81
84
60/18
23/364
19
110
تشویق
05/31
32
15/11
36/124

50
همانطور که ملاحظه میشود، در جدول4-9، شاخصهای توصیفی مرکزی(میانگین، میانه) و پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس، کمینه و بیشینه) در متغیرهای موردبررسی مؤثر در افزایش مطالعه: روش مطالعه، انگیزه، کیفیت مطالعه و تشویق مربوط به همه پایه های تحصیلی موردبررسی ارائه شده است.
در زیر به مقایسه میانگین نمرات حاصل از متغیرهای موردبررسی در پایه های مختلف تحصیلی به صورت نمودار ارائه میشود.
نمودار 4-1، میانگین نمرات افراد در متغیر روش تدریس را در پایه و رشته های تحصیلی مختلف را نشان میدهد.
نمودار 4-1، میانگین نمرات متغیر روش مطالعه در پایه های تحصیلی متوسطه
همانطور که در نمودار 4-1، ملاحظه میشود، بیشترین میانگین نمرات مربوط به پایه سوم متوسطه علوم انسانی و کمترین میانگین نمرات مربوط به پایه دوم متوسطه علوم انسانی میباشد.
نمودار 4-2، میانگین نمرات متغیر انگیزه در پایه های تحصیلی متوسطه
همانطور که ملاحظه میشود، نمودار 4-2 میانگین نمرات افراد را در متغیر انگیزه نشان میدهد، که بیشترین میانگین را گروه سوم علوم انسانی و کمترین میانگین را گروه پایه اول دارا میباشند.
نمودار 4-3، میانگین نمرات افراد در متغیر کیفیت مطالعه
همانطور که ملاحظه میشود، نمودار 4-3 میانگین نمرات افراد را در متغیر کیفیت مطالعه نشان میدهد، که بیشترین میانگین را گروه سوم علوم انسانی و کمترین میانگین را گروه دوم ریاضیفیزیک دارا میباشند.
نمودار 4-4، میانگین نمرات نمونه موردبررسی در متغیر تشویق
همانطور که ملاحظه میشود، نمودار 4-4 میانگین نمرات افراد را در متغیر تشویق نشان میدهد، که بیشترین میانگین را گروه سوم علوم انسانی و کمترین میانگین را گروه دوم علوم انسانی دارا میباشند.
جدول4-10، توزیع فراوانی آیتمهای تأثیرگذار بر میزان مطالعه
آیتم ها

دیدگاهتان را بنویسید