منبع مقاله با موضوع ضریب، اندازهگیری، پایایی، قابلیت

دانلود پایان نامه

محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعمازانسان، موسسات، سکونتگاهها موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روشهای متداو ل ومعروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از:
1) پرسشنامهای 2) مصاحبهای 3) مشاهدهای 4) آزمون 5) تصویربرداری 6) ترکیبی
روش پرسشنامهای : یکی ازروشهای بسیا رمتداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامهای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکانپذیر میسازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقات یکه ازگستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افرا دجامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً ازروش پرسشنامهای استفاده میشود (حافظنیا،1382).
در این قسمت بهمنظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از 2 نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
الف) پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی: این پرسشنامه دارای 5 سوال مربوط به جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه کار و نوع استخدام می باشد.
ب) پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش: این پرسشنامه از پژوهشنامه مقیمی و رمضان(1392)که توسط بو کوتیز و ویلیامر (1999) ایجاد شده است تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای 31 سوال از هفت مرحله به دست آوردن دانش، به کار بردن دانش، یادگیری، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش واستفاده بهینه از دانش می باشد.
ردیف
مولفه
تعداد سوالات
شماره سوالات
1
به دست آوردن دانش
5
5-1
2
به کار بردن دانش
5
10-6
3
یادگیری
4
14-11
4
تسهیم و مبادله دانش
5
19-15
5
ارزیابی دانش
4
23-20
6
ایجاد و تثبیت دانش
4
27-24
7
استفاده بهینه از دانش
4
31-28
ج) پرسشنامه مربوط به عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش: این پرسشنامه دارای 25 سوال می باشد. در این پرسشنامه نیز ترکیبی از پژوهشنامه مقیمی و رمضان(1392) و مقاله ولمحمدی(2010) استفاده شده است.

ردیف
مولفه
تعداد سوالات
شماره سوالات
1
منابع انسانی
7
38-32
2
فناوری اطلاعات
6
44-39
3
فرهنگ سازمانی
7
51-45
4
ساختار سازمانی
5
56-52

پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی، بخش دوم شامل مدیریت دانش و بخش سوم شامل به عوامل موثر بر میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش می‌باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته انجام گردید. سؤال‌های بسته، مجموعه‌ای از گزینه را ارائه می‌دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این نوع سؤالها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن در استخراج داده‌ها، می‌توان به سهولت آنها را مقولهبندی و تجزیه و تحلیل کرد (سرمد و همکاران، 1383). برای پاسخ به سؤالات بخش دوم و سوم از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به شرح زیر استفاده شده است:
کاملا موافقم
موافقم
نه مخالفم نه موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
5
4
3
2
1

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه
3-7-1- روایی پژوهش
تعیین (روایی) پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری می‌تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر(خاکی، 1387،244). در واقع این واژه معرف درجه‌ای است که یک وسیله اندازهگیری می‌تواند یک متغیر را بر اساس تعریفی خاص، سنجش کند. به عبارت دیگر، روایی، درجه مثبت بودن پاسخ به این سؤال را که “آیا وسیله سنجش، فقط همان چیزی را که می‌خواهیم اندازهگیری کنیم، می‌سنجد یا نه”، مشخص می‌کند. برای اندازهگیری انواع روایی از روشهای زیر استفاده می‌شود:
اعتبار پیشبینی: مساوی است با ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی‌ها، در آن آزمودنی که سنجش اعتبار آن مورد نظر است و در حال حاضر انجام شده است، با نمراتی که آزمودنی‌ها در آینده، پس از اجرای متغیر مورد نظر به دست می‌آورند.
اعتبار سازگاری: مساوی است با ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی‌ها در آزمون و نمرات آنان در معیار، در حال حاضر (ظهوری، 1378،130-129).
اعتبار محتوا: برای اندازهگیری این نوع اعتبار، روش‌های کمی و آماری دقیقی وجود ندارد و بیشتر با نظر دانشمندان و مجریان و دست اندرکاران مربوطه، به طور نظری معین می‌شود. در این موارد برای به دست آوردن جمع بندی نظرات، از میانگین و انحراف معیار نظرات افراد مذکور می‌توان کمک گرفت.
محقق در انجام این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده نموده است. این پرسشنامه از یک مقاله ISI(نام خانوادگی و تاریخ) و پرسشنامه(مقیمی و رمضان، 1392) می باشد که به تأیید اساتید راهنما و مشاور و صاحبنظرانی که با مفهوم تحقیق فعلی آشنایی داشتند رسیده، بیانگر روائی این پرسشنامه می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله

3-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه‌اندازه نتایج یکسانی را به همراه دارد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روشهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف- اجرای دوباره (روش بازآزمایی)
ب- روش موازی(همتا)
ج- روش تصنیف (دو نیمه کردن)
د- روش آلفای کرونباخ
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی: این روش عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. در این روش برای محاسبه ضریب اعتماد، اب
تدا ابزار اندازهگیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می‌شود..
روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا : در این روش ضریب اعتماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می‌آید. خطاهای اندازه گیری و کمبود یا عدم وجود همسانی میان دو فرم همتای آزمون (تفاوت در سؤالات یا محتوی آنها) قابلیت اعتماد را کاهش می‌دهد.
روش تصنیف (دو نیمه کردن): این روش برای تعیین هماهنگی درونی یک آزمون به کار می‌رود..برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، سؤال‌های یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره سؤال‌های نیمه اول و نمره سؤال‌های نیمه دوم را محاسبه می‌کنیم. پس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را بدست می‌آوریم. ضریب همبستگی بهدست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش آلفای کرونباخ: این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمونهایی که خصیصه‌های مختلف را اندازهگیری می‌کنند به کار می‌رود (سرمد و همکاران،1383،169-166). در واقع ضریب آلفای کرونباخ، مشهورترین آزمونی است که برای سازگاری اجزاء پرسشها یا اجزای چند مقیاسی به کار می‌رود (سکاران،1390،228).
ضریب پایایی ( آلفای کرونباخ) پرسشنامه مدیریت دانش محاسبه گردیده و ضریب پایایی ( آلفای کرونباخ) پرسشنامه عوامل موثر و به دست آمده است. با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار spss میزان ضریب پایایی محاسبه شده است.
پرسشنامه
آلفای کرونباخ
کل پرسشنامه
0.963
مدیریت دانش
0.939
منابع انسانی
0.858
فناوری اطلاعات
0.877
فرهنگ
0.834
ساختار سازمانی
0.651
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی دیگر از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری می باشد. منظور از پایایی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارایه می دهد. لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر

که در آن :
تعداد زیر مجموعه سوال پرسشنامه یا آزمون =J
واریانس زیر آزمون J ام = 2SJ
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون = 2S
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از 6 درصد باشد. و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار میباشد.

3-8- تکنیک های آماری مورد استفاده
3-8-1- آمار توصیفی
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که پژوهشگر در طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیراز طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند. روش هایی که در آمار توصیفی آز آن ها استفاده می شود به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند:
1. تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار

دیدگاهتان را بنویسید