مهارت های تفکر انتقادی و ساختار سازمانی مدرسه

دانلود پایان نامه

پایایی: پایایی عبارت است از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر(نایبی،1390). و به وسیله دیگر مشاهدهگران که میزان خطای اندازهگیری نمرههایی است که از یک آزمون حاصل شده است(گال و همکاران،1390، 1346). برای میزان سنجش پایایی ابزارهای این پژوهش از ضریب پایایی آلفای کرانباخ استفاده گردیده است. بررسی نتایج بدست آمده این پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ حاکی از آن است که مقادیر بدست آمده برای پایایی کل ابزار و همچنین خرده آزمونها 1)مولفهی ناشی از جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی(967%0)، 2)مولفهی ناشی از ساختار سازمانی مدرسه(934%0)، 3)مولفهی ناشی از ساختار فیزیکی(893%0) و میانگین پایایی بالای ابزارهای پژوهش میباشد.
3-8- روایی و پایایی آزمون مهارت های تفکر انتقادی
اعتبار آزمون: برای بدست آوردن اعتبار مقیاس محقق ساخته از اعتبار محتوا و اعتبار سازه استفاده شده است. در سنجش اعتبار محتوا( اعتبار صوری و منطقی)، آزمون تکثیر و به 10 نفر ا ز متخصصان تعلیم و تربیت دانشگاههای مختلف شهر تهران داده شد. نظرات جمعآوری گردید، در اکثر سوالها توافق لازم وجود داشت و در زمینهی سوالهایی که توافق لازم وجود نداشت. از متن آزمون حذف شدند. در نتیجه آزمون به 27 سوال که سه خصیصه مقایسه، تشخیص و قضاوت دانش آموزان را میسنجید، تنظیم نهایی شد. برای سنجش اعتبار سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. در این روش همبستگی بالایی بین عوامل و عامل تفکر انتقادی وجود داشت. علاوه بر روشهای فوق محقق تلاش کرد در صورت دستیابی به این آزمون دیگری از این مقوله از اعتبار وابسته به ملاک نیز استفاده کند. متاسفانه به دلیل عدم وجود یا دستیابی به چنین آزمونی این امر میسر نشد.
روایی آزمون: در این پژوهش برای سنجش روایی مقیاس مهارتهای تفکر انتقادی فقط روایی بازآزمایی(روش آزمون- آزمون مجدد) استفاده شده است. پس از اجرای آزمون مهارتهای تفکر انتقادی، مجددا پس از پنج هفته آزمون تفکر انتقادی به 40 نفر از آزمودنیهایی که در مرحله اول شرکت داشتند داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنیها در مرحله بازآزمایی به ترتیب 275=x و 941=S.D ضریب همبستگی بین نمرههای آزمودنی در دو نوبت آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی ها 93/0=r بدست آمد که بسیار رضایت بخش بود.
3-9- شیوه گردآوری اطلاعات:
پس از انجام نامهنگاریهای اداری و کسب مجوزهای لازم، آمار مورد نیاز در زمینه تعداد دبستانها و تعداد دانشآموزان هر دبستان جمعآوری گردید. در این پژوهش، پژوهشگر از طریق پرسشنامه آزمون برنامه درسی پنهان و آزمون مهارتهای تفکر انتقادی به جمعآوری یافتههای خود پرداخت. به این صورت که بین همهی نمونهی آماری این پژوهش پرسشنامه 29 سوالی برنامه درسی پنهان و 21 سوالی تفکر آزمون مهارتهای انتقادی پخش شد و از آنها خواسته شد که با دقت به این پرسشهای آزمون جواب دهند.
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها
برا ی تحلیل دادههای حاصل از پژوهش، از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. هم چنین تحلیل دادههای گردآوری شده در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش توصیفی، از جدول معیارهای تمرکز از قبیل میانگین، انحراف استاندارد، استفاده شده است. در بخش استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب همبستگی عبارت است از اندازه قدرت ارتباط بین دو متغیر(شویلسون، مترجم کیامنش، 169،1389).
فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
همانطور که در فصلهای پیشین اشاره گردید، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان پسر پایه پنجم است. پژوهشگر در فصل دوم ضمن بیان تاریخچه و مبانی نظری هر یک از متغییرهای پژوهش، به برخی از پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه اشاره کرد. در این فصل به منظور تحلیل دادهها و پرسشهای پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. که در ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغییرهای پژوهش ارائه گردیده میگردد و پس از آن بر اساس پرسشهای پژوهش به تحلیل دادهها پرداخته میشود.
4-2- ارائه نتایج
در این قسمت به توصیف دادههای پژوهش پرداخته میشود. برای این منظور جدولی ترسیم گردیده است. این جدول میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای مورد بررسی را نشان میدهد. میانگین و انحراف استاندارد، متغییر برنامه درسی پنهان و متغییر هر دو مهارت تفکر انتقادی و مولفههای آن در این جدول آورده شده است.
جدول 1-4: میانگین و انحراف استاندارد برنامه درسی پنهان و متغییرهای میزان مهارتهای تفکر انتقادی
متغییر
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
برنامه درسی پنهان
97/108
47/12
136