مواد شوینده و تری گلیسرید

دانلود پایان نامه
هیدرولیز باندهای استری از هیدروکسی طبیعی و اپوکسی هیدروکسی اسیدهای چرب از کوتین به وسیله کوتیناز Fusarium solani f. sp.pisi strain T8 می توانست در سنتزهای شیمیایی به کار گرفته شود. اسیدهای چرب هیدروکسیل ازاد شده شامل اسیدهای چرب مونو- دی و تری هیدروکسی است که می توانند برای تغییر چربی ها و روغن ها از طریق واکنش اینتراستریفیکاسیون مورد استفاده قرار گیرند [56]. فعالیت کوتیناز بر روی کوتین سیب رقم Delicious cv. Golden آزمایش شد و با فعالیت کوتینازی هشت لیپاز صنعتی از Geotrichum candidum, Candida rugosa, Rhizomucor miehei, and Pseudomonas sp مقایسه شد. سرعت اولیه هیدرولیز و تبدیل نهایی کوتین سیب با کوتیناز قارچ فوزاریوم سولانی و لیپاز PS-800 تحت شرایط مورد استفاده قابل مقایسه بود [56].
در سال های اخیر فعالیت استرولیزی کوتیناز تا حد زیادی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. از فعالیت کوتینازی در شرایط زنده سود برده می شود، به منظور استفاده از فعالیت کوتینازی یک منبع آنزیمی حاوی کوتیناز برای افزایش اثرات دارویی مواد شیمیایی کشاورزی است. علاوه بر این کوتیناز می تواند به عنوان رابط بین استراز ها و لیپاز ها مطرح شود که استرهای محلول موثر و تری اسیل گلیسرول های امولوسیون را هیدرولیز می کنند. از مهمترین شاخصههای این آنزیم توانایی هیدرولیز انواع استرها و پلی استرهای کوچک میباشد(شکل2-8).
شکل ‏28 توانایی تجزیه (a) و سنتز(b) ترکیبات پلی استری توسط آنزیم کوتیناز[57]
بنابراین کوتیناز به عنوان یک انزیم لیپولازی در لباسشویی یا ترکیب مواد شوینده ظرفشویی برای حذف چربی ها استفاده می شود[58]. برخی از مزایای کوتیناز زمانی بدست میآید که کوتیناز با یک لیپاز تجاری( LipolaseTM ) در حذف تری اسیل گلیسرول در فرایند شستشو مقایسه شود، به عنوان مثال کوتیناز قادر به هیدرولیز چربی در غیاب کلسیم است [58]. کاربردهای بالقوه ان شامل کاربرد ان در صنایع لبنی برای هیدرولیز چربی شیر و در صنعت oleochemistry است. علاوه براین کوتیناز می تواند در ساختار تری اسیل گلیسرید، پلیمرها، سورفاکتانت ها ،محصولات محافظت شخصی، دارو و مواد شیمیایی شامل یک یا چند مرکز کایرال استفاده شود. ترانس استریفیکاسیون چربی ها و روغن ها (stereo) یا استریفیکاسیون های انتخابی الکلها را می توان بدست اورد. کاربرد دیگر کوتیناز مربوط به تجزیه پلاستیک است. Polycaprolactone ، پلی استر مصنوعی، توسط کوتیناز قارچ فوزاریوم سولانی(Fusarium solani f. pisi ) به محصولات قابل حل در اب هیدرولیز شده است [24]. در شرایط ازمایشگاهی کوتیناز فعالیت هیدولازی نسبت به تنوع گسترده ای از استرها از استرهای مصنوعی محلول (مانند nitrophenylesters) تا تری گلیسرید با زنجیره بلند نا محلول نشان می دهد (جدول 2-2).
جدول ‏22 فعالیت هیدرولازی کوتیناز نسبت به تنوع گستردهای از سوبستراها [11]
References
Substrates
Reaction
Flipsen et al., 1996;Melo et al. 1995a
Goncalves et al.,1995,1996a,b
Zoungrana et al.,1997
Pocalyko et al., 1998
Goncalves et al.,1997
Lamare et al., 1997
Triolein
Tricaprylin
p-Nitrophenyl butyrate
p-Nitrophenyl valerate
p-Nitrophenylpalmitate
Methyl-, ethyl-, propyl propionate
Hydrolysis
Tryglycerides
Esters
Sebastiao et al.,1992,1993b