مواد مخدر صنعتی کدامند؟

دانلود پایان نامه

سومصرف مواد

مسئله مواد مخدر یکی از مسائل مهم بین المللی است که از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فیزیولوژیک نگاه های مختلفی را به خود جلب کردده است. سومصرف مواد و قاچاق مواد مخدر پدیده چند وجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده داست،بنابراین مبارزه با آن مستلزم استفاده از همه ظرفیت های موجود است(پورچناری و گلزاری،1387).

مواد مخدر صنعتی به دسته بزرگی از مخدرها اطلاق می شود که منشا طبیعی ندارند و طی فرایندهای پیچیده شیمیایی در آزمایشگاه های صنعتی ساخته می شوند. این دسته از مواد را بطور کلی میتوان در سه گروه دسته بندی کرد:

محرک ها: این دسته از مواد با تحریک سیستم عصبی مرکزی حالت سرخوشی بوجود می اورند که از آن جمله می توان به آمفتامین ها،متدرین،دکسدرین،آیس،شیشه و کریستال اشاره کرد.

توهم زاها: این مواد بر روی سیستم عصبی مرکزی  تاثیر می گذارند و عملکردهای ادراکی را تغییر می دهند که عبارتند از :LSD، اکستاسی ، دی متیل تریپتامین، فن سکلیدین.

کند سازها: الکل، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها به عنوان کند ساز سییستم عصبی مرکزی در نظر گرفته می شوند.

نارکوتیکها: سیستم کنترل عصبی را دچار ضعف می کنند و درد را کاهش می دهند که شامل تریاک، مرفین، کدئین، متادون و هروئین می باشند(آقابخشی،صدیقی و اسکندری،1388).

پیشرفت ها در زمینه علوم اعصاب در طول دو دهه گذشته، مکانیسم های سلولی را که در زیربنای اثرات حاد و مزمن سومصرف مواد نقش دارند را شناسایی کرده اند و مشخص شده است که سومصرف مواد پدیده ای فراتر از مصرف تکراری الکل و مواد می باشد. مصرف مداوم مواد فقط به وسیله ولع های شدید و غیرداوطلبانه مشخص نمی شود بلکه باید به فقدان کنترل بر الگوی اجباری جستجوی ماده و مصرف توجه کرد. برخلاف اینکه تقریبا همه اتفاق نظر دارند که وابستگی به مواد فراتر از سومصرف مواد می باشد،اما مخالفت های زیادی در مورد تعریف دقیق آن وجود دارد(آلتمن[1] و همکاران،1996).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشگاه علامه طباطبائی و مدیریت فرهنگ سازمانی

سازمان بهداشت جهانی (1969) واژه اعتیاد را از میان برداشت و به جای آن واژه وابستگی به مواد را معرفی کرد تا این اصطلاح بتواند وابستگی فیزیولوژیک(تحمل[2]،نشانه های ترک[3]) و وابستگی روان شناختی را(ولع شدید،فقدان کنترل،جستجوی اجباری مواد و مصرف اجباری مواد)را در بر بگیرد. ازاصطلاح وابستگی به مواد تعاریف رسمی زیادی صورت گرفته و در طول چند دهه معنی رایج آن بارها تغییر کرده است.برای تعریف جنبه های مختلف وابستگی دو مفهوم وابستگی جسمی و وابستگی رفتاری  به کار میروند. در وابستگی رفتاری ،فعالیت های موادجویی و شواهد مربوط به الگوهای مصرف بیمارگون مورد تاکید قرار می گیرد. اما در وابستگی جسمی به اثرات دوره های متعدد مصرف مواد اطلاق می شود. در تعاریفی که بر وابستگی جسمی تاکید می شود، مفاهیم تحمل یا ترک در ملاک های طبقه بندی قید می شود(سادوک و سادوک،1387).

[1] Altman,J

[2] Tolerance

[3] Withdrawal Syndrome