مورفولوژی و استاندارد

دانلود پایان نامه

2-3-2-2- آزمایشات میکروسکوپی
در مطالعات میکروسکوپی سیمن، غلظت، تعداد، تحرک، ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم، آگلوتیناسیون اسپرم و در صد زنده بودن اسپرم مطالعه شد. اگر چه اغلب از میکروسکوپ نوری معمولی برای برای مطالعه ی سیمن رنگ نشده استفاده می شود، ولی چنانچه بخواهیم کار دقیق تر باشد می توان از میکروسکوپ فاز کنتراست برای نمونه ی سیمن تازه و رنگ نشده یا نمونه شسته شده استفاده کرد.
ابتدا با سمپلر μl10 نمونه کشیده شده و روی لام قرار می گیرد. بعد روی آن توسط لامل 22×22میلی متری پوشانده می شود. بهتر است قبل از مشاهده ی نمونه، حدود یک دقیقه صبر کرد تا نمونه تثبیت شود. می توان در دمای اتاق این کار را انجام داد، ولی باید دمای اتاق حدود 20تا25 درجه ی سانتی گراد باشد. چنانچه در شان های مختلف تعداد اسپرمی که شمارش می شود با هم خیلی تفاوت داشته باشد نشان دهنده عدم یکنواختی نمونه است. این نمونه ها باید مجدداً مخلوط شود. عدم یکنواخت بودن معرف وجود موکوس، ویسکوزیته غیر طبیعی، محلول شدن غیر طبیعی و آگلوتیناسیون اسپرم می باشد که بایست در گزارش قید شود(WHO 2010).
2-3-2-2-1- آگلوتیناسیون
آگلوتیناسیون یعنی چسبندگی اسپرمهای متحرک به یکدیگر که ممکن است این چسبندگی بین اسپرمها در هر ناحیه از اسپرم اتفاق بیفتد. مانند سر به سر، دم به دم یا دم به قطعه میانی و یا ترکیبی از این چسبندگی ها مشاهده می شود. نمونه های دارای آگلوتیناسیون از مطالعه حذف شدند.
شکل 2-1- انواع مختلف آگلوتیناسیون:A : چسبندگی سر به سر اسپرم، B: چسبندگی دم به دم، C: چسبندگی دم به قطعه میانی
2-3-2-2-2- بررسی تعداد اسپرم
برای شمارش اسپرم ها از MAKLER CHAMBER استفاده شد . نمونه هایی که غلظت اسپرم در آنها از بیست میلیون در میلی لیتر کمتر بود از مطالعه حذف شدند. بعد از شستشو به روش Swim-up مستقیم نیز شمارش اسپرم انجام شد.
2-3-2-2-2-1- روش استفاده از MAKLER CHAMBER برای شمارش
برای شمارش، μl10 از نمونه، توسط سمپلر روی قسمت وسط MAKLER CHAMBER قرار داده می شود و سپس لامل آن روی نمونه قرار می گیرد، این لامل از 100 خانه 10×10 تشکیل شده است و با بزرگنمایی X20، تعداد اسپرم های موجود در 10مربع عمودی پشت سرهم و یا 10 مربع افقی پشت سر هم را شمارش می شود و یا میانگین این دو گرفته می شود سپس عدد به دست آمده ضرب در 106 می شود تا تعداد اسپرم در یک میلی لیتر برحسب میلیون به دست آید .عدسی با بزرگنمایی 20 باید مخصوص برای MAKLER CHAMBER باشد(WHO 2010).
2-2- MAKLER CHAMBERبرای شمارش اسپرم استفاده می شود
2-3-2-2-3- ارزیابی تحرک
بر اساس استاندارد WHO وقتی نمونه انزالی در محدوده طبیعی قرار می گیرد که حرکت پیشرونده (a+b) در بیشتر از 50 درصد و حرکت سریع (a) در بیش از 25 درصد اسپرم ها مشاهده گردد. تعداد اسپرم در هر میلی لیتر از منی حداقل باید 20 میلیون اسپرم باشد. از آنجا که کمترین حجم نرمال مایع سمینال 2 میلی لیتر می باشد، بنابراین تعداد کل اسپرم در هر مرتبه از انزال افراد بارور حدود 40 میلیون اسپرم می باشد.
2-3-2-2-3-1- روش کار
1-برای مشاهده تحرک اسپرم 10 میکرولیتر از سیمن مایع توسط سمپلر برداشته می شود.
2- نمونه را بر روی MAKLER CHAMBER قرار داده و با لامل پوشانده می شود.
3- با استفاده از میکروسکوپ نوری و با بزرگنماییX20 ، انواع حرکت اسپرم ها بررسی می شود.
4- تعداد اسپرم های دارای حرکت سریع پیشرونده و (a)، آهسته پیشرونده (b)، حرکت درجا(c)، واسپرم های بیحرکت(d) را در مربع های مختلف MAKLER CHAMBER مشاهده وبا کانتر شمار ش می شود تا به صد برسد تا به صورت درصد بیان شود. برای هر نمونه قبل و بعد از شستشو به روش Swin-up Direct نتایج ثبت شد(WHO 2010).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پردازش اطلاعات و گرایش به ریسک

2 -3- شکل لامل MAKLER CHAMBER که به صورت 10×10 مدرج شده است.
2-3-2-2-4- ارزیابی قابلیت حیات
طبق استاندارد WHO اگر در نمونه انزالی 50 درصد یا بیشتر از اسپرم ها زنده باشند، نمونه مورد نظر در محدوده ی طبیعی قرار داده می شود که تقریباً معادل همان درصد تحرک اسپرم ها ست. هر اسپرم متحرک یعنی اسپرم زنده. این تست در نمونه هایی که دارای تحرک کم می باشند دارای ارزش بیشتری است. ارزیابی قابلیت حیات با تست های مختلف رنگ آمیزی انجام می گیرد، مثل رنگ آمیزی ائوزین و ائوزین-نیگروزین که در این تحقیق از رنگ آمیزی ائوزین- نیگروزین استفاده شد.
2-3-2-2-4-1- روش کار رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین
1-10میکرولیتر رنگ ائوزین-نیگروزین با سمپلر برداشته و درون یک میکروتیوپ ریخته می شود.