موقعیت جغرافیایی و ماهواره لندست

دانلود پایان نامه
شکل 3-2- موقعیت منطقه مورد مطالعه در پهنه ایران به همراه زیر حوزه های آن

بر اساس موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز رودخانه شیرین آب بر روی زون زمین‌شناسی زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی قرار گرفته است. این واحد زمین‌شناسی که کوههای زاگرس را دربر دارد، در جنوب غربی ایران قرار داشته و به سمت شرق به گسل میناب محدود می شود، ساختار زمین‌شناسی آن ساده، ملایم و شامل مجموعه‌ای از رشته تاقدیس‌های نزدیک و به هم فشرده با سطح محوری معمولاً قائم و جهت محوری شمال غربی ـ جنوب شرقی است. رسوبات چین خورده این منطقه متناوباً از آهک یا دولومیت همراه با مارن و مارن‌های آهکی بوده که با چینه‌بندی متوسط لایه تا ضحیم لایه مشخص هستند. از نظر چینه شناسی متشل است از سازند آغاجاری و بخش لهبری بالایه‌های مارنی و سیلتی قرمز تا قهوه‌ای رنگ تشکیل شده و لایه‌های ماسه سنگی که از ضخامت کمتری نسبت به مارن‌ها و سیلتستون‌ها برخوردارند به صورت برجسته و کواستا در بین آنها مشاهده می‌گردد. ضخامت بخش لهبری سازند آغاجاری حدود 1500 متر برآورد شده و سن آن پلیوسن تعیین شده است.سازند بختیاری که به صورت نواری در نواحی جنوب غربی تا جنوب گستره طرح مشاهده می‌شود و به طور کلی شامل تناوبی از کنگلومرای توده‌ای مقاوم و عدسی‌هایی از ماسه سنگ‌های کنگلومرایی است که به صورت ناهمساز بر روی سازندهای قدیمی‌تر یعنی سازند آغاجاری قرار گرفته‌اند. همچنین نهشته‌ها و رسوبات کواترنر کهمجموعاً در آبخیز فوق‌الذکر 1/154 هکتار از عرصه آن را تشکیل می‌دهند شامل رسوبات رودخانه‌ای کوهپایه ای و واریزه‌ای کوهرفتی است که اشکال رسوبی ناشی از ریزش بلوکهای سنگی آغاجاری و بختیاری بر روی دامنه‌ها را نیز بایستی به آن افزود.
از نظر کاربری اراضی بیشترین سطح از محدوده اختصاص به اراضی مراتع و کمترین آن به اراضی صخره ای و سنگی اختصاص دارد . وضعیت استفاده از اراضی در حال حاضر در این زیر حوزه ها در جدول شماره1-2 ارایه شده است. این زیر حوزه دارای 8 تیپ گیاهی می باشد که مشخصات هرکدام در جدول شماره1- 3 آورده شده است. همچنین تصویر رنگی کاذب مربوط به ماهواره لندست ETM+ در شکل شماره 1-3 آورده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حافظه ی فعال و بیمارستان ها

جدول شماره3- 2- کاربری اراضی در حال حاضر در حوزه آبخیز
فراوانی (%) وسعت شرح پدیده نشانه
27.53 10464 مراتع Range
61.48 23364 جنگل و بیشه زار Forest
10.62 4036 اراضی زراعی(دیمزار، اراضی آبی و باغات) CL
0.37 139 بیرون‌زدگی سنگی Rock
100.00 38003 کل

جدول شماره3-3- وسعت و نسبت مساحت هر تیپ نسبت به تیپهای گیاهی و کل عرصه
نام تیپ نشانه وسعت فراوانی نسبی فراوانی کل
بادام کوهی Am 2696 7.97 7.09
بادام کوهی- بلوط Am-Qu 2347 6.94 6.18
یکساله ها-گون-نریشت An-As-Hy 10753 31.79 28.30
جارو علفی Br.da 853 2.52 2.25
جارو علفی- نریشت Br.da-Hy.hi 1601 4.73 4.21
جارو علفی- بهمن Br.da-St.ca 4844 14.32 12.75
بلوط- بادام کوهی Qu-Am 5421 16.03 14.26
بهمن-جارو علفی St.ca-Br.da 5312 15.70 13.98
کل
33827 100.00 89.01