مولفه های هوش هیجانی و رگرسیون گام به گام

دانلود پایان نامه

گوستا و مش(2012) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان» نشان داد که ارتباط اینترنتی و میزان استفاده از این فن آوری به صورت منفی با ادراک نوجوانان از کیفیت ارتباط با فامیل رابطه دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که نوجوانانی که معمولاً از اینترنت استفاده می‌کنند با والدین خود دچار مشکل هستند و این مسئله بر کیفیت ارتباط آن‌ها اثر می‌گذارد. دانش آموزان در تمام سنین ممکن است تا حد نزول نمره‌های درسی و به هم خوردن روابط دوستانه آن‌ها در اینترنت زمان صرف کنند.
براساس نتایج تحقیقی که اخیرا از سوی کالج بوستون و دانشگاه ماسا چوست ترتیب داده شده بود، با عنوان «تأثیر رایانه بر کیفیت یادگیری دانش آموزان» مشخص شد انجام کارهای عادی باعث تأثیر مثبت بر نحوه عملکرد آن‌ها در آزمون‌های مدرسه می‌شود. در این تحقیق که در خصوص کارآیی افراد و کار با رایانه انجام شده بود، بیش از 986 مدرسه گوناگون مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد دانش آموزانی که معمولاً از رایانه شخصی برای انجام کارهای عادی از جمله نوشتن مقالات مدرسه استفاده می‌کنند. در آزمونی یکسان نسبت به همکلاسان خود که کمتر از رایانه استفاده می‌کنند، نتیجه بهتری کسب می‌کنند.
آزمون مورد بررسی در این تحقیق رشته ای بود که نیاز به رایانه و یا پیش زمینه رایانه ای نداشت تا امکان نتیجه گیری دقیق وجود داشته باشد. بدین معنی که مهارت در کار با رایانه به عنوان پیش زمیه مؤثری در آزمون به حساب نمی آمد و بنابر این آنچه در نتیجه آزمون مشخص می شد، می توانست درباره تأثیر غیر مستقیم یا عدم تأثیر این توانایی بر نتیجه گیری دانش آموزان در آزمون ها اظهار نظر کند.
تا اینجا بخش خوب ماجرا بود، اما این آزمون علمی نتیجه گیری دیگری را نیز به دنبال داشت که شاید به مذاق بسیاری از کابران رایانه و بویژه دانش آموزانی که با رایانه های سر و کار دارند، خوش نیاید. نتیجه ثانویه این گروه تحقیقاتی از مطالعه، تأییدی بود بر نظری که از مدت ها پیش دانشمندان به طرق مختلف آن را بیان کرده و نسبت به آن هشدار داده بودند.بدین ترتیب که تحلیل نتایج این آزمون مشخص کرد. در دانش آموزانی که از رایانه به منظور انجام بازی های رایانه ای، جستجوی سرگرم کننده و بدون هدف اینترنت و با چت با دوستان خود استفاده می کنند. نه تنها از آن اثر مثبتی که در گروه اول دیده شده بود خبری نیست. بلکه تأثیری معکوس و منفی نسبت به دانش آموزان عادی به چشم می خورد. به عبارت دیگر، این دسته از افراد نسبت به افراد عادی کمتری در پشت سر گذاشتن آزمون مورد نظر داشتند. البته فقط این دسته از دانش آموزان نبودند که کار با رایانه تأثیری منفی بر عملکرد آن ها داشت. گروه دیگر که کار با رایانه تأثیری منفی بر عملکرد آن‌ها داشت. دانش آموزانی بودند که بیش از حد معمول از اسلاید شوهای آموزشی power point استفاده می‌کردند. دوگروه اخیر بویژه توانایی بسیار پایین‌تری در استفاده از متن در آزمون‌های خود داشتند.
2-2-2- پژوهش‌های داخلی
افجه، سید علی اکبر در پژوهشی با عنوان رابطه بین ریتم های زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان)مورد مطالعه:دانشجویان رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(
با هدف بررسی رابطه بین ریتم های زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان به منظور اعمال تغییرات در شیوه برنامه ریزی کلاس ها به رشته نگارش درآمده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند و کلاس نمونه شامل 28 دانشجو بود. در کل ترم 14 جلسه آزمون از این دانشجویان اخذ گردید که با توجه به عدم حضور کل دانشجویان در کلیه آزمون ها تعداد داده های معتبر در کل 341 عدد بود. ریتم- های زیستی دانشجویان در این تحقیق توسط نرم افزار ایزیبایو و عملکرد تحصیلی آنها توسط آزمون های منظّم هفتگی90-1389 اندازه گیری شد. این تحقیق به روش تجربی در محیط واقعی و با استفاده از دو تکنیک کیفی )تحلیل محتوا (و کم )مقایسه و همبستگی( به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری پرداخته است. داده های جمع آوری شده پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و به کمک آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و هم چنین آزمون های مقایسه میانگین و دیگر آزمون های کمکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تکنیک تحلیل محتوا ایجاد رابطه بین ریتم های جسمی، فکری و شهودی با عملکرد تحصیلی دانشجویان را در برخی از موارد نشان داد درحالی که استفاده از روش تحلیل کمی وجود هیچ رابطه ای را بین ریتم های زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی تأیید نکرد. عموماً روشهای کمی به جهت تعمیم پذیری بالاتر از اهمیت برخوردار هستند، حال آن که روش های کیفی در صورت استفاده صحیح و کاربرد اصولی، در حوزه منابع انسانی و مسائل مرتبط با آن به دلیل منحصر به فرد بودن انسانها مناسب تر به نظر می رسند.
زهرا کار، کیانوش (1385): در پژوهشی تحت عنوان” بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ” بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه های خوش بینی، خرسندی، تحمل استرس، کنترل تکانه و مساله گشایی، پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد تحصیلی هستند. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر است. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 نفر انتخاب و با پرسشنامه ی هوش هیجانی مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده، بین همه‌ی مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی مثبت و معنادار است، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می‌دهد که در بین مولفه‌های هوش هیجانی، مولفه های خوش بینی، خرسندی، تحمل استرس، کنترل تکانه و مساله گشایی، پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد تحصیلی هستند.
کبری لشکری پور و دیگران (1384) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان” پرداخت. نتایج مطالعات انجام شده در مورد اثر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، یکسان نبوده است. بعضی ارتباط قوی بین کاهش عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان گزارش کرده اند و بعضی ارتباط کم و یک مطالعه هم هیچ ارتباطی مشاهده نکرده است.در این مطالعه فراوانی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش کار این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی روی 935 دانش آموز مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی در مدارس دخترانه و پسرانه شهر زاهدان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و معدل کارنامه تحصیلی ترم جاری شرکت کنندگان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ضریب همبستگی، آزمون t و کای – دو استفاده شد. از 935 نفر شرکت کننده 540 نفر8/57 درصد دختر و 395 نفر2/42 درصد پسراضطراب امتحان داشتند. شیوع اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معنی داری داشت. بین سطح اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس وجود داشت.
2-3- مدل نظری پژوهش
عدم کنترل و سانسور
اطلاع و آگاهی
بحث و یادگیری
اوقات فراغت
فرار از واقعیت زندگی
ایجاد روابط
شبکه اجتماعی وایبر
عملکرد تحصیلی
2-4- مدل تجربی پژوهش
ایجاد روابط
مدت زمان استفاده روازنه از وایبر