مولفه ها و راهکارهای توانمندسازی

دانلود پایان نامه

مولفه ها و راهکارهای توانمندسازی

توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند. ادعا شده است که موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انسانی سازمانها است.

 

تغییرات سریع محیطی حیات بسیاری از سازمانها را تهدید می کند و اقتصاد جهانی با فشارهای اقتصاد منطقه ای به جلو رانده می شود. رسانه های جدید، فناوری اطلاعات، فرهنگهای جهانی مصرف کننده و ظهور استانداردهای جهانی تغییرات تأثیرگذار محیطی هستند که در سازمانهای امروزی وجود دارند. بنابراین، توانایی سازمانها برای تطابق با تغییرات محیطی و در نتیجه بقای آنها مؤثر است. از همین رو توانمندسازی باید مهمترین مسئله سازمان در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که این مهم موجبات انعطاف پذیری سازمان را نسبت به تغییرات داخلی فراهم می کند. امروزه تغییرات موجود در محیط کار،سازمانها را مجبور کرده است که به منظور بقای خود در دنیای متلاطم، در نظامهای مدیریتی خود بازنگری کنند و توانمندسازی کارکنان نیز به منزله یکی از ابزارهای اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت، تحقق این امر و همچنین رقابتی تر شدن سازمانها را ممکن ساخته است. امروزه کارکنان به آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری برای انجام وظایفشان نیازمندند. این در حالی است که سازمانها به دنبال افزایش بهره وری از طریق کارکنانشان می باشند کیفیت در کاهش هزینه ها، بهبود محصولات و خدمات، استفاده مطلوب از زمان، کاهش ضایعات و رضایتمندی مشتریان خلاصه می شود که ضامن تحقق این امر وجود کارکنان توانمند است. پس هدف سازمانها حاکمیتی چه در سطح کلان یعنی وزارتخانه ها و چه در سطح استان و شهرستان برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها در راستای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. یادآور می شود که در نظام اداری ایران، موضوع توانمندسازی کارکنان را می توان در سیاستها و برنامه های توسعه و تحول اداری جستجو کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگیهای اجتماعی و استان هرمزگان
 

توانمندسازی کارکنان را می توان از سه مولفه مورد بررسی قرار داد. این سه مولفه ابعاد مهم هر سازمان است. این مولفه ها عبارتند از : ساختاری ، رفتاری (محتوایی) و محیطی (زمینه ای)[1].هر یک از مولفه ها از اجزا مختلفی تشکیل شده اند که می توان از طریق آن سازمان را مورد بررسی قرار داد.

[1] -برگرفته از تئوری سه شاخگی(( Therichotomy ، دکتر میرزایی اهرنجانی ، دانش مدیریت ، انتشارات دانشگاه تهران ،شماره 56، بهار 1381،صص 21-3.