میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

40-36
نظرسنجی از اساتید و خبرگان
3-5-1) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد.بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد.روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت ها ی ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است.روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوی استفاده شده است.به این ترتیب که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه اولیه در اختیار استاد راهنما و متخصصان آن رشته قرار گرفت و با استفاده از نظرات ایشان و انجام اصلاحات، پرسشنامه نهایی طراحی گردید.
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار 20 SPSS برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است.ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و…بکار می رود.در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ گویان از سوالات یکسان بوده است.اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست.مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود.رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می‎رود مقیاس لیکرت است.در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است.بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گزینه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (1) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (3) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.برای محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-2 ) است.جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه
نام متغیر
تعداد سوالات
میزان آلفای کرونباخ
یکپارچگی دادها
2
0.936
قابلیت های تحلیلی
6
0.874
کیفیت محتوای اطلاعات
7
0.761
کیفیت دسترسی به اطلاعات
4
0.885
استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار