میزان آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله ای و پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور

دانلود پایان نامه
این پرسشنامه توسط گروس و جان (2003) طراحی شده است و راهبردهای تنظیم هیجان را می سنجد. فرم اولیه آن دارای 16 سوال بوده که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه86/0 به دست آمده است. فرم کوتاه و تجدیدنظر شده آن 10 گویه دارد که تفاوت های فردی را در ارزیابی مجدد شناختی و فرونشانی ابزاری بررسی می کند. ماتسوموتو و همکاران (2005، 5) تفاوت بین فرهنگی متوسطی را در هر دومقیاس گزارش کرده اند. گزینه های آن در مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده است. برای این ابزار همسانی درونی و پایایی بازآزمایی، و روایی همگرا و تفکیکی بالا گزارش شده است. در این مقیاس پاسخ ها در طیف 7 گزینه ای قرار گرفته اند (1= کاملا ناموافق تا 7= کاملا موافق). از دو قسمت، ارزیابی مجدد شناختی (6 گویه) و فرونشانی (4 گویه) تشکیل شده است. در این پژوهش نسخه ای از این پرسشنامه که توسط تاشک (1390) مورد ارزیابی قرار گرفته است استفاده شد. این پرسش نامه در گروه بیماران سرطانی مورد استفاده قرار گرفته است که آلفای کرونباخ مقیاس ارزیابی مجدد 87/0 و مقیاس فرونشانی 90/0 گزارش شده است. در تحلیل عاملی تاییدی نیز شاخص های برازش قابل قبول به دست آمد. نتایج به دست آمده در مورد شاخص های این ابزار مشابه نتایج گزارش شده در پژوهش تاشک (1390)است. آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش در جدول 3-2 به این شرح است:
جدول 3-2: میزان آلفای کرونباخ تنظیم هیجانی
متغیر آلفای کرونباخ
فرونشانی 47/0
ارزیابی مجدد 69/0
3-6-3 پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور
این پرسش نامه شامل 28عبارت است و در مقیاس 4 درجه ای نمره گذاری می شود. ولراث نشان داد که این مقیاس چه در سطح کل و چه در سطح مقیاس های فرعی، به جز مقیاس مربوط به سبک درگیری ذهنی یا بی تفاوتی روانی (کمتر از5/0) از همسانی و تجانس درونی مناسب (بالاتر از 65/0) برخوردار است. روایی سازه این پرسش نامه نیز از راه بررسی ارتباط بین سبک های مقابله ای و عوامل شخصیت تعیین شد،به این منظور بین سبک مقابله ای مساله مدار و همچنین هیجان مدار مثبت دو عامل شخصیت، نظیر تردید به خود، ناایمنی، حساسیت، وابستگی، شکایت، مقاوم بودن و بی ثباتی هیجانی، در مجموع روابط منفی و بین سبک های مقابله ای هیجان مدار منفی و این عوامل در بیشتر موارد رابطه مثبت داشت. (کارور 1997، 4).
با تحلیل عامل صورت گرفته توسط ولراث، سه سبک مقابله مساله مدار،هیجان مدار مثبت و هیجان مدار منفی از این پرسش نامه استخراج شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در ایران در تحقیقات متعدد گزارش شده است از جمله پژوهش ملازاده که پایایی و باز آزمایی را 79/0 و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 80/0 گزارش نمود. همچنین پس از انجام تحلیل عامل روی گویه های پرسش نامه مشخص شد که تنها تفاوت با تحلیل عاملی ولراث، قرار گرفتن مذهب در گروه راهبرد های مساله مدار است (ملازاده 1381، 4). پایایی به دست آمده در این پژوهش برای راهبردهای مقابله کارآمد و برای راهبردهای مقابله ناکارآمد به این صورت است:
جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله ای
راهبردهای مقابله کارآمد 76/0
راهبردهای مقابله ناکارآمد 71/0
3-7- شیوه اجرا
در این مرحله پس از هماهنگی با مسئولین انجمن حمایت از بیماران خاص استان کرمان، تعداد کل بیماران مبتلا به MSگزارش شد که 102 بیمار به عنوان نمونه انتخاب شد ، که این نمونه گیری با توجه به ملاک های ورود و محدودیت زمانی که این بیماران در آن مرکز داشتند وهمچنین متغیرهای مورد پژوهش این تعداد انتخاب شد. نخست برای آزمودنی ها توضیح داده شد که برای انجام یک کار پژوهشی انتخاب شده اند و شرکت آن ها اختیاری است، پس از کسب رضایت، پرسش نامه ها را در اختیار آنان قرار گرفت و پس از توضیحاتی درباره تکمیل پرسش نامه، آزمودنی ها به صورت انفرادی، پرسش نامه را تکمیل کردند.
3-8- روش آماری
در این پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS، بعد از ورود داده ها در قسمت گزارش توصیفی از شاخص گرایش مرکزی (میانگین) و شاخص پراکندگی (انحراف استاندارد) استفاده شده و در تحلیل آمار استنباطی بررسی پراکندگی از تحلیل واریانس استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادهها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحوارههای ناسازگار اولیه

4-1- مقدمه
در این فصل نتایج یافته های پژوهش با توجه به هدف این مطالعه (بررسی تفاوت طرحواره ها، مقابله و هیجانات در دو گروه بیمار و سالم) به دو بخش توصیفی که شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، و بخش استنباطی که شامل آزمون متغیرهای مورد نظر است می باشد.
4-2- یافته های توصیفی