میزان آلفای کرونباخ طرحواره های ناسازگار و طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه

3-6- ابزارهای پژوهش
3-6-1 پرسش نامه طرحواره یانگ (شکل کوتاه YSQ –SF)
برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه از پرسش نامه ای خود گزارشی که یانگ (2005) طراحی کرده بود استفاده شد. این پرسشنامه با75 ماده، مقیاس پاسخگویی6 درجه لیکرت (کاملاً غلط :1 تا کاملاً درست :6) و 15 خرده مقیاس شامل محرومیت هیجانی، طرد/ رها شدگی، بی اعتمادی/بد رفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری به ضرر، گرفتاری/در دام افتادگی، اطاعت، از خود گذشتگی، باز داری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی استفاده شد. هر پنج ماده این پرسش نامه مربوط به یک طرحواره و برای بدست آوردن نمره طرحواره ها، میانگین نمره در هر 5 ماده محاسبه می گردد. در هر کدام از طرحواره ها که فرد نمره بیشتری کسب کند به آن طرحواره به عنوان طرحواره ترجیحی وی در نظر گرفته می شود.
اعتبار مقیاسYSQ –SF بوسیله آلفای کرونباخ برای کل آزمون 96/0 و برای تمام خرده مقیاس ها بالاتر از85/0گزارش شده است (یانگ 1998، 12). این پرسش نامه را در ایران آهی (1385، 3) ترجمه و آماده اجرا کرده و همسانی درونی آن را برحسب آلفای کرونباخ در گروه مونث 97/0 و در گروه مذکر 98/0،گزارش کرده است. در پژوهشی که یوسف نژاد شیروانی و پیوسته نگر (1390، 2) انجام دادند آلفای کرونباخ به ترتیب برای محرومیت هیجانی برابر با 80/0، برای طرد/ رهاشدگی برابربا 87/0، برای بی اعتمادی/ بد رفتاری برابر با 77/0 ، برای انزوای اجتماعی برابر با 70/0 ، برای نقص/ شرم برابر با 83/0، برای شکست در پیشرفت برابر با 84/0، برای وابستگی/ بی کفایتی برابر با 80/0، برای آسیب پذیری نسبت به ضرر برابر با 73/0، برای گرفتاری/ در دام افتادگی برابر با 71/0، برای اطاعت برابر با 70/0، برای از خود گذشتگی برابربا 71/0، برای بازداری هیجانی برابربا 79/0، برای معیارهای سرسختانه برابر با 73/0، برای استحقاق برابر با 66/0، برای خویشتن داری و عدم انضباط کافی برابر با 71/0 و برای کل پرسش نامه برابر با 90/0 به دست آمد. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ کل محاسبه شده با 75 آیتم برابر با 97/0 و ضریب پایایی زیر مقیاس های پرسش نامه طرحواره های ناسازگار به شرح زیر است:
جدول 3-1: میزان آلفای کرونباخ طرحواره های ناسازگار
محرومیت هیجانی 87/0
رهاشدگی 82/0
بی اعتمادی/ بدرفتاری 80/0
انزوای اجتماعی و بیگانگی 83/0
نقص/ شرم 84/0
شکست 88/0
وابستگی و بی کفایتی 80/0
آسیب پذیری در برار ضرر و بیماری 83/0
گرفتار/ خودتحول نایافته 81/0
اطاعت 86/0
ایثار 77/0
بازداری هیجانی 79/0
معیارهای سرسختانه 75/0
استحقاق 67/0
خویشتنداری 71/0
3-6-2 پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان (ERQ)