میزان استفاده و ساختار بازار

دانلود پایان نامه
ارزشها
خطومشیهای بازاریابی شرکتها
مشخصات محصول
جایگاه محصول و سازمان
چشمانداز، ماموریت و ارزشهای سازمان
ارزشهای پیشنهادی
کارکردی
کارکردی و عاطفی
کارکردی، عاطفی و معنوی
تعامل با مصرفکنندگان
تبادل یک به چند
رابطه یک به یک
تعامل چند به چند
2-3 بازار اشباع شده
اگر از اواخر دهه 1990 تنها یک روند آزار دهنده برای افراد درگیر در کسب وکار اتفاق افتاده باشد، بی شک دوقطبی شدن بازار است. بازار به شدت به دو قطب بالا و پایین تقسیم شده و بازار میانی و سطح متوسط تقریباً ناپدید شده است. منظور از بازار سطح بالا، در واقع بازار اجناس لوکس و گران قیمت میباشد، این بازار در مقابل قطب دیگر که بازار کالاهای حراج و قابل چانهزنی و یا به عبارتی دیگر، بازار ارزان نام دارد، قرارمیگیرد(Riiber et al, 2004). از طرفی دیگر، طی تحقیقات صورت گرفته، مشخص شده است که تمایل مصرفکنندگان به بازار سطح بالا یا پایین بسیار بیشتر از بازار سطح میانی میباشد. این امر پیامدهای مهمی برای ساختار بازار و چگونگی عملکرد رقبا دارد. از سوی دیگر برخی محققین ادعا میکنند که بازار سطح بالا در حال اشباع و بلوغ است(Kotler, 2010).
مشخصههای ویژهی بازارها و صنایع بالغ و اشباع طبق یافتههای همبریک در سال 1983، برخورداری از عوامل زیر است:
میزان پویایی محصول در این صنعت نسبتا بالا است.
محصولات در این صنعت، پیچیده و پیشرفته هستند.
ورود رقبا به این صنعت دشوار است.
بهرهوری در این صنعت به طور مستمر بهبود و ارتقا می یابد.
این صنعت دارای انعطافپذیری قابل توجهای است.
میزان استفاده از تکنولوژی در این صنعت نسبتا بالا است(Hambrick, 1983).
امروزه بازارهای توسعه یافته در حال تبدیل به نوع کاملاً متفاوتی از بازار هستند. بازار در حال اشباع(بلوغ)، فقط نشانهای کوچک از تغییرات بزرگی است که در حال روی دادن میباشند. با پیشرفتهتر شدن جوامع، مصرفکنندگان سعی در رفع نیازهای والای انسانی دارند و رفع نیازهای اولیه زندگی در اولویت دوم قرار گرفتهاست. مصرفکنندگان توجه بیشتری به اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارند. جیمز اسپت این پدیده را از مشخصات جوامع فرا رشد یافته می داند(Gustave Speth, 2009). به همین دلیل است که شخصیسازی محصولات دیگر برای مصرفکنندگان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار نیست. درک این تغییرات فرا رشدیافتگی، شرکتهایی همچون دل را آگاه ساخته و موجب توجه جدی به شبکههای توزیع شرکتها در بازار را فراهم آورد.
شرکت دل با ارائه مدل توزیع مستقیم، انقلابی در صنعت رایانه پدید آورد. مصرفکنندگان توانستند کامپیوتری با مشخصات مورد نظر خود سفارش دهند و مستقیماً از شرکت تحویل بگیرند. دل رابطه مستقیم خود را با مصرفکنندگان حفظ کرد و واسطهها را حذف کرده و تمام حاشیه سود را برای خود حفظ نمود. با توجه به اصل معروف دل که حذف واسطهها بود، خردهفروشان و واسطهها این شرکت را به چشم دشمن میدیدند. رقبا اوایل این مدل کسبوکار را نمیپسندیدند ولی بعدها بدون هیچ شانسی سعی در کپیبرداری از آن داشتند. این تکتازی بیرقیب به قدری خوب پیش میرفت که در سال 1999، شرکت دل بزرگترین فروشنده اینترنتی و بالاتر از آمازون، ایبی و یاهو قرار گرفت(Park, 2004).