میزان استفاده و ساختار برنامه

دانلود پایان نامه

جدول 4-19: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع قصهگویی
عنوان مقدار
تعداد برنامههای دارای واژه های مرتبط با قصهگویی 23
تعداد برنامههای بدون داشتن واژه های مرتبط با قصهگویی 51
میانگین 1748.6522
حداقل 95
حداکثر 8905
جمع تکرار واژه های مرتبط 40219
همانطورکه از نتایج جدول 4-19 مشاهده میشود از 74 برنامه مورد مطالعه 23 برنامه دارای واژههای مرتبط با قصهگویی بوده است و 51 برنامه هیچ واژه مرتبط با قصهگویی نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 95 مرتبه و حداکثر 8905 مرتبه بوده است که میانگین هم 6522/1748 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 40219 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با قصهگویی استفاده شد.
4-23 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه
جدول 4-20: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه
جنس تعداد تولید جمع تکرار واژه ها جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید
زن 23 413649 17984
مرد 36 256718 7131
هم زن هم مرد 9 45946 5105
جمع 68 716313 30220
همانطورکه از نتایج جدول 4-20 مشاهده میشود به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی است که تولیدکنندههای آنها به شرح زیر است: خانم (17984 مرتبه)، مرد (7131 مرتبه)، هم مرد و هم زن (5105 مرتبه).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فعالیت های روزانه و بهره وری کارکنان

نمودار 4-5: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه
4-24 پاسخ به پرسشهای پژوهش
پرسشهایی که این پژوهش قصد پاسخگویی با آن را دارد شامل نُه پرسش اساسی است که در ادامه با توجه به یافته های پژوهش به آنها پاسخ داده می شود.
پرسش اول. میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی چقدر است؟
در پاسخ به سئوال اول پژوهش همانطور که در جدول 4-12 آمده است به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی است که تولید پخش آنها در سال به شرح زیر است: بین 101 تا 200 بار (31561 مرتبه)، بالای 301 بار (13145 مرتبه)، بین 51 تا 100 بار (8112 مرتبه)، کمتر از 50 (5454 مرتبه) که در مجموع تکرار واژه ها 716313 و جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید 62857 بوده است .
پرسش دوم. میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه چقدر است؟
همانطور که در جدول 4-10 آمده است نام کل برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 آورده شده و تعداد واژه های مرتبط با موضوع کتاب و کتابخوانی آورده شده در مجموع 716313 واژه بوده است .
پرسش سوم. میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار برنامه چقدر است؟