میزان مشارکت اجتماعی و نابرابری آموزشی

دانلود پایان نامه
ساروخانی، باقر (1380)، درامدی بر دایرت المعارف علوم اجتماعی، تهران: گیهان.
ستوده، علی (1384)، نقش نهادهای مدنی در توسعه اجتماعی، مجموعه مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم (جلد سوم) سازمان برنامه و بودجه.
سخاوت، موسی (1381)، عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
سعادت، رحمان(1385)،‌ تخمین سطح و توزیع سرمایه‌ی اجتماعی استان‌ها فصلنامه رفاه اجتماعی شماره 23: 173- 195.
شارع پور، محمود (1380). فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و پیامدهای آن، نامه انجمن جامعه شناسی ایران شماره 3: 180- 165.
شارع پور، محمود (1380). نقش شبکه‌های اجتماعی در تولید نابرابری آموزشی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 91: 111- 101
شیروانی، علیرضا و الوانی، سید مهدی (1383)، سرمایه‌ی اجتماعی اصل محوری توسعه، ماهنامه تدبیر سال پانزدهم شماره 147: 49-53.
صفوی، علیرضا (1370)، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
طالبی، لیلا (1383)، بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌ی اجتماعی، پایان نامه دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
عبدالهی، محمد و موسوی، میر طاهر (1381)، سرمایه‌ی اجتماعی در ایران و ضعیت موجود. دورنمای آینده و امکان شناسی گذار، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25: 223- 195.
علیزاده اقدم، محمدباقر و اسلامی بناب، سیدرضا (1391)، بررسی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و آنومی اجتماعی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1: 145-172
غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1388)، جامعه شناسی مشارکت، تهران: نزدیک.
فوکویاما، فرانسیس (1379)، سرمایه‌ی اجتماعی و جامعه‌ی مدنی از کتاب سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد ودموگراسی، به کوشش کیان تاجبخش، مترجم حسن پویان و افشین خاکباز، تهران: نشر شیرازه.
فوکویاما، فرانسیس (1386). پایان نظم، سرمایه‌ی اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران :جامعه ایرانیان.
فیلد، جان(1385)، سرمابه‌ی اجتماعی، ترجمه‌ی جلال متقی، تهران: انتشارات موسسه پژوهش تامین اجتماعی.
قاسمی، وحید. اسماعیلی، رضا. ربیعی، کامران (1383)، سطح بندی سرمایه‌ی اجتماعی در شهرستان‌های استان اصفهان، رفاه اجتماعی سال ششم، شماره 23: 225- 249
قنادان، منصور (1375)، نقش سرمایه‌ی اجتماعی کارکنان در توانمندسازی آنان، مجله علوم انسانی، سال شانزدهم، شماره 69 : 25-48.
کافی امیر مهدی (1380)، اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن.، فصلنامه نمایه پژوهش، شماره 18: 14-28.
کمالی، افسانه(1383)، بررسی اعتماد اجتماعی در دو خوزه فرهنگ وسیاست، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران.
کوثری، مسعود (1385)، بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کاظمی، عباس(1387)، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.