نتایج تحلیل استنباطی و ابعاد توانمندسازی

دانلود پایان نامه

بنابراین حداقل حجم نمونه لازم 335 نفر می‏باشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از بین افراد نمونه پژوهش ، در این تحقیق از آزمون های استنباطی به شکل ذیل استفاده خواهد شد:
آمار استنباطی
آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
الف) آزمون تی تک نمونه ای
به منظور مطالعه معنی داری تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی تک نمونه ای استفاده خواهد شد. آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای (آزمون T – Student ) برای آزمون این فرضیه به کار گرفته می شود که آیا یک نمونه مورد نظربه جامعه ای با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر. یا به عبارتی میانگین یک نمونه را با میانگین جامعه مقایسه می کند. درواقع به دنبال پیدا کردن اختلاف و تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه است. شایان ذکر است این آزمون جزء آزمون‌های پارامتریک است.
ب) آزمون فریدمن
در این تحقیق جهت اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد. هنگام بررسی نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون فریدمن استفاده می شود. به عبارتی بر اساس نظرات افراد (پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویت هر کدام ازموارد را بر اساس رتبه بندی معنی دار(یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیر ها ) مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که K متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می آیند. برای هر موقعیت k متغیر از 1تا k طبقه بندی می شود. آماره آزمون برپایه این طبقات است، لذا می توان ادعا نمود که در راستای اولویت بندی نمودن ابعاد و عوامل هر کدام از متغیر های تحقیق از آزمون فریدمن استفاه خواهد شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشکده های تربیت بدنی و دانشگاه فردوسی مشهد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‏ها

مقدمه
در این فصل از پژوهش ، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف پژوهش در سطح استنباطی ، سؤالات اساسی پژوهش ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.
بخش تحلیل استنباطی تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی سؤالات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود.
به منظور استفاده از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل داده‏های پژوهش، این داده‏ها باید دارای شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این موضوع با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن به شرح جدول 4-3- می باشد:
جدول 4-3: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف
Sig. مقدار گولموگروف اسمیرنف متغیر
142/0 157/5 احساس معنی داری
161/0 196/4 احساس خود اثربخشی
158/0 597/5 احساس شایستگی