نتایج حاصل از برآورد و برازش الگو

دانلود پایان نامه
ـ تفسیر ضرایب
در مورد تفسیر ضرایب ، همان طور که قبلاً اشاره شد مقدار بدست آمده برای هر یک از ضرایب ، تغیر در متغیرL ( لگاریتم نسبت شانس) به ازای یک واحد تغییر در متغیر x را نشان می دهد ، بدین ترتیب اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل x را بر نسبت شانس یعنی نشان می دهد (در صورت ثابت بودن مقدار سایر متغیرها). لذا تفسیر هریک از ضرایب برآورد شده به صورت زیر می باشد :
نسبت سود خالص به فروش شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 2.87 واحد کاهش خواهد یافت
گردش سرمایه جاری شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر گردش سرمایه جاری شرکت یک واحد افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط0.63 واحد افزایش خواهد یافت.
گردش مجموع دارایی ها
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر گردش مجموع دارایی های شرکت یک واحد افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 25.93 واحد کاهش خواهد یافت.
نسبت سود ناخالص به هزینه مالی
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر سود ناخالص به هزینه مالی شرکت یک واحد افزایش یابد، لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 28.73 واحد افزایش خواهد یافت .
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده
نتایج حاصل از برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده (گزینش متغیرها به صورت مرحله ای با افزایش متغیر در هر مرحله) طی سه مرحله در جدول ، به شرح 4ـ5 ارائه شده است. در این روش، متغیری که دارای بیشترین مقدار آماره والد می باشد، به عنوان اولین متغیر مرحله اول وارد مدل می شود این فرایند تا زمانی که تمامی متغیر های معنی دار وارد مدل شود ادامه می یابد. به طور مثال در گام اول متغیر x7 بیشترین مقدار آماره والد را به خود اختصاص داده لذا به عنوان اولین متغیر در گام اول وارد شده است. در گام بعد متغیر x4 و در گام سوم متغیر x5 وارد مدل شده است:
جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a x7 3.647 .573 40.555 1 .000 38.363
Constant ـ1.227 .203 36.386 1 .000 .293
Step 2b x4 .004 .002 5.410 1 .020 1.004
x7 3.534 .573 38.062 1 .000 34.252
Constant ـ1.277 .211 36.719 1 .000 .279
Step 3c x4 .004 .002 5.813 1 .016 1.004
x5 ـ.001 .000 3.683 1 .055 .999
x7 3.339 .593 31.738 1 .000 28.193
Constant ـ.959 .259 13.746 1 .000 .383
نتایج نشان می دهد در مرحله اول متغیر x7، در مرحله دوم متغیر x4 و x7 و در مرحله سوم متغیر x4,x5,x7 وارد مدل شده اند. همانطور که از جدول فوق ملاحظه می شود سطح معنی داری آماره های Wald برای ضرایب متغیر های مذکور کمتر از 0.05 است ، این بدان معنی است که فرض صفر فوق برای متغیر های مذکور رد می شود و لذا ضرایب مزبور معنی دار هستند .
به این ترتیب شکل کلی تابع لاجیت بدست آمده به روش پیش رونده، به صورت زیر می باشد :