نتایج حاصل از برآورد و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه 19
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری 30
نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM 34
نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان 40

فهرست جداول
جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 15
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 67
جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 68
جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق 69
جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر 70
جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 73
جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 74
جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل 78

چکیده:
هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معناداری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.
کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول:
کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یکی از مهمترین خطراتی که بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ورشکستگی شرکتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی ، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی نیز آشکار می سازد که در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی وجود دارند که از مشکلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما کماکان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است که چرا منابعی که می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شرکتها به هدر رفته و منجر به کاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند(مالهوترا ، 2008). مشکل اصلی که به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است که هر یک از نسبتهای مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می کند به گونه ای که دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می کند(خواجوی و همکاران، 1389).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
1ـ2ـ بیان مساله