نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

دانلود پایان نامه

سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را متقاعد کند که سود شرکت دارای نوسانات کمتر و درنتیجه ریسک کمتری است. هموارسازی وجه نقد مورد انتظار سهامداران را افزایش میدهد. هموارسازی کمک میکند انتظارات تجزیه و تحلیلگران مالی مبنی بر افزایش یکنواخت در سود مرتفع شود حتی به سهام عدم دستیابی به بالاترین بازده تحمل. مالکان احساس مطمئنتری نسبت به شرکتی که سود یکنواختی گزارش میکند، دارند. سطح نسبتاً یکنواختی از سود، روابط مدیریت با سرمایهگذاران و کارکنان را بهبود خواهد بخشید. هموارسازی سود ممکن است ارزش شرکت را حداکثر کند. با افزایش قیمت سهام شرکتها درنتیجه هموارسازی تقاضا برای سهام شرکت نیز افزایش خواهد یافت. سطوح هموارسازی شده از سود باعث افزایش نرخ سود سهام میشود. هموارسازی سود میتواند پاداش مدیران که مبنای محاسبه پاداششان سود است را افزایش دهد. تخصیص یارانههای دولتی ممکن است بر مبنای کاربرد موفقیت آمیز هموارسازی سود باشد. شرکتها، سود خود را برای کاهش پرداختهای مالیاتی هموار میکنند. ملاحظات امنیت شغلی مدیران عاملی برای هموارسازی سود از سوی آنهاست. هموارسازی سود، ارزیابی تأمینکنندگان مالی درباره احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش میدهد و بهای استقراض را کاهش داده و باعث افزایش ارزش سرمایه شرکت میشود.
در تشریح دلایل هموارسازی سود، اسپوهر چنین میگوید: مطالعات مدیریت درباره موقعیت و پاداششان میتواند از دلایل استفاده از هموارسازی سود باشد. تحقیقاتی که مدیریت سود را از دیدگاه تلاش مدیریت در جهت افزایش پاداششان مورد آزمون قرار میدهد به ارزیابی مدیریت سود و ارتباط با حداکثر و حداقل سقف طرح پاداش میپردازند. هنگامی که سود از سقف حداکثر تجاوز کند مدیریت سود کاهنده توسط مدیر اعمال خواهد شد. چرا که مدیر به سقف پاداش رسیده است و بهتر است کمی از آن را برای دورههای بعدی ذخیره کند. این ذخیره سود در موردی که سود به حدی کم است که دیگر نمیتوان به حداقل سقف پاداش رسید نیز قایل اجراست.
در یک تحقیق مؤثر، تیروره و فورنبرگ (1995) این موضوع را فرضیه سازی کردند که مدیران سود را مدیریت میکنند تا برای خود امنیت شغلی ایجاد کنند. این مدل به این فرض استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند مقامش را نگه دارد (حفظ کند). دلیل دیگر این است که امروزه بیشتر از سابق بر میزان سود بدست آمده توسط مدیریت، قضاوت میشود. آخرین ویژگی این مدل رو به افول نمودن نمونه عملکردهای خوب قبلی مدیریت از فاکتورهای مهم انگیزش برای هموارسازی سود بهشمار میرود.
به جز تحقیقات انجام شده درباره تلاش و امنیت شغلی، سایر ادبیات درباره رفتارهای کلی هموارسازی سود است.
کانساتن، کینونن و نیسکانن (1996) دریافتند که هموارسازی سود برای فراهم کردن اطلاعات یا ثبات برای مالکان شرکت است. در حالیکه فرار مالیاتی از دلایل دیگر آن است به همین دلیل سود سهام به سمت عدد تعیین شده، مدیریت میشود.
ترومن (1988) میگوید: اگر هموارسازی سود بتواند ملاحظات ریسک تأمین کنندگان مالی را کاهش دهد و نرخ بازده مورد انتظارشان را تحت تأثیر قرار دهد مدیران اقدام به مدیریت سود میکنند. در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است که:
سری زمانی: اندازهگیری و ثبت مقدار یک متغیر در دورههایی از زمان.
سری مقطعی: اندازهگیری یک متغیر در یک زمان برای واحدهای متفاوت.
مدیران از هموارسازی سود برای فراهم کردن بازار با اطلاعات مصرّانه سود و اطلاعات درباره سود آتی استفاده میکنند. موسس نشان داد که هزینههای سیاسی و مرتبط با اندازه شرکت در ارتباط با هموارسازی سود است. شرکتهای بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروههای ضد انحصاری قرار نگیرند و نوسانات کاهنده عمده نیز باعث ایجاد انتقادات و عکسالعمل تشکلهای قانونی میشود. هزینههای سیاسی مرتبط با دستمزد به عنوان انگیزشی برای کاربرد هموارسازی سود توسط گادفری و جونز نام برده شدهاند. هموارسازی سود (کاهنده) توجهات را از سود بسیار بالا که میتواند نشان دهندهی استثمار صاحبکاران بهشمار آید بر میگرداند و همچنین از کاهش امنیت شغلی صاحبکاران در نتیجه کاهش سود (بسیار) میکاهد (نوروش و سپاس،‌1384).
2-4-4) نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پشتیبانی سودهای آتی
یافتههای بسیاری از تحقیقات مؤید آن است که سرمایهگذاران در تصمیمات سرمایهگذاری سود هموار و کم نوسان را ترجیح میدهند. در این راستا مدیران تلاش میکنند سود و نرخ رشد آن را هموار کنند. بر اساس یکی از طبقهبندیهای انگیزهای مدیریت برای هموارسازی سود، مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سوالات آتی اقدام به هموارسازی سود مینمایند.
هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیر عادی سود، تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشند. پدیده هموارسازی سود بهطور بالقوه میتواند در رفتار استفادهکنندگان از صورتهای مالی موثر واقع گردد. بسیاری از سرمایهگذاران، سرمایهگذاری در شرکتهایی که از یک روند ثابت سودآوری ثابت برخوردارند را ترجیح میدهند همچنین سرمایهگذاران معتقدند شرکتهایی که سودهای پرنوسان گزارش میکنند نسبت به شرکتهایی که سودهای هموار گزارش میکنند دارای ریسک بیشتر هستند (حقیقت و رایگان،‌ 1387).
2-4-4-1) انگیزههای مدیریت سود
رویکرد تحریف: بهمنظور دستیابی به پاداش یا حفظ موقعیت شغلی.
رویکرد اطلاعات: ابزاری برای مدیران که اطلاعات محرمانهی آنها دربارهی سودهای آتی را مشخص میکند.
برای اعمال مدیریت سود ممکن است کم کردن پراکندگیهای سود گزارش شده و هموارسازی آن، افزایش قیمت سهام ـ کاهش هزینه مالیات بر درآمد، نمایش بهتر عملکرد شرکت، حداکثر کردن پاداش مدیران یا کاهش قابل توجه هزینههای سیاسی شرکت باشد.
درآمدهای سال t منهای مبلغ درآمدهای سال قبل برای شرکتi ، مبلغ داراییهای ثابت ناخالص در سال t برای شرکت i ، کل داراییها در پایان سال قبل برای شرکت i ، ضرایب ضرایب مدل جونز، و خطای مدل در سال t برای شرکت i میباشد.
2-4-4-2) تئوری قراردادها (Contracting Theory)
تحریف سود، یک راهحل تعادلی است زیرا در غیر اینصورت کارفرما ممکن است صرفاً برای ارضای نماینده خود بیشتر پرداخت کند، که دارای اطلاعاتی برای تقبل ریسک اضافی است. در این شرایط حتی اگر قرارداد کارا باشد، انتقال یا گزارشگری اطلاعات تحریف شده است.
ریچوف و همکاران (1995) و کوتاری و همکاران (2005) به این نتیجه رسیدهاند که مدل جونز برای واحدهای دارای عملکرد خوب یا ضعیف مناسب نیست. بنابراین در این پژوهش ROA را بعنوان یک متغیر کنترلی به مدل میافزائیم.
2-4-4-3) ساختار سرمایه مشکلات FCF
شرکت با مدیران More Entrenched (سنگربندی) کمتر اهرمی است و مشکلات ساختار سرمایه بیشتری خواهد داشت.