نرم افزار و هیدرولیک

دانلود پایان نامه

شکل 11-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %3/1-
شکل 12-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %2-
در شکل‌های 13-4 تا 16-4 رابطه بین نسبت اعماق مزدوج () و عدد فرود اولیه را برای هر یک از شیب‌های متفاوت و زبری 10 میلیمتر حاصل از نتایج این پژوهش در مقایسه با نتایج پالگیرا(2000)، خدر(1972) و بلانگر(1828) نشان می‌دهد.
همانطور که در این شکل‌ها مشاهده می‌شود نسبت اعماق مزدوج در مقایسه با نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) در تمامی شیب‌ها کمتر می‌باشد. و با افزایش شیب منفی این کاهش نسبت به نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) شدیدتر شده است، که نشان دهنده تاثیر مضاعف شیب‌های منفی مختلف با افزایش عدد فرود اولیه بر کاهش اعماق مزدوج با وجود زبری می‌باشد.
همانطور که در شکل‌ها مشاهده می‌شود تاثیر بیشتر شیب‌های مختلف با زبری بستر 10 میلیمتر بر کاهش اعماق مزدوج نسبت به حالت شیب‌های متفاوت با زبری 4 میلی متر می‌باشد. همچنین با افزایش عدد فرود اولیه، کاهش نسبت اعماق مزدوج نسبت به حالت با زبری 4 میلیمتر بیشتر شده است که رابطه بین اعماق مزدوج با عدد فرود اولیه در هر نمودار با مناسبی بدست آمده است.
شکل 13-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 10 و بدون شیب
شکل 14-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب %6/0-
شکل 15-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب %3/1-
شکل 16-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب %2-
همانطور که در شکل‌های 17-4 تا 20-4 مشاهده می‌شود با قرار دادن زبری بر روی شیب‌های مختلف نسبت اعماق مزدوج کاهش یافته است، به طوریکه در هر شیب منفی با افزایش زبری این نسبت بیشتر کاهش می‌یابد. این مطلب را می‌توان به صورت مشابه برای ثابت در نظر گرفتن زبری و افزایش شیب منفی نیز بیان کرد. با توجه به اثر کاهشی هر یک از متغیر‌های شیب و زبری بر روی نسبت اعماق مزدوج می‌توان نتیجه گرفت با توجه به نمودار‌های ذکر شده اثر متقابل این دو بر روی نسبت اعماق مزدوج نیز کاهشی بوده به طوریکه افزایش شیب کف منفی و یا اندازه زبری هر دو باعث کاهش اعماق نسبی پرش می‌شود. به طوریکه که بیشترین کاهش اعماق نسبی مربوط به زبری 1 سانتی متر با شیب حداکثر %2 می‌باشد.
شکل 17-4- مقایسه نسبت D2/D1 در برابر برای بستر صاف و انواع شیب منفی
شکل 18-4- مقایسه نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 1 و انواع شیب منفی
شکل 19-4- مقایسه نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 4 و انواع شیب منفی
شکل 20-4- مقایسه نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 10 و انواع شیب منفی
4-1-2- بررسی طول پرش هیدرولیکی
مشابه آنچه در رابطه با نسبت اعماق مزدوج براساس تئوری آنالیز ابعادی و قضیه باکینگهام بیان گردید در اینجا نیز چنانچهعمق اولیه پرش، سرعت متوسط در مقطع اولیه پرش و طول پرش هیدرولیکی باشد خواهیم داشت:
(4-5)
(4-6)
که در این رابطه: شتاب ثقل، دانسیته، لزجت دینامیکی آب، قطر زبری، ν لزجت سینماتیکی وشیب زاویه است.
با استفاده از نرم افزار SPSS و در نظر گرفتن به عنوان متغیر وابسته و و به عنوان متغیرهای مستقل، آزمون انجام شد. معادله برازش داده شده به صورت زیر حاصل گردید:
(4-7)
معادله(4-7) برای محدوده ،وبدست آمده و در محدوده های ذکر شده نتایج مناسبی را خواهد داد.