نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و دارایی های نامشهود

دانلود پایان نامه

مرحله 2 : متوسط دارایی های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید(b)،
مرحله 3 : درآمد را بر ارزش دارایی های فیزیکی تقسیم نموده و از این طریق نرخ بازگشت دارایی فیزیکی را بدست آورید(c=a/b)،
مرحله 4 : متوسط نرخ بازگشت به دارایی فیزیکی را برای صنعت در سه سال گذشته محاسبه کنید و در صورتی مراحل را ادامه دهید که از متوسط نرخ بازگشت شرکت کمتر است. سپس نسبت متوسط مالیات بر درآمد در سه سال گذشته (e) را حساب کنید،
مرحله 5 : مازاد بازگشت (f) را با رابطه (f=[a-d*b]*[1-e]) محاسبه کنید
مرحله 6 : مازاد بازگشت (f) را بر یک درصد مناسب، برای نمونه هزینه سرمایه شرکت تقسیم کنید
4) درآمد سرمایه دانش:
درآمد سرمایه دانش، توسط لیو تدوین شد و در حقیقت همان درآمد مازاد بر درآمد حاصل از دارایی های دفتری است (لو، 1999). در این روش ابتدا باید درآمد شرکت را برای سه سال آینده پیش بینی کرد. سپس درآمد ناشی از دارایی های سنتی با فرض یک نرخ بازگشت (برای نمونه هفت درصد روی دارایی های فیزیکی) پیش بینی می شود، و این درصد در مقدار ارزش دارایی های سنتی در دفاتر حسابداری ضرب می شود. با کسر نمودن درآمد پیش بینی شده از درآمد حاصل از دارایی های سنتی، باقی مانده ای حاصل می شود که درآمد سرمایه دانش نام دارد، به منظور تبدیل مقدار درآمد حاصل به سطوح دارایی های دانش، ابتدا باید نرخ بازگشت را بر روی دارایی های دانش فرض کرد (به عنوان 10 نمونه مجله سی اف او نرخ مزبور را برابر 5/10 درصد فرض کرد)، و سپس درآمد سرمایه دانش پیش بینی شده را بر این درصد تقسیم کرد، تا دارایی های دانش محور مطلق پیش بینی شود (استرلند، 2001).
ب ) روشهای سرمایه گذاری بازار:
این روش ها، بر اساس محاسبه تفاوت بین سرمایه گذاری بازار شرکت و سرمایه سهامداران آن و در نظر گرفتن مابه التفاوت به عنوان دارایی های ناملموس یا سرمایه فکری است . بنابراین اگر بر مبنای قیمت جاری سهام در بازار اوراق بهادار، ارزش بازار شرکت برابر ده میلیارد ریال باشد اما مجموع سرمایه شرکاء برابر یک میلیارد ریال باشد، در این صورت ارزش ریالی سرمایه فکری شرکت برابر نه میلیارد ریال خواهد بود.
نقاط ضعف و قوت روش های سرمایه گذاری بازار:
این روشها روی ارقام مالی تأکید دارند که باوجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند.
این روشها تلاش می‌کنند که یک ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهند.
مزیت اصلی آنها این است که می‌توانند برای مقایسه ساده بین شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، مورد استفاده قرار گیرند، ولی جزئیات بسیار اندکی در اختیار تحلیلگران مالی قرار خواهند داد. 
روش های سرمایه گذاری بازار شامل الگوهای زیر می باشد:
1- برگه متوازن نامحسوس
2- ارزش بازار به ارزش دفتری
3- ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذاری
4-کیوی توبین
برگه متوازن غیر قابل رویت:
برگه متوازن غیر قابل رویت به عنوان یکی از روشهای پیشتاز در حوزه دارایی های نامشهود، توسط سویبای در سوئد معرفی گردید (اسویبی، 1989). سویبای درآن زمان نسبت به ناتوانی سیستم های حسابدای سنتی برای تدارک اطلاعات مناسب برای ارزشگذاری دانش فنی واکنش نشان داد و چهارچوبی را برای گزارشگری داراییهای نامشهود تدوین کرد که برگه متوازن غیر قابل رویت نام داشت. هدف کتابی که تحت همین عنوان به چاپ رسید، نمایش روشی عملی برای گزارشگری نیروی انسانی بود که مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد دانش فنی است. 35 شاخص غیرمالی به منظور کامل کردن گزارش مالی با اطلاعات مرتبط به کارکنان از قبیل پایداری، دانش، توانایی اثربخشی، توان ایجاد درآمد پیشنهاد گردید. در برگه متوازن غیر قابل رویت، تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری خالص آن به وسیله سه طبقه به هم وابسته از سرمایه ها با عنوان سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری توضیح داده می شود. این سه طبقه از سرمایه ها که برای اولین بار در کتاب مزبور به چاپ رسید به صورت استانداردی غیر رسمی در آینده تبدیل گردید (رایلندر و همکاران، 2000).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: