نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

این تحقیق رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1390 بررسی می کند. نمونه آماری متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شده است.نتایج نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.
2-2-2 پیشینه پژوهش درباره “عملکرد”
2-2-2-1 پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی
2-2-2-1-1 مورک˓ شیفلر و وشینی (1981)
مورک˓ شیفلر و وشینی (1981) توجه خود را معطوف به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی عام نموده است. جامع آماری ایشان شامل 371 شرکت است. سنجه عملکرد مورد استفاده را Q توبین اختیار کرده اند و در زمینه مالکیت درصدی از سهام (حداقل 2٪ از کل) که متعلق به هیئت مدیره و مدیران ارشد است را برگزیده اند. ایشان در رگرسیون خطی برقرار شده رابطه ای بین عملکرد و مالکیت مشاهده ننمودند.
2-2-2-1-2 پستما و همکاران (1999)
پستما و همکاران در سال 1999 رابطه بین ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت و عملکرد شرکت را در نمونه ای متشکل از 94 شرکت پذیرفته شده در بورس آمستردام مورد بررسی قرار دادند.متغیرهایی که آنان با استفاده از برآورد رگرسیون مقطعی˓ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به شرح زیر است:
متغیرهای مستقل: این متغیرها مربوط به ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت است و شامل تعداد اعضای تیم اعضای هیئت مدیره˓ متوسط سن هر یک از اعضای تیم و درصد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشد.
متغیرهای وابسته : اغلب معیارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد معیارهای حسابداری شامل نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) است.
از جمله قرضیه هایی که آنها در مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند عبارت بود از : نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ رابطه معکوس U شکلی دارند.نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه روشن ساخت که حضور اعضای غیر موظف تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد.
2-2-2-1-3 کلز و همکاران در سال ( 2002)
کلز و همکاران در سال 2002 رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر عملکرد مورد بررسی قرار دادند آنان با انتخاب 144 شرکت از شرکت های آمریکایی معیارهایی را به شرح زیر برای هر یک از طرفین رابطه در نظر گرفتند. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل جبران خدمت مدیرعامل˓ دوره تصدی مدیرعامل˓ ترکیب هیات مدیره˓ ساختار رهبری و ساختار مالکیت و معیارهای عملکرد شرکت شامل : ارزش افزوده بازار (MVA) ˓ عملکرد حسابداری تعدیل شده و EVA می باشد. آنها برای انجام آزمون فرضیات خود˓ متغیرهای مالکیت سهامدار˓ عملکرد صنعت و اندازه شرکت را تحت کنترل قرار دادند از جمله فرضیه های این پژوهش عبارت بود از:
شرکتهایی که تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به خدمت می گیرند نسبت به شرکتهایی که تعداد اعضای موظف آنها در هیئت مدیره بیشتر است عملکرد بهتری دارند.
در ادامه خلاصه ای از پیشینه تحقیق تا سال 2008 جدول بندی شده است:
جدول 2-1 خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت”
محقق
موضوع
سال پزوهش
نتیجه
چن
بررسی اثر مالکیت متمرکز شده خانوادگی بر عملکرد عملیاتی شرکت و تقسیم سود
2005
الف:رابطه ای مثبت بین مالکیت خانوادگی و ROA و ROI نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مشاهده نشد.
ب:رابطه کمی بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود وجود دارد.
ج:ترکیب مدیران هیئت مدیره اثر کمی بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دارد.
معیار عملکرد :ROA, ROI , ˓ ارزش دفتری /ارزش بازار