نسبت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. این نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت های مالی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند، محاسبه و استخراج می شوند. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند: 1ـ نسبت های نقدینگی 2ـ نسبت های اهرمی 3ـ نسبت های فعالیت 4ـ نسبت های سودآوری 5ـ نسبت های سرمایه گذاری یامالکیت (بهرامفر و همکاران، 1384).
در دنیای رقابتی امروز، شرکت ها و سازمانهایی قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تری را نسبت به رقبای خود انتخاب نمایند و قادر به بروز رسانی و تکمیل کسب وکار بر مبنای نیازهای بازار و ضرورت های فناوری باشند. در واقع بررسی نسبت های مالی که یکی از روشهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی می باشد خود بخشی از تحلیل کسب وکار به شمار می آید. تحلیل کسب وکار عبارت است از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه به منظور اتخاذ تصمیم در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملیاتی‌ نیز بحران را می‌توان‌ به ‌صورت‌ یک‌ سیستم، تجزیه‌ و تحلیل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سری‌ عوامل‌ مختلف‌ یکی‌ محیط‌ و ساختار سیستم‌ و دیگری‌ عواملی‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعیین‌ اینکه‌ کدام‌ یک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکیل‌دهنده‌ سیستم‌ در مقابل‌ بحران آسیب‌پذیری‌ و تاثیرپذیری‌ بیشتری‌ دارد یکی‌ از وظایف‌ اولیه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ مدیریت‌ بحران است. بنابراین مدیریت باید مستقیماً به موضوع بحران رسیدگی کند و شرایطی را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نیستند ولی با این وجود دارای عناصرمشترکی هستند.
فضا و شرایط کسب وکار طی دو دهه‌ی اخیر دچار تغییر و تحولات قابل ملاحظه‌ای شده ، که این خود باعث ایجاد بحران در کسب وکار می شود. بحران ها نیازمند تحلیل و شناسایی عوامل ایجاد کننده هستند. تحلیل کسب وکار عبارت از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه یا سازمان به منظور اتخاذ تصمیم در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحلیل کسب و کار، با ارزیابی محیط کسب و کار، استراتژی ها و عملکرد بنگاه به مدیران کمک می کند تا تصمیمات به جا و آگاهانه ای اتخاذ کنند،تا محیط کسب وکار دچار بحران نشود. یکی از مراحل اولیه تحلیل کسب وکار عبارت است از: ارزیابی محیط کسب وکار و استراتژی های بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعالیت های کنونی و آتی، بازارها، رقیبان، قیمت سهام بنگاه مزیت های بنگاه (از جمله مزیت هزینه ها) و بسیاری موارد دیگر است. در این خصوص نیزصورت های مالی، منبعی مطمئن جهت کسب اطلاعات مالی لازم برای تحلیل کسب وکار به شمار می آیند. صورت های مالی مشخص می کنند که یک بنگاه منابع خود را چگونه به دست می آورد (تامین مالی)، کجا و چگونه این منابع را مصرف می کنند (سرمایه گذاری) و از این منابع تا چه حد کارآمد استفاده می کنند (سوددهی عملیاتی). براین اساس تحقیق حاضر بدنبال انتخاب و شناسایی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
اجرای هر برنامه بزرگی، به پیش زمینه ها وآگاهی های مختلفی نیاز دارد. این قوانین در تمامی امور و فعالیت های زندگی صدق می کنند. هر مجموعه تجاری یا فرهنگی، برای دست یابی به اهداف و جهت دادن فعالیت های خود به چارچوب ها و نظامی برنامه ریزی شده نیاز دارد که با هدایت و کنترل آن ها در یک مقطع زمانی، به مقصود یا همان هدف اصلی خود برسد. بنابراین برای پیش بینی بحران در فرآیند کسب وکار ابزارهایی لازم است که وجود این بحران ها را شناسایی و قبل از اینکه این بحران ها اتفاق بیافتند آنها را پیش بینی کند، که در این تحقیق نسبت های مالی به عنوان ابزاری برای پیش بینی بحران های کسب وکار در نظر گرفته شده است و بدنبال آن است تا از این طریق نسبت ها، بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کند.
1ـ4ـ اهداف تحقیق:
1ـ4ـ1ـ هدف کلی:
ارائه الگویی برای پیش بینی بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه:
ـ بررسی درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ـ بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی:
این تحقیق درصدد آن است که الگو های توسعه یافته با استفاده از نسبت های مالی را ارائه و توانایی پیش بینی آنها را ارزیابی نموده تا ذینفعان بتوانند با اتکا به قدرت پیش بینی این الگو ها با اعتماد بیشتری اتخاذ تصمیم نمایند .استفاده از ابزارهای پیش بینی که دربرگیرنده نسبت های مالی می باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است که استفاده کنندگان به خصوص مدیران و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی را قادر می سازد که به اقدامات پیش گیرانه و اصلاحی، تغییر تصمیمات زیربنایی یا خط مشی های عملیاتی، تعریف مجدد استراتژی ها و رویه ها دست زنند و با کاهش ضرر و زیان تخصیص منابع را بهبود بخشند. سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، بانکها، دولت، حسابرسان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصمیم گیری در رابطه با خرید سهام این شرکتها، اعطای وام به این شرکتها، ارزیابی عملکرد و اعلام تداوم فعالیت این شرکتها می توانند از نتایج آزمون الگوهای بدست آمده در این تحقیق استفاده کنند.
1ـ5ـ فرضیه ها و سئوال تحقیق:
1ـ5ـ1ـ سئوالات تحقیق:
سوال کلی: چگونه می توان نسبت های مالی موثر در پیش بینی بحران های کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائی نمود؟
سوال فرعی: نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران به چه میزان است؟
1ـ5ـ2ـ فرضیه ها:
فرضیه اصلی: نسبت های مالی ابزار مناسبی برای پیش بینی بحران کسب وکار می باشند.
فرضیه فرعی:
نسبت های نقدینگی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نسبت های فعالیت نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نسبت های سود آوری نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نسبتهای اهرمی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
1ـ6ـ قلمرو تحقیق:
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق
ارائه الگویی برای پیش بینی بحران کسب وکار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران