نظام کارت امتیازی متوازن و مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه
2 ـ 16 ـ 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
در عصر صنعتی به کارگیری موثر و کارای دارایی های فیزیکی یک شرکت، مهم ترین عامل موفقیت و کسب سود بوده است. امروزه دانش و مهارت و قابلیت کارکنان، بزرگ ترین سرمایه سازمان ها برای رسیدن به موفقیت است . اگر کارکنان یک سازمان که بزرگ عامل ارزش آفرینی آن هستند، استراتژی های سازمان را به درستی نفهمند، چگونه می توان انتظار داشت که به تحقق آن کمک کند؟ استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت برقراری ارتباط و انتقال استراتژی به همه ی افراد سازمان، کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی است. (بختیاری، 1386، ص 25)
2 ـ 16 ـ 2. مانع به عدم همسویی کارکنان با استراتژی
فرموله کردن استراتژی جزء وظایف و اختیارات مدیریت ارشد سازمان است، ولی پیاده سازی آن بدون کمک مدیران میانی و کارکنان واحدهای مختلف سازمان امکان پذیر نیست لذا همه کارکنان سازمان باید منافع مادی و سرنوشت کاری خود را در گرو تحقق استراتژی های سازمان بیابند.
اگر اجرای استراتژی فقط برای مدیریت ارشد سازمان شهرت و دستاورد مالی به همراه داشته باشد و سطوح دیگر مدیریت و بقیه کارکنان از آن بی بهره شوند، انگیزه کافی بر حمایت از استراتژی به وجود نخواهد آمد . طراحی و اجرای نظام جبران خدمات متصل به معیارهای ارزیابی استراتژی، می تواند ساز وکار مناسب جهت ایجاد همسویی بیشتر کارکنان با استراتژی را فراهم سازد. (بختیاری، 1384، ص 25)
2 ـ 16 ـ 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
تدوین استراتژی جزو اختیارات مدیریت ارشد است، ولی پیاده سازی آن نیز بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان ممکن نخواهد شد. مدیران ارشد با نشان دادن حمایت صریح خود و ایجاد دغدغه در همه هرم سازمانی نسبت به اجرای استراتژی، فرایند پیاده سازی استراتژی را تقویت می کنند. برگزاری جلسات بازنگری استراتژی نمونه ای از اقدامات مدیریت ارشد جهت نشان دادن تعهد خود نسبت به اجرای استراتژی است.(بختیاری ، 1384 ، ص 26 )
2 ـ 16 ـ 4. مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
اغلب سازمان ها برای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی، فرایندهای جداگانه دارند. عده ای در سازمان سرگرم برنامه ریزی استراتژیک و ساختن تصویری از آینده سازمان می باشند و عدهای دیگر مشغول پیش بینی فعالیت های سال های آتی و تخصیص منابع مالی و انسانی به این فعالیت ها هستند و در بسیاری از این موارد هیچ گونه تمایلی به این دو گروه وجود ندارد. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که استراتژی سازمان بدون تخصیص منابع لازم در عمل پیاده شوند؟ تنها با اتصال فرایند بودجه بندی به فرایند برنامه ریزی استراتژیک می توان از اجرایی شدن استراتژی های سازمان اطمینان حاصل نمود. (بختیاری، 1386 ، ص 26)
2 ـ 17 . بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش کارت امتیازی متوازن
برای بسیاری از واحدهای انتفاعی، روش کارت امتیازی متوازن از یک ابزار سنجش عملکرد به یک ابزار نیرومند جهت تحقق استراتژی تبدیل شده است و به عبارت دیگر روش کارت امتیازی متوازن را به عنوان یک ” سیستم مدیریت استراتژیک” می شناسد و این کاربرد روش کارت امتیازی متوازن پس از انتشار دومین کتاب کاپلان و نورتون تحت عنوان سازمان استراتژی محوردر سال 2001 که حاصل تجربیات این دو استاد برجسته در ارائه مشورت های حرفه ای به بیش از 200 سازمان و شرکت بزرگ متوسط در سراسر جهان بود، ابعاد تازه ای یافت. در این قسمت به طور اجمالی مساعدت روش کارت امتیازی متوازن در برطرف کردن چهار مانع اساسی بر سر راه پیاده سازی استراتژی ذکر می شود. (بختیاری، 1386، ص 26 ـ 27)
2 ـ 17 ـ 1. برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی
روش کارت امتیازی متوازن از طریق ایجاد یک فهم مشترک و ترجمه ی استراتژی سازمان به اهداف کلی، سنجه ها، اهداف کمی و برنامه و ابتکارات اجرایی در هر یک از چهار منظر بر پا می شود. ترجمه چشم انداز و استراتژی به اصطلاحات عملیاتی، برای مدیریت ارشد این امکان را فراهم می سازد تا منظور خود را از جملات کلی و زیبایی که در بیانیه چشم انداز نوشته شده است، به وضوح و در قالب اصطلاحاتی که برای همه افراد سازمان قابل فهم است بیان دارد. جملاتی مانند “بهترین در کلاس خود” ، “خدمات برتر” ، ” مشتریان هدف”، “مزیت رقابتی ” و ” جهانی شدن ” و نظایر آن تا به اهداف و سنجه های مشخصی که برای کارکنان قابل فهم باشد ترجمه نشوند، هم چنان روی کاغذ باقی خواهد ماند و هرگز پیاده نخواهند شد. در فرایند توسعه روش کارت امتیازی متوازن تیم مدیریت ارشد سازمان ممکن است، مشخص کند که “خدمات برتر” به معنی 95% تحویل به هنگام خدمات به مشتریان است. حالا همه کارکنان مفهوم خدمات برتر را خواهند فهمید و در جهت تحقق آن وظیفه خود را تشخیص خواهند دارد. (بختیاری، 1386، ص 27 ـ 28)
2 ـ 17 ـ 2. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان
با جاری ساختن استراتژی به همه ی سطوح سازمانی، کارکنان سازمان این فرصت را خواهند یافت تا نشان دهند که چگونه فعالیت های روزمره آنان به تحقق استراتژی شرکت کمک می کند. معیارهای کارت امتیازی متوازن نه تنها در سطح کلی سازمان بلکه در سطح واحدهای کسب و کار استراتژیک و واحدهای خدمات مشترک وحتی سطح کارکنان تعیین می شود و با اتصال این معیارهای ارزیابی به یکدیگر، نوعی همسویی و همدلی در تحقق اهداف بوجود می آورد. به جای اتصال سیستم پاداش و نظام جبران خدمات کارکنان به تحقق اهداف کوتاه مدت مالی، مدیران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، فرصت این را خواهند یافت تا پاداش پرداختی را مستقیماً به تحقق سنجه هایی ارتباط دهند که واحدهای کسب و کار، گروه کاری و یا افراد می توانند در آن موثر باشند. (بختیاری، 1386 ، ص 28)
2 ـ 17 ـ 3. برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
برپایی روش کارت امتیازی متوازن فرصت بسیار خوبی جهت اتصال فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی فراهم می سازد. یکی از مهم ترین اجزای کارت امتیازی متوازن در هر یک از منظرهای چهارگانه، برنامه ها و ابتکارات لازم برای تحقق اهداف و سنجه های تعیین شده است. اگر برای سنجه های اهداف کمی بلند مدتی در نظر گرفته شود. برنامه تحقق تدریجی این اهداف نیز تعیین می شود. بنابراین، منابع مالی ونیروی انسانی لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده در کارت امتیازی متوازن، می بایست مبنایی جهت توسعه فرآیند بودجه بندی سالانه باشد. دیگر واحدهای شرکت، بودجه سالانه خود را از طریق افزودن درصدی به ارقام سال گذشته خود تهیه نمی کنند و به حق آن، هزینه های لازم برای تحقق اهدافی که طبق نظام کارت امتیازی متوازن به عهده ی آن گذشته شده است، در بودجه آن ها گنجانده خواهد شد. به این ترتیب، مدیریت ارشد سازمان این امکان را خواهد یافت تا بین برنامه ها و ابتکارات استراتژیک با توجه به منافع محدود خود نوعی اولویت بندی و مصالحه برقرار کند و برنامه های را انتخاب کند که بیشترین تاثیر را در تحقق استراتژی سازمان داشته و کمترین منابع را مصرف کنند.(بختیاری، 1386 ، ص 28 ـ 29 )
2 ـ 17 ـ 4. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
بسیاری از جلسات مدیریت ارشد سازمان صرف مقایسه ارقام بودجه با نتایج عملکرد واقعی شده و به تجزیه وتحلیل انحرافات بودجه ای واحدها اختصاص می یابد لذا استفاده از کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم می سازد تا توجه مدیریت ارشد به عناصر موثر در تحقق استراتژی سازمان جلب شود به طوری که کارت امتیازی متوازن، چشم انداز و استراتژی سازمان را به مجموعه منسجمی از سنجه ها در چهار منظر متوازن ترجمه می کندو بلافاصله، مدیریت ارشد سازمان اطلاعاتی بیش از یک سری ارقام مالی صرف، جهت بررسی در اختیار خواهد داشت و از طریق مطالعه روابط علت و معلولی عوامل موفقیت زا، مدیریت سازمان در جریان پیشرفت از برنامه های استراتژیک را تقویت خواهد کرد.(بختیاری، 1386، ص 29)
2 ـ 18 . مزایا و معایب روش کارت امتیازی متوازن
یکی از مزایای این مدل ارائه گزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان است. همین طور این مدل قادر است تا استراتژی و رسالت سازمان را به اهداف قابل اندازه گیری و محسوس تبدیل کند. (الوانی و سید نقوی، 1382، ص 5) از امتیازات دیگر این مدل به شرح زیرند:
ـ قابلیت انعطاف و سازگار با هر گونه سازمان
ـ تمرکز بر تعداد معدودی معیار مهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیر مرتبط
ـ تمرکز زیاد بر بازار و مشتری
ـ یادگیری و بکارگیری آسان مدل (کانجی، 2002، ص 13 ـ 27)
مدل کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین مدل هایی است که برای سنجش و مدیریت عملکرد بخش دولتی کاربرد دارد، این مدل با تمرکز بر استراتژی های سازمان قادر به اندازه گیری بهره وری در محیط های بسیار پیچیده سیاسی و دولتی است. (الوانی و سید نقوی، 1382، ص 16)