نظریات اقتصادی و فشار تقاضا

دانلود پایان نامه

اثر تغییر در نرخ ارز بر قیمتهای داخلی به عوامل زیر وابسته است:
درجهای که تغییرات در نرخ ارز،قیمتهای وارداتی را تحت تاثیر قرار میدهد.
اثرات اولیه تغییرات در قیمتهای وارداتی (ناشی شده از تغییر نرخ ارز) بر نرخ تغییر قیمتهای داخلی(ارزش پارامتر β2)
اثرات تغیییر در نرخ ارز در قیمتهای داخلی(بواسطه تغییر در قیمتهای وارداتی) بر نرخ تغییر در دستمزد پولی(ارزش پارامتر ɑ2 )
تغییرات در قیمتهای داخلی ناشی شده از تغییر در دستمزدهای پولی (ارزش پارامتر β3)
سه اثر آخری میتوانند بوسیله حل معادلات (2-13) و (2-14) بصورت همزمان برای dp/p با یکدیگر ترکیب شوند، خواهیم داشت:
(2-16)
عبارت dp/p و dPm/Pm نرخهای تغییر در قیمتهای داخلی و فیمتهای وارداتی است. معادله(2-16) به همراه معادله (2-13) اثرات کل یک افزایش در نرخ ارز (یعنی یک کاهش ارزش پول ملی) در قیمتهای داخلی را نشان میدهد.
(2-17)
Z=X.Y
(2-18)
X: تغییر در قیمتهای داخلی که از تغییر در قیمتهای وارداتی ناشی شده است.
Y: تغییر در قیمتهای وارداتی که از تغییر در نرخ ارز ناشی شده است.
مدل ارائه شده در بسیاری از جهات می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
الف) فرضیه مارشال-لرنر که عنوان مینماید تحت شرایطی کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها میشود. هدف اولیه افزایش نرخ ارز تشویق صادرات و تهدید واردات است. در واقع سیاست کاهش ارزش پول ملی باعث گران شدن پول خارجی میشود که به تبع آن قیمت داخلی واردات افزایش و قیمت خارجی صادرات (قیمت داخلی واردات کشور خارجی) کاهش مییابد. واکنش حجم واردات دو کشور نسبت به قیمتهای داخلی ، بستگی به کششهای آن دارد. اگر کششهای مورد نظر بزرگ باشند، کاهش واردات و افزایش صادرات قابل ملاحظه خواهد بود که منجر به بهبود تراز پرداختها میشود. بطورکلی اگر مجموع این دو کشش بزرگتر از یک باشد سیاست افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز پرداختها میشود که به شرط مارشال-لرنر معروف است. بنبراین در صورتی که شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، اجرای سیاست کاهش ارز پول ملی بر تراز پرداختها اثر مثبت دارد.
ب)موفقیت کاهش ارزش پول ملی به دو عامل بسته است:
-ارتباط بین قیمتهای وارداتی و قیمتهای داخلی.
-ارتباط بین قیمتهای داخلی و دستمزدها.
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم
تورم یکی از حادترین مشکلات جهانی است که بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی را به خود اختصاص داده است . نظریه های مختلف تورم هر یک ابعادی از این پدیده پیچیده را روشن کردهاند. برخی از دیدگاههای نظری پیرامون علل پیدایش تورم به شرح زیر است:
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا