نظریه رفتار برنامه ریزی شده و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه

آغاز، پذیرش، پیاده سازی
فرایند پذیرش نوآوری
آغاز، پذیرش، پیاده سازی، ارزیابی
مراحل پذیرش نوآوری
انگیزش، ادراک، پیشنهاد، تصمیم به پذیرش
پذیرش نوآوری در سازمان
آگاهی، ملاحظه، قصد، تصمیم پذیرش، استفاده مستمر، پذیرش از سوی کاربر
پذیرش نوآوری
کسب دانش نسبت به نوآوری، نگرش نسبت به نوآوری،تصمیم پذیرش، به کار بستن ایده نوآورانه، اخذ تصمیم
مدل پذیرش فناوری اطلاعات
الزامات و ارزیابی قابلیتها، تحلیل مناسب بودن فناوری، تصمیم پذیرش، تأیید(پیاده سازی یا ارتقای قابلیتها)
مدل پذیرش نوآوری دو مرحله ای
(پذیرش اولیه)تصمیمات سازمانی برای پذیرش فناوری
(پذیرش ثانویه)پیاده سازی نوآوری و پذیرش در سطح فردی
2-3-4) نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن
آیزن با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را با عنوان تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه داد. این تئوری با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده تلاش می کند، رفتارهای غیرارادی را نیز پیش بینی کند. تئوری عمل مستدل تنها محدود به پیش بینی رفتارهای ارادی می باشد. بر اساس این مدل، رفتار انسان به وسیله سه مقوله هدایت می شود:
اول، اعتقاد در زمینه پی آمد رفتار (باورهای رفتاری) و ارزیابی این پی آمد.
دوم، اعتقاد در مورد انتظارات هنجاری دیگران و انگیزه تحقق این انتظارات(باورهای هنجاری) و
در نهایت اعتقاد در زمینه وجود عواملی که ممکن است عملکرد را تسهیل یا آن را مختل کنند.
باورهای رفتاری، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار ایجاد می کنند. نتیجه باورهای هنجاری در هنجار ذهنی نمود پیدا می کند و باورهای کنترلی نیز کنترل رفتاری درک شده را تعیین می کنند. به طورکلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری در کشده منجر به شکل گیری قصد انجام رفتار می شوند. به عنوان یک قانون کلی، نگرش و هنجار ذهنی مطلوب تر و ادراک بیشتر از کنترل رفتاری، قصد فرد را برای انجام رفتار به صورت عملی، قوی تر خواهد کرد و در نهایت قصد و نیت به مرحله عمل می رسد و رفتار واقعی انجام می شود. (قربانیزاده 1392)
قابلیت سازگاری فنی
قابلیت سازگاری فنی
قابلیت سازگاری فنی
قابلیت سازگاری فنی