نظریه رفتار برنامه ریزی شده و پذیرش فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
باورهای هنجاری
باورهای کنترل
کنترل رفتاری درک شده
شکل (2-2) مدل 1991 تئوری عمل مستدل آیزن (Wikipedia 2014)
فیشین با پیوستن در توسعه تحقیقات مربوط به تئوری عمل مستدل در همراهی آیزن مطابق نمودار زیر بطور کلی بیان می کنند که مهمترین عامل توسط شخص، تمایل آن شخص است که توسط دو عامل نگرش شخص نسبت به رفتار وهنجارهای ذهنی شخص تحت تاثیر قرار می گیرد.
هنجارهای ذهنی
رفتار واقعی
تمایل به رفتار
نگرش فرد در مورد رفتار
شکل (2-3) نظریه عمل مستدل فیشین و آیزن (رستگارپور 1392)
این مدل با بررسی سیستم تعیین شده، قصد رفتاری کاربر را برای استفاده مشخص کرده و نگرش کاربر را از سهولت استفاده سیستم، مطالعه خواهد کرد. درک سود مورد انتظار نیز با مطالعه رفتار کاربر قبل از استفاده از فناوری به دست خواهد آمد. (عبدالوند 1391)
شکل تکامل یافته این مدل تحت عنوان کنش عقلایی که ریشه در روانشناسی اجتماعی دارد و عوامل تعیین کننده در رفتارهای آگاهانه و هدفمند افراد را بررسی می کند و در پایان این بخش بعنوان مدل نهایی پذیرش تکنولوژی مطرح خواهد شد، سه مفهوم راحتی استفاده درک شده، سودمندی درک شده و استفاده واقعی از نظام پذیرش فناوری را مطابق مدل نمودار زیر مورد توجه قرار دادند. در این مدل متغیرهای خارجی به عنوان مبنای ردیابی اثر عوامل خارجی پیشنهاد شده است که بر دو باور درونی اصلی، سودمندی درک شده و سهولت استفاده از دیدگاه فرد، تأثیرگذارند. ضمن آنکه قصد استفاده از آن، اثر راحتی استفاده درک شده و سودمندی درک شده بر متغیر وابسته، یعنی استفاده واقعی از فناوری را میانجیگری می کند.(نوری 1392)
شکل (2-4) مدل پذیرش فناوری اطلاعات (Davis 1989)
2-3-2) نظریه رفتار تریاندس
نظریه های بسیار قوی درخصوص پذیرفتن تکنولوژی و خدمات جدید که نقشی مهم در زندگی مصرف کنندگان بازی می کنند، بیان شده است که منجر به بوجود آمدن مدلهای کلی مختلفی در بحث رفتار شناسی انسان شد. شاید برجسیته ترین آنها نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن که نشان دهنده قصد از رفتاری مشخص، حاصل ترکیبی از نگرش، هنجارها و درک کنترل رفتار می باشد و یا الگوهای دیگر با ایده های عینی تر از کنترل مثل مدل نگرش-رفتار-زمینه استرن و نیز عواملی چون مقررات، فن آوری موجود، هزینه های مالی و دانش، همه و همه می توانند بعنوان محدودیتهای سطوح کنترلی مردم از رفتارشان مشاهده شوند و همینطور نظریه رفتاری تریاندس که رفتار انسان را به سه عامل عادت، تمایلات و شرایط تسهیل گر ارتباط می دهد. تمایلات انسانی نیز تابع شرایطی چون اجتماع، احساسات و انتظارات می باشد که تمامی موارد مذکور در مدل زیر قابل رویت می باشد. (M. J. Fell 2014)
عادت
احساس
رفتار
تمایلات
عوامل اجتماعی
شرایط تسهیل گر
نتایج قابل انتظار
شکل (2-5) نظریه رفتار (M. J. Fell 2014)
2-3-3) نظریه اشاعه نوآوری راجرز