نظریه های انگیزش و اهمیت خودکارآمدی

دانلود پایان نامه

منظور از انگیزش همان مجموعه عواملی است که انسان را به سوی فعالیت و هدف وا می دارد، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود. این که چه چیزی پایه های انگیزش را تشکیل می دهد و چگونه می توان به گونه مؤثری فراگیران را را برانگیزاند، سال های زیادی مورد تحقیق قرار گرفته است. باوجود این که نظریه های انگیزش را نمی توان به طور دقیق نظریه یادگیری نامید اما مطالعه انگیزش مطمئناً با مطالعه یادگیری آمیخته است و انگیزش غالباً از یادگیری استنباط می شود. (کارشکی 1393)
تعریف عملیاتی:
در سنجش انگیزش استفاده از تکنولوژی آموزش الکترونیکی در این تحقیق از طریق 3 سوال پژوهشی یعنی سوالات ردیف 1 الی 3 پرسشنامه با شاخص هایی چون میزان سنجش محدودیت مکانی و زمانی در آموزش الکترونیکی و نیز توانایی انجام فعالیتهای آموزشی توسط فراگیران براساس مقیاس پنجگانه لیکرت انجام می شود.
1-7-2) اظطراب استفاده
تعریف نظری:
نگرانی و عدم تمایل یک احساس درونی ناخوشایند می باشد که با کلماتی چون اظطراب و دلواپسی نشان داده می شود. اظطراب و استرس می تواند ضمن کاهش کیفی زندگی، تاثیر چشمگیری بر عملکرد سازمانی کارکنان داشته باشد. (H. Siew Eng 2011)
تعریف عملیاتی:
در بعد میزان سنجش اظطراب از تکنولوژی در آموزش الکترونیکی در این تحقیق توسط 4 سوال یعنی سوالات ردیف 4 الی 7 پرسشنامه با شاخص هایی چون نگرانی از به اتمام نرساندن فعالیتهای آموزشی توسط رایانه و اینترنت، عدم احساس رضایت بخش آموزشی از خود، چگونگی مفابله با پیام های خطا و ترس از استفاده از تکنولوژی توسط فراگیران براساس مقیاس پنجگانه لیکرت انجام می شود.
1-7-3) خودکارآمدی کامپیوتر
تعریف نظری:
خودکارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. خودکارآمدی به داشتن مهارت ها مربوط نمی شود بلکه به داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیت های مختلف شغلی اشاره دارد. (زمانی 1392)
تعریف عملیاتی:
با توجه به اهمیت خودکارآمدی و نقش تعیین کننده اینترنت در فعالیتهای آموزش الکترونیکی، در این تحقیق با 3 سوال در پرسشنامه شامل ردیف های 8 و 9 و 10 براساس مقیاس پنجگانه لیکرت، ارزیابی با محورهایی چون توانایی اتصال به اینترنت، توانایی دانلود مطالب و جستجوی مطالب آموزشی مورد نیاز صورت مورد سنجش قرار می گیرد.
1-7-4) ادارک مفید بودن
تعریف نظری:
سودمندی به عنوان شاخصی که استفاده کننده از تکنولوژی معتقد به افزایش کارایی خود می پندارد، می باشد. در زمینه آموزش الکترونیکی، سودمندی درک شده به باور کارکنان مبنی بر اینکه استفاده از نظام آموزش الکترونیکی موجب ارتقا و بهبود عملکرد یادگیری آنها میشود، اشاره دارد. هر چقدر افراد این احساس را داشته باشند که استفاده از نظام آموزش الکترونیکی برای آنها مفید خواهد بود، در آن صورت احتمال پذیرش این فناوری افزایش و در نتیجه، تجربه یادگیری آنها و میزان رضایتشان از نظامهای آموزش الکترونیکی نیز بهبود چشمگیری مییابد. به همین ترتیب، سودمندی درک شده بر قصد پذیرش نظامهای آموزش الکترونیکی نیز اثرگذار خواهد بود. (نوری 1392)
تعریف عملیاتی:
در بعد سودمندی درک شده از استفاده از تکنولوژی در شیوه نوین آموزش یعنی آموزش الکترونیکی دیدگاه فراگیران را نسیت به این موضوع توسط 4 سوال یعنی از ردیف 11 الی 14 سوالات پرسشنامه با شاخص هایی چون تاثیر این شیوه آموزشی بر یادگیری بیشتر، اطلاعات بیشتر، تاثیر در شغل و افزایش توانایی یادگیری سنجیده می شود.
1-7-5) ادارک سهولت استفاده
تعریف نظری:
سهولت استفاده را به عنوان درجه ای که فرد احساس می کند فارغ از هرگونه تلاش می باشد، با سنجش میزان راحتی در چگونگی استفاده، انجام بی نیاز فعالیتها و کسب دانش مشخص شده است. (Chen&T.seng 2013)
سهولت استفاده از دیدگاه فرد سطحی است که فرد به این باور می رسد که کار با یک سیستم خاص بدون انجام دادن تلاش خاصی میسر است. نکته مهم در طراحی یک نظام آموزش الکترونیکی اثربخش،کاربرپسند بودن آن است انتظار میرود که سهولت استفاده درک شده بر سودمندی درک شده و قصد رفتاری افراد برای استفاده از نظامهای آموزش الکترونیکی اثرگذار باشد. تحقیقات بسیاری شواهدی را دال بر تأثیر سهولت استفاده درک شده بر قصد رفتاری افراد برای استفاده از نظامهای آموزش الکترونیکی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر سودمندی درک شده، ارائه کرده اند.(نوری 1392)
تعریف عملیاتی:
در این قسمت نیز با سنجش شاخص هایی چون میزان راحتی در چگونگی استفاده، انجام بی نیاز فعالیتها و کسب دانش، که توسط 3 سوال در پرسشنامه شامل ردیف های 15 الی 17 براساس مقیاس پنجگانه لیکرت انجام می شود، درک از سهولت استفاده از آموزش الکترونیکی توسط فراگیران انجام می شود.