نظریه های یادگیری اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

7 – تأثیرمعاشرت ترجیحی برجرم تابعی است از :
1- میزان کثرت آن تماس ها
2- مدت تماس ها
3- شدت یاحجم تماس ها
هر قدر تماس ها با مدل و محیط نامطلوب و مدت آن تماس بیشتر باشد و کیفیت تماس قوی و پر معنا باشد میزان تأثیر و تداوم معاشرت های جرم بیش تر خواهد بود پس صرف رفت و آمد به محیط مجرمانه برای جرم آموزی کافی نیست.
8 – فرآیند جرم تابع همان ساز وکارهای فراگیری رفتار درست است پس به تعبیر دیگر مجرم از نظر ساترلند نسبت به فراگیری رفتارهای مطلوب و قانونی بیگانه نیست تفاوتی در ساز و کارهای یادگیری نیست مضافا بر اینکه خود مجرمان هم تفاوتی با افراد عادی ندارند.
9 – رفتار مجرمانه بیان همان نیازها و ارزش هایی است که رفتار غیر مجرمانه بیانگرآن ها است مجرمین نیز می توانند به پول، موفقیت و لذت برسند ولی نه از طریق قانونی کارایی اظهارات ساترلند را تنها در بستر نظریه هاوپژوهش های کلی درباره ی یادگیری انسان می توان ارزیابی نمود.به طورکلی معقول به نظرمی رسدکه نتیجه بگیریم ایده ها و باورهایی که در ارتباط با مردمان آموخته می شوند البته تأثیر مستقیم بر رفتارهای مجرمانه دارند ولی ممکن است رفتارهای مجرمانه با انواع دیگری از یادگیری بهنجار نیز به هم وابسته باشد
پس درنظریه های یادگیری اجتماعی می توان چنین نتیجه گرفت که ارتکاب نزاع های جمعی حاصل این امر است که افراد در چنین جوامعی زندگی و معاشرت دارند. آن ها از کودکی شاهد نزاع ها و درگیری های فراوانی بوده اند. در مناطق نزاع خیز شهرستان به ندرت می توان افرادی را پیدا کرد که در یک نزاع جمعی حضور نداشته و یا حداقل شاهد منازعه نبوده اند، افراد این گونه مناطق این امر رافراگرفته اند که با کوچک ترین برخوردی درگیرشوند کوچکترین توهین شدیدترین واکنش ها را نشان می دهد.
آن ها آموخته اند که زمانی که شاهد درگیری یکی از اعضای خانواده هستند قبل از هر تصمیم گیری از جمله میانجیگری باید به پشتیبانی از اعضای خانواده خود بشتابند و اگرکسی ازاعضای خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفت خود به پیگیری و مجازات خاطی اقدام می کنند و نه از طریق دستگاه قضایی و مراجعه به دستگاه قضایی برای آن ها اینگونه تعریف شده که موجب سر شکستگی و ضعف باشد لذا به خوبی قابل ملاحظه است که یادگیری این فرهنگ ها و اصول ها تا چه میزان تأثیر داشته است یا اینکه بر اساس نظریه ی تارد چیزی که به عنوان مد و یا حتی می توان گفت عرف شده است داشتن یک سلاح سرد اعم از چوب یا چاقو در خودرو و محل کاراست که اکثریت بالاتفاق به نوعی همیشه خود را در مظان قرار گرفتن در یک نزاع می بینند وهمیشه آماده برای دفاع از خود می باشند که همگی ناشی از عرف غلطی هستند که یادگیری شده و موجبات تشدید و سنگین تر کردن یک نزاع می شود.
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه:
دستیابی به هدف‌های علم و شناخت علمی ‌میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. کسب معلومات نیاز به ابزار، روش و آگاهی دارد و بنابراین هر کس که می‌خواهد بداند، مجهول را کشف کند و بر دامنه معلومات خود بیفزاید لازم است از روش‌های تحقیق آگاهی یافته و فنون کشف واقعیت‌ها و شناخت حقایق را فراگیرد. روش پژوهش یکی از ارکان مهم هر فعالیت پژوهشی به حساب می‌آید. دکارت در اثرش تحت عنوان «گفتار و روش» روش را راهی می‌داند که باید به منظور دستیابی به حقیقت در علوم پیمود. در عرف دانش نیز، روش را مجموع شیوه‌ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش بکار برده می‌شود. لذا ویژگی‌‌های خاصی که هر روش علمی ‌می‌بایستی داشته باشد عبارتنداز: انتظام و عقلانی بودن، روح علمی، واقعیت‌گرایی و شک دستوری. (ساروخانی؛ 1378:24).
در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق بیان می‌گردد، آنگاه متغیر‌های مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی ‌و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسش‌نامه، سنجش اعتبار و روایی پرسش‌نامه صورت می‌‌گیرد. سپس جامعه آماری تعیین می‌گردد و همچنین در بخش‌های بعدی این فصل روش و نحوه جمع‌آوری داده‌ها، محیط و زمان پژوهش، کد گذاری و استخراج داده‌ها و شیوه اجرا توضیح داده می‌شود.
3-2- نوع و روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت «پس رویدادی توصیفی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود در این روش پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با استفاده از پرسش‌نامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته می‌شود به بیان دیگر روش پیمایشی که عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می‌آید روشی برای گردآوری داده‌ها است که درآن از گروه‌‌های معینی از افراد خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این‌ پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند.
3-2- جامعه آماری و نمونه
3-2-1- جمعیت آماری
جمعیت آماری این تحقیق شامل دو گروه به شرح ذیل می‌باشد. الف: کلیه پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر، آگاهی و پرسنل پلیس پیشگیری اردل (جمعاً به تعداد 140 نفر) که هریک از این افراد به طور مستقیم در پیشگیری از وقوع جرایم از نزدیک دخیل بوده اند و به طور کامل تمام 140 نفر پرسشنامه را تکمیل و تحویل داده اند.
3-2-2- جامعه نمونه آماری
جامعه نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. معمولاً نمونه آماری را با n نشان می‌دهند. (نادری؛ 159:1378) در پژوهش مذکور با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق به طور تمام شماری می‌باشد لذا فاقد جامعه نمونه آماری می‌باشد.
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات
برای تدوین ادبیات موضوع، مباحث نظری تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی اقدام شد. بدین صورت که با مطالعه متون، مقاله‌ها، کتاب‌ها و منابع مربوط به مدیریت جهادی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شد. سپس با استفاده از پرسش‌نامه، نظریات جامعه آماری جمع‌آوری گردید و مورد سنجش قرار گرفت که هر یک از این روش‌ها به تفکیک بیان می‌شود.
الف) روش کتابخانه‌ای: در این روش مطالعه کتاب‌ها، مجلات، پایان‌نامه‌ها، سمینارها و برنامه‌‌های علمی ‌و تلویزیون و منابع و مأخذ، اطلاعاتی درباره ادبیات تحقیق جمع‌آوری شد.
ب) روش پیمایشی: برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه به‌منظور سنجش نظریه‌‌های پاسخگویان استفاده شد. پرسش‌نامه ابزاری است به صورت مجموعه سؤال‌‌های مکتوب که حول متغیر‌های یک مسئله تحقیق تنظیم شده و پاسخگو به شکل حضوری یا غیر حضوری و مستقیم و غیر مستقیم آن را تکمیل می‌نماید.(حافظ نیا، 1381: 147)
در این تحقیق پرسش‌نامه‌ای با 15 سؤال اصلی تهیه شد و از پرسنل انتظامی مشغول در پلیس مبارزه با مواد مخدر پرسنل آگاهی و کارشناسان پلیس پیشگیری به عنوان ابزار اصلی اطلاعات جمع‌آوری شد که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه، بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم نظرسنجی شد.
3-3-روایی و پایایی تحقیق