نظریه کنترل اجتماعی و بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه

طرح اصلی و زیر بنایی تحقیقات عِلّی – مقایسه ای مشابه طرح های آزمایشی بوده و حداقل در آن دو گروه مورد مقایسه قرار می گیرند. در واقع در این روش نمونه از افراد عادی جامعه با ویژگی های نمونه اصلی انتخاب می شود و در پایان نتیجه دو گروه با هم مقایسه می گردد. در این روش تأثیر متغیر مستقل به متغیر وابسته مورد نظر است که در پژوهش حاضر نیز این روش استفاده شده است ما دو گروه نمونه داریم : بزهکار و غیر بزهکار. که متغیر وابسته تحقیق هستند. گروه دوستان، خانواده و مدرسه متغیرهای مستقل پژوهش هستند و در واقع می خواهیم میزان تأثیر متغیر مستقل به متغیر وابسته که همان بزهکاری یا غیر سالم بودند می باشد را مورد مطالعه قرار دهیم.
4-پرسشنامه
یکی از روش های مورد استفاده در این پژوهش ( که در واقع ابزار جمع آوری ( اطلاعات می باشد) پرسشنامه است. در تدوین پرسشنامه پژوهش سؤالات ان با در نظر گرفتن سؤالات و فرضیات اصلی پژوهش تدوین یافته است. و در واقع، ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که ما به وسیله آن اطلاعات لازم را در مورد جامعه بزهکاران و غیر بزهکاران به دست آورده ایم. سؤالات ، سؤالات پرسشنامه با توجه به ماهیت و هدف آن به صورت سؤالات چند گزینه ای و باز طراحی شده است. پرسشنامه در این پژوهش مشتمل به 64 سؤال است.
5-روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
مطالعات آماری و تدوین جدول های پیش بینی اجتماعی یکی از مهمترین مسائل روز جرم شناسی است که مورد توجه جرم شناسان آمریکایی نیز واقع شده و در ایالات متحده آمریکا تحقیقات وسیعتری را در این زمینه آغاز کرده اند که در نتیجه جداولی برای پیشگیری وقوع بزه تنظیم کرده اند که به نام جدول های پیشگویی معروف هستند1.
چون پژوهش حاضر از نوع پژوهش علی مقایسه ای می باشد در تجزیه و تحلیل داده ها نیز بایستی از فنون متناسب با روش مذکور بهره جست. درباره فنون آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های مطالعات شبه تجربی اختلاف وجود دارد. داده های حاصل از مطالعات شبه تجربی و تحلیل داده های تجربی است مطابقت ندارد. اما همیشه معمول بوده است که نتایج مطالعات شبه تجربی با فنون مشابه مطالعات تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته با این وجود مطالعات تجربی حقیقی در مقایسه با مطالعات شبه تجربی احکام توانمندتری درباره مسئله علیت فراهم می کند2.
1-فرض اولیه ما این است که بین دو متغیر یاد شده هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد ( از هم مستقل هستند).
چ: تحدید موضوع
عوامل اجتماعی متعددی بر بزهکاری نوجوانان تأثیرگذار می باشد. در پژوهش های حاضر عوامل اجتماعی تحدید شده و تأثیر گروه دوستان ضمن بررسی اجمالی خانواده و مدرسه در بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا مورد بررسی قرار گرفته است.زیرا بررسی تأثیر همه عوامل اجتماعی بر بزهکاری نوجوانان مبحثی بسیار گسترده بوده و به دلیل وسعت موضوع و کمبود زمان در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد قابل بررسی دقیق نمی باشد.
ح: سوابق پژوهش
در حیطه موضوع پژوهش از میان منابع مختلفی که به عنوان پیشینه طرح مورد مطالعه قرار گرفته و در آن پیوند مشترکی با تحقیق حاضر وجود دارد به موارد زیر اشاره می شود:
تحقیقی توسط محمدرضا قره بگلو تحت عنوان علل گرایش نوجوانان و جوانان شهر محلات به بزهکاری در محدوده سنی 30-15 ساله انجام شده که تعداد جامعه مورد بررسی 94 نفر بوده است . محقق با نتایجی که به دست می آورد بیان می دارد که بین بزهکاری نوجوانان و جوانان شهر محلات و نامناسب بودن وضعیت خانوادگی، اقتصادی رابطه وجود دارد. همچنین یافته های جانبی تحقیق حاکی از آن است که بین عدم امکان پر کردن اوقات فراغت به طور صحیح با بزهکاری نوجوانان و جوانان شهر محلات رابطه بسیار محکمی وجود دارد1.
پژوهشی توسط محمود تارونیان تحت عنوان نگرش بر بزهکاری نوجوانان انجام گرفته است. جامعه آماری او کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد که تعداد بزهکاران آن مرکز مشخص نگردیده و 60 نفر به عنوان جامعه نمونه شناخت زمینه های اجتماعی بزه محقق در می یابد که آشفتگی و عدم تعادل زندگی اجتماعی و اختلالات شدید طبقاتی از موجبات بزهکاری اند. در خصوص عوامل مؤثر بر بزهکاری، این تحقیق نشان می دهد که در گروه مورد بررسی تعداد 30نفر دارای والدین طلاق گرفته بودند و بقیه دارای والدینی بودند که با یکدیگر درگیری و اختلاف داشتند. این محقق استنباط می کند که ناسازگاری والدین و نابسامانی خانواده از مهمترین زمینه های بزهکاری نوجوانان است. و اظهار می دارد « با تدابیر تربیتی و شیوه های بازپروری می توان نوجوانان بزهکار را از سقوط قسمتی نجات داد. پایان نامه ای با موضوع تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری نوجوانان شهر رشت به شیوه خود اظهاری در میان نوجوانان پرداخته است و بر طبق یافته های خود اعلام می دارد. که بین دلبستگی نوجوانان به معلم، والدین و بزهکار شدن فرد رابطه معکوس وجود دارد2.
پژوهش یاد شده بر اساس نظریه کنترل اجتماعی بزهکاری نوجوانان را تبیین می کند و یافته های خویش را طبق اظهارات خود افراد که مرتکب جرم شده اند ولی دستگیر نشده اند به دست می آورد. با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته در مورد بزهکاری نوجوانان تا حدی که امکان داشت مشخص گردید که تا به حال پایان نامه ای با عنوان نقش گروه دوستان به بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا انجام شده است.
خ: میدان پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شهر پیشوا انتخاب شده است. علت این که قلمرو مکانی پژوهش شهر پیشوا انتخاب شده است به دلایل زیر می باشد:
اول: شهر پیشوا یکی از شهرهای حومه تهران می باشد که موجب مهاجرت و گسیل افراد می باشد و بزهکاری در این شهر و مخصوصاً بزهکاری نوجوانان یکی از مسائل اجتماعی آن می باشد.
دوم: با توجه به این که محل سکونت و اشتغال بنده ( مسئول فرهنگی و هنری ) آشنایی کافی با ساختار اجتماعی و فرهنگی پیشوا داشته و دارای تعامل مثبت با دستگاه های قضایی و انتظامی می باشد که خود تسهیل کننده انجام پژوهش خواهد بود.
د: مشکلات پژوهش
عدم دسترسی به منابع و آمارها و سخت گیری های بیش از حد اداری جهت دستیابی آسان و راحت به اسناد و تماس با زندانیان از یک سو و فقر آماری و عدم اطلاع افراد در محل انجام پژوهش با رسالت پایان نامه های دانشگاهی، از سوی دیگر عمده مشکلات تحقیق حاضر است . به نظر می رسد لازم است مسئولین زندان، دادگستری و مدارس تدابیری اتخاذ کنند که انجام این تحقیقات به سهولت انجام گیرد. متأسفانه در کشور هیچ یک از سازمان ها و ارگان ها آمار دقیقی از تعداد نوجوانان و جوانان بزهکار به تفکیک نوع جرایم آن ها در چند سال اخیر ارایه نداده اند حتی به طوری که کانون اصلاح و تربیت تهران آمار دقیق و مبسوطی نه در خصوص تعداد کل زندانیان بر حسب نوع جرم، و نه در مورد نوجوانان بزهکار وجود ندارد.
بخش اول
مباحث نظری
فصل اول
مباحث تئوری